11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2019

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2019.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.

TIPY A RADY V CESTNEJ DOPRAVE

podnikanie v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe

POZRIEME SA NA PREDPISY A POSTUPY V CESTNEJ DOPRAVE, ABY BOLI JASNEJŠIE...

Prinášame vám "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

ONLINE KURZY A PORADENSTVO

 • AKADÉMIA DOPRAVCU PREMIUM - cestná nákladná doprava
 • PRÁCA VODIČA V CESTNEJ DOPRAVE od 01.04.2019
 • ZÁKON O CESTNEJ DOPRAVE č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška k zákonu účinné od 01.04.2019
 • Postupne v prvom polroku 2019 ďalšie témy...

ORGÁNY VEREJNEJ SPRÁVY

 • Národná rada slovenskej republiky, Výbory NR SR a komisie pri výboroch
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Aktuálny termín podania daňového priznania je 31.01. 2019,

skontrolujte si správnosť podania, pre istotu...

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI DOPRAVCU

PODĽA ZÁKONA O CESTNEJ DOPRAVE

Povinnosti platia so zmenami od roku 1996

Prax je aj taká, že ich dopravcovia celkom NEDODRŽUJÚ...

...pokiaľ nepríde kontrolný orgán...

 

DEFINÍCIE PODĽA ZÁKONA ÚČINNÉHO OD 01.04.2019

Podľa § 7  zákona o cestnej doprave č. 52/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov

Dopravca je POVINNÝ:

 • prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku
  každý dopravca má mať spracovaný prepravný poriadok, čo sú vlastne zmluvné podmienky medzi objednávateľom a dopravcom
 • označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom; to sa nevzťahuje na zahraničného dopravcu
  podľa vykonávacej vyhlášky sú minimálne rozmery písma obchodného mena výška 30 mm a hrúbka 5 mm
 • zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb
 • zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení podľa § 5 ods. 1 alebo o licencii Spoločenstva podľa § 5 ods. 2
  povolenie alebo overená kópia, ktorá je podpísaná z okresného úradu, nie kópia vytvorená dopravcom
 • zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel
  doklady k riešeniu technickej základne je potrebné podať k žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie
 • zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak ide o osobu z iného členského štátu, uznanú odbornú kvalifikáciu a ak ide o cudzinca z tretieho štátu, aj osvedčenie vodiča 30) a pracovné povolenie
  k povoleniu sa dokladá kópia osvedčenia, zmluvný vzťah alebo menovací dekrét, výpis z registra trestov vedúceho dopravy
 • zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik, ak takej povinnosti podľa osobitného predpisu 30a) podliehajú
  kvalifikačná karta vodiča
 • oznámiť dopravnému správnemu orgánu osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy a zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy, a ak ide o právnickú osobu, aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu, a to do 15 dní od zmeny
  zmena sa nahlási na formulári ERRU, ako zmena údajov v povolení
 • byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave, ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu,30b)
  poistenie zodpovednosti za škodu na tovare, dopravný podnik na IČO
 • byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave, ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu.30c).
  poistenie zodpovednosti za škodu na tovare, dopravný podnik na IČO

ZÁPIS POVOLENIA DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Zákonná povinnosť  je zapísať povolenia na cestnú nákladnú dopravu a cestnú osobnú dopravu do 30 dní od vydania povolenia do obchodného registra.

Právnická osoba aj fyzická osoba,

na čo sa v praxi zabúda alebo dopravca

nemá informácie o tejto zákonnej povinnosti !!!

Dôležitý systém !

JEDNOTNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM V CESTNEJ DOPRAVE

Elektronické služby v doprave

Spracovateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

 • Tento portál predstavuje verejne dostupnú časť systému JISCD-ESD, komplexného informačného systému, ktorý zabezpečuje efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, v oblasti správy technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave.
 • Občan, odborná verejnosť a ostatné zainteresované subjekty môžu prostredníctvom portálu a jeho elektronických formulárov pristupovať k digitálnym službám, ktoré im umožňujú využiť internetovú komunikáciu na vybavovanie agendy.
 • Portál je zameraný na informovanie a navigáciu občana v rôznych životných situáciách týkajúcich sa dopravy a prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Sprístupňuje služby digitálnej autoškoly, digitálneho vzdelávacieho, certifikačného systému v doprave a integrovaných technických služieb, ako aj súvisiace zoznamy a registre. Súčasťou portálu sú elektronické podania a notifikácie, pre komunikáciu občana s príslušnými inštitúciami digitálnou formou.

DOPORUČUJEM !

a skontoluj si ich s vydanými povoleniami.

Elektronický systém je podľa skúsenosti funkčný.

Platné povolenia vydané okresnými úradmi v sídlach krajov  sú v systéme evidované.

Koncesné listiny vydané pred rokom 2012 sú neplatné !!!

Základy zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Možné sankcie.

Základné povinností zo zákona o obchodnom registri a sankcie za neplnenie. Poľa mojich poznatkov a informácií na…

Celý článek

Finančná spoľahlivosť dopravcu poistením od 01.04.2019

Keďže mám viaceré skúsenosti z praxe, keď sa neuznáva preukázanie finančnej spoľahlivosti dopravcu poistením, napriek platnému Nariadeniu…

Celý článek

Práca vodičov v cestnej doprave do 3 500 kg a vodičov zo zahraničia v SR

Odpovede na dve otázky od orgánu verejnej správy k ” Poskytovaniu služby vedenia cudzieho motorového vozidla” a…

Celý článek

Vykonávanie živnosti „Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla“

Vodič v cestnej osobnej a nákladnej doprave – vyjadrenie týkajúce sa vykonávania živnosti „Poskytovanie služby vedenia cudzieho…

Celý článek

Zmena definícií práce vodiča na živnosť od 01.04.2019 a legislatívne súvislosti

Zmena zákona o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.…

Celý článek

Zmena zákona o cestnej doprave od 01.04.2019 v taxislužbe

Definície podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov a komentár v…

Celý článek

Pokuty - iné správne delikty podľa zákona o cestnej doprave

Pokutám je potrebné predchádzať, preto tu je prehľad podľa paragrafu 48 zákona o cestnej doprave č. 56/2012…

Celý článek

Časy vedenia vozidla, prestávok a odpočinku podľa Nariadenia č. 561/2006/ES

         Stručný prehľad požiadaviek Nariadenia č. 561/2006/ ES   platné od 11.4. 2007 1.…

Celý článek
Dana Tonkovičová
Dana Tonkovičová
logistics manager

Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Tomáš Magušin
Tomáš Magušin
vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave

Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

VLADIMÍR ŠIMKO
VLADIMÍR ŠIMKO

Zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov

1 050+ účastníkov

seminárov, školení a poradenskej činnosti

za 23 rokov praxe


 

Pridaj sa do skupiny na Facebooku

Akadémia pre dopravcov

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2019

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2019.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.