Obsah skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby do 31.03.2019

Skúška má písomnú časť: test a riešenie prípadovej štúdie

Ústna skúška je podľa výsledkov písomnej časti

  Prehľad podľa jednotlivých predmetov

A. Občianske právo

 1. Poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na ich základe vznikajú,
 2. byť schopný dohodnúť prepravnú zmluvu v súlade s právnymi predpismi, najmä so zreteľom na prepravné podmienky,
 3. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za poranenie cestujúcich alebo poškodenie ich batožiny pri nehode počas prepravy alebo kompenzácie za škodu vzniknutú meškaním a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie.

B. Pracovné právo

Právne predpisy upravujúce pracovné zmluvy rôznych kategórií zamestnancov v podnikoch taxislužby (formy zmlúv, záväzky zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, mzda, porušenie zmluvy atď.).

C. Daňové právo

Právne predpisy

 1. O dani z pridanej hodnoty uplatňovanej na výkony taxislužby,
 2. o dani z motorových vozidiel,
 3. o dani z príjmu.

D. Obchodné a finančné riadenie podniku

 1. Poznať právne predpisy a postupy týkajúce sa používania šekov, zmeniek, vlastných zmeniek, kreditných kariet a iných nástrojov a metód platenia,
 2. poznať rôzne formy úveru (bankový úver, kaucie, lízing, nájom atď.) a náklady a záväzky, ktoré z nich vyplývajú,
 3. byť schopný rozumieť účtovnej závierke a jej súčastiam (súvaha a výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch),
 4. byť schopný posúdiť ziskovosť podniku a jeho finančné postavenie, najmä na základe finančných údajov,
 5. byť schopný vypracovať rozpočet,
 6. poznať položky podnikových nákladov alebo výdavkov (fixné a variabilné náklady alebo výdavky, prevádzkový kapitál, odpisy atď.) a byť schopný kalkulovať náklady na vozidlo, kilometer, jazdu,
 7. poznať rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie proti nehodám, poraneniu, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich vyplývajúce,
 8. poznať aplikácie prenosu elektronických údajov v taxislužbe,
 9. byť schopný používať predpisy týkajúce sa cestovného,
 10. byť schopný používať predpisy fakturovania služieb.

E. Prístup na trh

 1. Poznať predpisy týkajúce sa podnikania v cestnej doprave, kontroly a sankcií,
 2. poznať rôzne dokumenty týkajúce sa vykazovania výkonov cestnej dopravy a byť schopný zavádzať kontrolné postupy zabezpečujúce prítomnosť dokumentov týkajúcich sa každej  prepravy,  najmä tých,  ktoré sa vzťahujú  na vozidlo,  vodiča a batožinu vo vozidle a v podniku.

F. Technické normy a aspekty prevádzky

 1. Poznať predpisy týkajúce sa hmotností a rozmerov vozidiel a postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade  odlišných nákladov, ktoré tvoria výnimku z týchto predpisov,
 2. byť schopný vybrať si vozidlá a komponenty (podvozok, motor, prevodový systém, brzdový systém atď.) podľa potrieb podniku,
 3. poznať formality týkajúce sa typového schvaľovania, evidencie, technických kontrol a emisných kontrol týchto vozidiel,
 4. poznať, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a škodlivín znečisťujúcich ovzdušie produkovaných výfukovými emisiami motorového vozidla,
 5. byť schopný vypracovať plány periodickej údržby vozidiel a ich vybavenia,
 6. poznať taxameter ako určené meradlo a povinnosti súvisiace s jeho používaním.

G. Bezpečnosť cestnej dopravy

 1. Poznať, aká kvalifikácia sa vyžaduje pre vodičov (vodičský preukaz, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej spôsobilosti atď.),
 2. byť schopný prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel premávky, zákazov a obmedzení zo strany vodičov (limity rýchlostí, prednosti v jazde, zastávky a parkovanie, používanie svetiel, dopravné značenie atď.),
 3. byť schopný vypracovať pre vodičov pokyny na overenie ich zhody s bezpečnostnými požiadavkami týkajúcimi sa stavu vozidiel, ich vybavenia, ako aj prijatých preventívnych opatrení,
 4. byť schopný stanoviť postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade nehôd, a implementovať vhodné postupy prevencie proti opakovaniu vážnych dopravných priestupkov
 5. mať základné znalosti o cestnej sieti a uliciach v mieste pôsobenia.

Viac informácií o priebehu skúšky a príprave na skúšku konzultáciou, školením alebo seminárom aj telefonicky:

Vladimír Šimko, lektor: + 421 918 112 174

Viber, WhatsApp, Skype: vladino18

e-mail: simko@akademiapredopravcov.sk

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2019

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v  znení neskorších predpisov vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2019.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů