INFORMÁCIE 

Jednotný informačný systém v cestnej doprave

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V DOPRAVE

Odpoveď z Ministerstva dopravy SR

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Nám. Slobody  č.6

P.O.BOX 100

810 05 Bratislava

 

Vec:

Postup pri aplikácii zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

- žiadosť o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. 

 

V súvislosti s prebiehajúcim vydávaním povolení na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy a osobnej cestnej dopravy, podnikateľov v taxislužbe pre dopravcov v Slovenskej republike 

podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov, odbormi cestnej dopravy a pozemných komunikácií v rámci Slovenskej republiky,

a v súvislosti s aplikáciou 

§ 7 
Všeobecné povinnosti dopravcu v cestnej doprave
Dopravca je povinný
k)
oznámiť dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla vozidiel, ktorými disponuje,

žiadam vás o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

informáciám:

1. Ako majú dopravcovia v praxi aplikovať 

§ 7 
Všeobecné povinnosti dopravcu v cestnej doprave
Dopravca je povinný
k)
oznámiť dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla vozidiel, ktorými disponuje,
pri zmene vozidiel na cestnú osobnú dopravu a cestnú nákladnú dopravu ?

2. Je spracované a verejne prístupné na webovom sídle vzorové tlačivo na oznámenie zmeny vozidiel, s ktorými 
dopravca podniká, po vydaní povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencie Spoločenstva ?

3. Zmeny údajov evidenčných čísiel vozidiel v Jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
má povinnosť oznámiť a spracovať dopravca alebo je zmena v kompetencii
okresných úradov v sídlach krajov?

Spôsob sprístupnenia informácie: e-mailom na e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

Za vybavenie žiadosti vopred ďakujem.  

S pozdravom

Ing. Vladimír Šimko

predseda

Komplex centrum

Na vedomie:

1. Ing. Pavol Lančarič, PhD., minister, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

2. Členovia Komplex centrum a členovia sekcie cestnej dopravy Komplex centrum

3. Dotknuté podnikateľské subjekty

_______________________________________________

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, P.O.BOX 255, 971 01 Prievidza

Odpoveď z Ministerstva dopravy SR

Vladimír Šimko

Lektor

Podrobnejšie sa budem téme venovať v pripravovanej sekcii prémiového programu.