OKRESNÉ ÚRADY V SR

 

 

ODBORY CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

KONTAKTY NA OKRESNÉ ÚRADY V SR

SO SÍDLOM V KRAJI

ODBORY CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Okresný úrad Bratislava

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

Vedúca odboru: JUDr. Janina Bíróová

Telefón: 0961 046 544

 

 

 

Okresný úrad Košice

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Komenského 52, 041 26 Košice

 

Vedúca odboru: Ing. Diana Hüblerová

Telefón: 055/6001 355

 

 

 

Okresný úrad Prešov

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

 

Vedúci odboru: Ing. Pavol Janus

Telefón: 051/708 2400

 

 

 

Okresný úrad Trenčín

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vedúca odboru: Mgr. Lea Kolářová

Telefón: 032/7411 429

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

 

Vedúci odboru: Ing. Marta Pernišová

Telefón: 048/4306 260

 

 

 

Okresný úrad Nitra

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

 

Vedúci odboru: Ing. Karol Slávik

Telefón: 037/ 6549 393

 

 

 

Okresný úrad Trnava

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Kollárova 8, 917 01 Trnava

 

Vedúca odboru: Ing. Mária Kulcsárová

Telefón: 033/556 4286

 

 

 

Okresný úrad Žilina

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

 

Vedúca odboru: Ing. Zuzana Polkorábová

Telefón: 041/7335 844

Kompetencie prvostupňového orgánu

Okresné úrady v sídlach krajov (v krajských mestách) majú najviac kompetencií na vydávanie základných povolení a požadovaných dokladov na podnikanie v cestnej nákladnej doprave s vozidlami s celkovou hmotnosťou VIAC AKO 3,5 tony,  v cestnej osobnej doprave a v taxislužbe.

 • udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
 • vydáva a odníma licencie Spoločenstva
 • udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby a osvedčenia vozidla taxislužby
 • vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča
 • odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným orgánom iného štátu dopravcom so sídlom alebo s trvalým pobytom v Slovenskej republike
 • vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu
 • zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa § 6 ods. 6, vymenúva a odvoláva ich členov a zabezpečuje organizačno-technicky ich činnosť
 • vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9 a ich duplikát
 • je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa § 41 ods. 1 písm. k), do informačného systému podľa § 41 ods. 3 a do registra taxislužby podľa § 41 ods. 4,
 • ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem pravidelnej dopravy, taxislužby a prípadov podľa § 41 ods. 1 písm. q)
 • je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla je VOĽNÁ ŽIVNOSŤ, ktorú vydávajú príslušné okresné úrady v SR, odbory živnostenského podnikania !

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2021

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona o cestnej doprave a iných zákonov v roku 2020.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.