REFERENCIE A AKTIVITY

Organizácia seminárov a poradenská činnosť, návrhy a podnety orgánom verejnej správy v cestnej doprave a pozemných komunikáciách

ZÁKON O CESTNEJ DOPRAVE

A VYKONÁVACIA VYHLÁŠKA V PRAXI

Skúsenosti z praktického podnikania dopravcov v cestnej nákladnej doprave, v cestnej osobnej doprave a v taxislužbe

AKTIVITY V ROKU 2022

 • Podrobná analýza skutočného stavu v činnosti miestnej štátnej správy a Ministerstva dopravy a výstavby SR pri aplikácii legislatívy
 • Doručenie informácií ústredným orgánom štátnej správy
 • Podanie podnetov na prokuratúry podľa zákona o prokuratúre s upozornením prokuratúr
 • Informovanie príslušných výborov Národnej rady Slovenskej republiky
 • Návrhy na legislatívne zmeny v zákone alebo vo vykonávacej vyhláške
 • Vytvorenie pracovných odborných sekcií združenia Komplex centrum
 • Organizácia osobných pracovných stretnutí podľa záujmu aj v súčinnosti s inými združeniami
 • Vytvorenie sekcie pre cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a taxislužbu v občianskom združení Komplex centrum

Ďakujem aj vám a známemu "GOOGLE" za 100 000 vyhľadaní stránky Akadémia pre dopravcov za 16 mesiacov !

 

... zrejme sú dôvody PREČO ? ...

REFERENCIE

Čo hovoria o nás spokojní klienti, niektorí z viac ako 1 050 klientov za 18 rokov

 zo seminárov, konzultácií a poradenskej činnosti

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy
 • Organizovanie seminárov Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy od roku 1999 pre viac ako 1 000 účastníkov
 • Poradenská a konzultačná činnosť v cestnej doprave, odborná spôsobilosť v cestnej doprave, praktický postup pri podávaní žiadostí orgánom verejnej správy, krajským úradom v sídle kraja a neskôr okresným úradom v sídlach krajov
 • Spracovanie prepravných poriadkov dopravcov v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe
 • Vydávanie licencií a povolení na cestnú nákladnú a autobusovú dopravu som vykonával vo verejnej funkcii vedúceho oddelenia dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Trenčíne

PORADENSKÁ ČINNOSŤ NA ZALOŽENIE

SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM,

 VYDANIE POVOLENIA NA CESTNÚ NÁKLADNÚ DOPRAVU A LICENCIE SPOLOČENSTVA

Dokumenty k spoločnosti s ručením obmedzeným, žiadosť a prílohy k voľnej živnosti, k povoleniu na cestnú nákladnú dopravu, k licencii spoločenstva, spracovanie prepravného poriadku a zápis do obchodného registra

PORADENSKÁ ČINNOSŤ NA ZALOŽENIE

VOĽNEJ ŽIVNOSTI,  VYDANIE POVOLENIA NA CESTNÚ NÁKLADNÚ DOPRAVU A LICENCIE SPOLOČENSTVA, ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Elektronické podanie žiadosti k voľnej živnosti, poradenstvo k povoleniu na cestnú nákladnú dopravu, k licencii spoločenstva, spracovanie prepravného poriadku a zápis do obchodného registra

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Prvý krok bola voľná živnosť,  ďalej povolenie na nákladnú dopravu a licencia spoločenstva na cestnú nákladnú dopravu, následne zákonná povinnosť zápis fyzickej osoby do obchodného registra

Elektronické podanie voľnej živnosti

Tomáš Magušin  Grizzly - way

Tomáš Magušin

s jeho GRIZZLY na vozidle

 

ZASLANIE INFORMÁCIE O ZMENE

ZÁKONA O CESTNEJ DOPRAVE

S ÚSPOROU ČASU A NÁKLADOV DOPRAVCOV

Informácia bola v roku 2015 potrebná vzhľadom k zmenenému Nariadeniu Európskeho parlamentu a zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.

