11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2019

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2019.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.

TIPY A RADY V CESTNEJ DOPRAVE

podnikanie v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe

POZRIEME SA NA PREDPISY A POSTUPY V CESTNEJ DOPRAVE, ABY BOLI JASNEJŠIE...

Prinášame vám "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

ONLINE KURZY A PORADENSTVO

 • Práca vodiča v cestnej doprave od 01.04.2019
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška k zákonu účinné od 01.04.2019
 • Postupne v prvom polroku 2019 ďalšie témy...

ORGÁNY VEREJNEJ SPRÁVY

 • Národná rada slovenskej republiky, Výbory NR SR a komisie pri výboroch
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Aktuálny termín podania daňového priznania je 31.01. 2019,

skontrolujte si správnosť podania, pre istotu...

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI DOPRAVCU

PODĽA ZÁKONA O CESTNEJ DOPRAVE

Povinnosti platia so zmenami od roku 1996

Prax je aj taká, že ich dopravcovia celkom NEDODRŽUJÚ...

...pokiaľ nepríde kontrolný orgán...

 

DEFINÍCIE PODĽA ZÁKONA ÚČINNÉHO OD 01.04.2019

Podľa § 7  zákona o cestnej doprave č. 52/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov

Dopravca je POVINNÝ:

 • prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku
  každý dopravca má mať spracovaný prepravný poriadok, čo sú vlastne zmluvné podmienky medzi objednávateľom a dopravcom
 • označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom; to sa nevzťahuje na zahraničného dopravcu
  podľa vykonávacej vyhlášky sú minimálne rozmery písma obchodného mena výška 30 mm a hrúbka 5 mm
 • zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb
 • zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení podľa § 5 ods. 1 alebo o licencii Spoločenstva podľa § 5 ods. 2
  povolenie alebo overená kópia, ktorá je podpísaná z okresného úradu, nie kópia vytvorená dopravcom
 • zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel
  doklady k riešeniu technickej základne je potrebné podať k žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie
 • zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak ide o osobu z iného členského štátu, uznanú odbornú kvalifikáciu a ak ide o cudzinca z tretieho štátu, aj osvedčenie vodiča 30) a pracovné povolenie
  k povoleniu sa dokladá kópia osvedčenia, zmluvný vzťah alebo menovací dekrét, výpis z registra trestov vedúceho dopravy
 • zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik, ak takej povinnosti podľa osobitného predpisu 30a) podliehajú
  kvalifikačná karta vodiča
 • oznámiť dopravnému správnemu orgánu osobu, ktorú vymenoval za vedúceho dopravy alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy a zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy, a ak ide o právnickú osobu, aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu, a to do 15 dní od zmeny
  zmena sa nahlási na formulári ERRU, ako zmena údajov v povolení
 • byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare vo vnútroštátnej doprave, ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu,30b)
  poistenie zodpovednosti za škodu na tovare, dopravný podnik na IČO
 • byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na prepravovanom tovare v medzinárodnej doprave, ak ide o dopravcu, ktorý prevádzkuje medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu.30c).
  poistenie zodpovednosti za škodu na tovare, dopravný podnik na IČO

ZÁPIS POVOLENIA DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Zákonná povinnosť  je zapísať povolenia na cestnú nákladnú dopravu a cestnú osobnú dopravu do 30 dní od vydania povolenia do obchodného registra.

Právnická osoba aj fyzická osoba,

na čo sa v praxi zabúda alebo dopravca

nemá informácie o tejto zákonnej povinnosti !!!

Dôležitý systém !

JEDNOTNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM V CESTNEJ DOPRAVE

Elektronické služby v doprave

Spracovateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

 • Tento portál predstavuje verejne dostupnú časť systému JISCD-ESD, komplexného informačného systému, ktorý zabezpečuje efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, v oblasti správy technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave.
 • Občan, odborná verejnosť a ostatné zainteresované subjekty môžu prostredníctvom portálu a jeho elektronických formulárov pristupovať k digitálnym službám, ktoré im umožňujú využiť internetovú komunikáciu na vybavovanie agendy.
 • Portál je zameraný na informovanie a navigáciu občana v rôznych životných situáciách týkajúcich sa dopravy a prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Sprístupňuje služby digitálnej autoškoly, digitálneho vzdelávacieho, certifikačného systému v doprave a integrovaných technických služieb, ako aj súvisiace zoznamy a registre. Súčasťou portálu sú elektronické podania a notifikácie, pre komunikáciu občana s príslušnými inštitúciami digitálnou formou.

DOPORUČUJEM !

a skontoluj si ich s vydanými povoleniami.

Elektronický systém je podľa skúsenosti funkčný.

Platné povolenia vydané okresnými úradmi v sídlach krajov  sú v systéme evidované.

Koncesné listiny vydané pred rokom 2012 sú neplatné !!!

Vykonávanie živnosti „Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla“

Vodič v cestnej osobnej a nákladnej doprave – vyjadrenie týkajúce sa vykonávania živnosti „Poskytovanie služby vedenia cudzieho…

Celý článek

Zmena definícií práce vodiča na živnosť od 01.04.2019 a legislatívne súvislosti

Zmena zákona o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.…

Celý článek

Zmena zákona o cestnej doprave od 01.04.2019 v taxislužbe

Definície podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov a komentár v…

Celý článek

Pokuty - iné správne delikty podľa zákona o cestnej doprave

Pokutám je potrebné predchádzať, preto tu je prehľad podľa paragrafu 48 zákona o cestnej doprave č. 56/2012…

Celý článek

Časy vedenia vozidla, prestávok a odpočinku podľa Nariadenia č. 561/2006/ES

         Stručný prehľad požiadaviek Nariadenia č. 561/2006/ ES   platné od 11.4. 2007 1.…

Celý článek

Žiadosti a prílohy na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy a licencie spoločenstva

K vydaniu povolenia na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu  a licencie spoločenstva do štátov EÚ sa…

Celý článek

Vykonávanie a priebeh skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Odborná spôsobilosť v cestnej doprave je jedna z viacerých podmienok na získanie povolenia na cestnú nákladnú dopravu,…

Celý článek

Zápis dopravcu fyzickej osoby do obchodného registra príslušného okresného súdu

Fyzická osoba dopravca má povinnosť zápisu prevádzkovateľa cestnej dopravy do obchodného registra Zákonom č. 56/2012 Z. z.…

Celý článek
Dana Tonkovičová
Dana Tonkovičová
logistics manager

Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Tomáš Magušin
Tomáš Magušin
vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave

Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

VLADIMÍR ŠIMKO
VLADIMÍR ŠIMKO

Zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov

1 050+ účastníkov

seminárov, školení a poradenskej činnosti

za 18 rokov praxe


 

Pridaj sa do skupiny na Facebooku

Akadémia pre dopravcov

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2019

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2019.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.