Ako preukázať finančnú spoľahlivosť dopravcu pri povoleniach a koncesii v cestnej doprave

Finančná spoľahlivosť dopravcu je jedna z podmienok získania povolenia na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu alebo koncesie na taxislužbu.
Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
paragraf 6Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
  1. Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje v sume podľa osobitného predpisu[1] na každé vozidlo prevádzkované v cestnej doprave;

na každé vozidlo taxislužby v sume najmenej 1 000 eur.

Finančnú spoľahlivosť podniku, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov,  možno preukázať výpisom z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku. Základné imanie musí byť podľa počtu vozidiel  9000 EUR na 1. vozidlo a 5000 EUR na každé ďalšie vozidlo v nákladnej a osobnej doprave.

Ak ide o podnik podnikajúci v taxislužbe, preukázať finančnú spoľahlivosť možno aj uznaním osvedčenia vydaného príslušným orgánom štátu sídla podniku[2]).

V prípade začínajúcich podnikateľov – fyzická osoba, sa finančná spoľahlivosť preukazuje zmluvou o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu na príslušný druh dopravy (pozn. poistený dopravca  – podnikajúci subjekt – nie vozidlo),  uzatvorenú  s poisťovňou – originál  alebo overená kópia a fotokópia dokladu o jej zaplatení. V praxi sa realizuje forma otváracia súvaha začínajúceho podnikateľa podpísaná oprávnenou osobou. Za oprávnenú osobu sa považuje daňový poradca alebo audítor. 

Podľa Článku 7 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1071/2009
Podmienky týkajúce sa požiadavky finančnej spoľahlivosti

S cieľom splniť požiadavku ustanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť neustále schopný plniť svoje finančné záväzky počas celého účtovného roku. Na tento účel musí podnik preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú predtým potvrdil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje imaním a rezervami v hodnote aspoň 9000 EUR, ak sa používa jedno vozidlo, a 5000 EUR na každé ďalšie používané vozidlo, na podnikanie v cestnej nákladnej doprave a osobnej doprave.

Preukázanie finančnej spoľahlivosti dopravcu, ktorý existuje viac ako 15 mesiacov, sa posudzuje pri podaní žiadosti o povolenie na podnikanie v roku 2018 najmä nasledovne:

  • v podvojnom účtovníctve vlastné imanie účtovnej jednotky – riadok č. 25 alebo č.80 v účtovnej závierke za rok 2017 v roku 2018
  • v jednoduchom účtovníctve v účtovnej závierke rozdiel majetku celkom a záväzkov celkom – riadok č. 21 za bežné účtovné obdobie za rok 2017 v roku 2018
  • poistením všeobecnej zodpovednosti za škodu dopravcu na niektorých okresných úradoch, odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Účtovné výkazy, ktoré boli podané na daňový úrad a sú uložená v registri účtovných závierok

www.registeruz.sk

Možné je požiadať DataCentrum alebo osobne okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, o vydanie overenej kópie, resp. kópiu opatrenú osvedčovacou doložkou.

V súčasnosti od roku 2017,  vydanie overených kópií realizujú Okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v Slovenskej republike.

Správny poplatok je 0,33 EUR za stranu a minimálne 1,50 EUR.

Možné je požiadať aj len o vydanie príslušných strán potrebných na preukázanie finančnej spoľahlivosti.

Z praxe v roku 2018 mám informáciu, že na niektorých úradoch si údaje len vytlačia z registra účtovných závierok z internetu a uložia do spisu k vydaniu povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Viac informácií e-mailom alebo telefonicky:

Vladimír Šimko, lektor: + 421 918 112 174

Viber, WhatsApp, Skype: vladino18

e-mail: simko@akademiapredopravcov.sk

e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

 

 


[1])    Čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

[2])    Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

  • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
  • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
  • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v platnom znení