 • Zverejnenie dôležitej informácie v oblasti podnikania v nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe, k zákonnému termínu ukončenia realizácie výmeny osvedčení o odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy na podnikanie v cestnej doprave dňa 04. decembra 2015
 • Zaslanie viac ako 900 SMS správ bývalým klientom a cca 100 e-mailov. Na základe tejto aktivivity si vymenilo osvedčenia cca 300 osôb
 • Podnikatelia v medzinárodnej cestnej doprave a taxislužbe si splnili zákonnú povinnosť. Ak by nekonali, mohli im byť zrušené povolenia na podnikanie alebo by museli znovu získať príslušné osvedčenie.
 • Žiadosť o ďalšie zverejnenie informácie bola zaslaná aj na Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo vnútra SR

Mediálny výstup, ktorý  som spracoval za občianske združenie Komplex centrum roku 2015 do TASR a ďalších médií - link tu:

Môj mediálny výstup na Blog.sme.sk - link tu:

Moje osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

Vladimír Šimko

Autor a lektor Akadémie pre dopravcov
Som držiteľ Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy. K čomu je osvedčenie potrebné ? A niečo o ňom.
 • Zákonná povinnosť dopravcu
  Podľa zákona o cestnej doprave musí byť u dopravcu menovaný vedúci dopravy.
 • Obsah skúšky podľa zákona o cestnej doprave
  Testová časť 80 otázok so 4 možnosťami odpovedí a riešenie prípadových štúdií v cestnej doprave. Ústna skúška je v prípade, že v písomnej časti získa účastník 50 - 60 %.
 • Zmluvný vzťah s vedúcim dopravy
  Pracovná zmluva, manažérska zmluva, konateľ aj bez zmluvy. Menovací dekrét na výkon funkcie. Presné požiadavky doporučujem riešiť podľa požiadaviek okresných úradov.
 • Moja odborná spôsobilosť od roku 1999
  Prvýkrát som získal osvedčenia skúškou na nákladnú dopravu, osobnú dopravu a taxislužbu. Vzhľadom k zmene zákona som si odbornú spôsobilosť obnovil ďalšou skúškou v roku 2016.
 • Osvedčenie ako príloha k povoleniu na podnikanie
  Kópia osvedčenia, zmluvný vzťah a výpis z registra trestov sú požadované prílohy k získaniu povolenia na cestnú nákladnú dopravu, osobnú dopravu a koncesie na taxislužbu. V taxislužbe musí byť držiteľom osvedčenia štatutárny orgán u právnickej osoby.
 • Záujem o získanie osvedčenia skúškou
  V prípade záujmu o prípravu na skúšku nás kontaktujte. Príprava seminárom alebo konzultáciou.

Prezentácia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka

Projekt Život nie je zebra, 19.04. 2017 v Trenčíne

AKTIVITY V CESTNEJ DOPRAVE

Obhajoba záujmov dopravcov v podnikaní

Členstvo v Komisii dopravy, výstavby a cestovného ruchu,

pri Výbore Národnej Rady Slovenskej republiky

pre hospodárske záležitosti

Na základe oslovenia ústavných orgánov, ministerstiev a orgánov miestnej štátnej správy bolo schválené v Komplex centrum moje členstvo v uvedenej komisii s následným menovaním za člena komisie.

 • Aktuálne informácie
  Získavanie informácií z Národnej rady Slovenskej republiky a ďalších orgánov
 • Návrhy v cestnej doprave
  Predkladanie návrhov v cestnej doprave na základe poznatkov z praxe
 • Aktivity na zlepšenie podnikateľského prostredia v cestnej doprave
  Návrhy kompetentným orgánom a inštitúciám

Tu sedím vľavo aj sa pozerám vľavo ... snažím sa konať priamo.

Ustanovujúce zasadnutie Komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu v roku 2016

 

 • Diskusia k programovému vyhláseniu vlády SR
 • Návrh na spoločné podujatie zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva vnútra SR a ďalších organizácií

ONLINE KURZY A PORADENSTVO

 • AKADÉMIA DOPRAVCU PREMIUM - cestná nákladná doprava
 • PRÁCA VODIČA V CESTNEJ DOPRAVE od 01.04.2019
 • ZÁKON O CESTNEJ DOPRAVE č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška k zákonu účinné od 01.04.2019
 • Postupne v prvom polroku 2019 ďalšie témy...

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v platnom znení
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Ďalej zašleme informácie k legislatíve v cestnej doprave.