VZDELÁVANIE, ONLINE KURZY A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Organizácia seminárov (kurzy, školenia) odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej NÁKLADNEJ  dopravy a OSOBNEJ dopravy,  poradenská činnosť k odbornej spôsobilosti v cestnej doprave. ONLINE KURZY k zákonu o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov od 01.04.2019 a k práci vodiča od 01.04.2019.

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Ďalej zašleme informácie k legislatíve v cestnej doprave.

ON LINE VZDELÁVANIE SA PRIPRAVUJE V ROKU 2024

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Aktualizácia ONLINE vzdelávania vo videu

Vo videu s komentárom je popísaná aktualizácia, obsah pripravovaných videí, typy videí, ako sa bude odpovedať na otázky a odpovede účastníkov a iné ...

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Informácie o osvedčení a skúške odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej a osobnej dopravy podľa zákona o cestnej doprave.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Priebeh skúšky k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Podrobný priebeh skúšky odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej a osobnej dopravy podľa zákona o cestnej doprave.

Skúška ako aj odborná spôsobilosť v taxislužbe, skúška na preukaz vodiča taxislužby od 01.04.2019 NIE SÚ POTREBNÉ podľa zmeny zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov !

ONLINE KURZY A PORADENSTVO

 • AKADÉMIA DOPRAVCU PREMIUM - cestná nákladná doprava
 • PRÁCA VODIČA V CESTNEJ DOPRAVE od 01.04.2019
 • ZÁKON O CESTNEJ DOPRAVE č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška k zákonu účinné od 01.04.2019
 • Postupne v prvom polroku 2024 ďalšie témy...

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Prinášame vám "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

Kedy je potrebná odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej NÁKLADNEJ dopravy, cestnej OSOBNEJ dopravy ?

 • Odbornú spôsobilosť v cestne doprave je potrebné preukázať pri žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v cestnej nákladnej doprave a v cestnej osobnej doprave. Pri koncesii na taxislužbu od 01.04. 2019 nie je potrebná. 
 • Ďalej by mala byť zabezpečená odborná spôsobilosť počas celej doby podnikania a v prípade kontroly ju preukázať kontrolnému orgánu.

ZÁKONNÉ DEFINÍCIE DRUHOV CESTNEJ DOPRAVY

 

s povinnosťou odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg a nad 2 500 kg do 3 500 kg

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča

Odborná spôsobilosť v cestnej doprave sa preukazuje OSVEDČENÍM a jeho súvislosti

 • Osvedčenie vydávajú okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Osvedčenie sa vydáva na meno fyzickej osoby, nie na firmu alebo spoločnosť
 • V súčasnosti podľa platných predpisov nie je platnosť odbornej spôsobilosti obmedzená, nie je potrebné ju po niekoľkých rokoch obnovovať

Moje osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Vladimír Šimko

Autor a lektor Akadémie pre dopravcov
Som držiteľ Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy. K čomu je osvedčenie potrebné ? A niečo viac o ňom.
 • Zákonná povinnosť dopravcu
  Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov musí byť u dopravcu menovaný vedúci dopravy.
 • Obsah skúšky podľa zákona o cestnej doprave
  Testová časť 80 otázok so 4 možnosťami odpovedí a riešenie prípadových štúdií v cestnej doprave. Ústna skúška je v prípade, ak v písomnej časti získa účastník 50 - 60 % z maximálne 75 %.
 • Zmluvný vzťah s vedúcim dopravy
  Pracovná zmluva, manažérska zmluva, konateľ aj bez zmluvy. Menovací dekrét na výkon funkcie. Presné požiadavky doporučujem riešiť podľa požiadaviek okresných úradov.
 • Moja odborná spôsobilosť od roku 1999
  Prvýkrát som získal osvedčenia skúškou na nákladnú dopravu, osobnú dopravu a taxislužbu. Vzhľadom k zmene Nariadenia EP a zákona o cestnej doprave som si odbornú spôsobilosť obnovil ďalšou skúškou v roku 2016.
 • Osvedčenie ako príloha k povoleniu na podnikanie
  Kópia osvedčenia, zmluvný vzťah a výpis z registra trestov sú požadované prílohy k získaniu povolenia na cestnú nákladnú dopravu a osobnú dopravu V taxislužbe nie je povinnosť vedúceho dopravy od 01.04. 2019.
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti k licencii nad 2,5 tony od 21.02.2022
  Na základe schváleného "balíka mobility v cestnej doprave" a zákona o cestnej doprave je potrebné požiadať o vydanie licencie Spoločenstva k podnikaniu s vozidlami nad 2,5 tony. Zmena definície podmienok hmotnosti, predtým nad 3,5 tony

MOŽNOSTI PRÍPRAVY NA SKÚŠKU

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

Samoštúdium

 • Odporúčam učebné texty spracované Žilinskou univerzitou, katedrou cestnej a mestskej dopravy
 • V učebných textoch sú podrobne spracované témy skúšky, obsahujú aj zoznam testových otázok, vhodné sú aj pre praktické podnikanie 

Účasťou na seminári

 • Seminár na cestnú nákladnú a cestnú osobnú dopravu trvá 3 dni, seminár na taxislužbu 1 deň
 • Účastník študuje z nášho  zborníka, ktorý je všetkým účastníkom doručený, obsahuje vzorové prípadové štúdie , testové otázky a správne odpovede, ako aj  súvisiace pomocné materiály

Účasťou na konzultácii

 • Konzultácia je v rozsahu cca 2 hodiny na  cestnú nákladnú dopravu, osobnú dopravu
 • Účastník študuje z nášho  zborníka, ktorý je všetkým účastníkom doručený, obsahuje vzorové prípadové štúdie , testové otázky a správne odpovede, ako aj  súvisiace pomocné materiály

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY 

SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ

 • 1
  Občianske právo
 • 2
  Obchodné a finančné riadenie podniku
 • 3
  Obchodné právo
 • 4
  Prístup na trh
 • 5
  Sociálne právo
 • 6
  Technické normy a technické aspekty prevádzky
 • 7
  Daňové právo
 • 8
  Bezpečnosť na cestách
 • CIEĽ SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ
  Pripraviť účastníkov seminára, školenia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)
 • ADRESÁTI SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ
  Záujemcovia o získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorí nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti bez skúšky a majú záujem získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušného druhu dopravy, vykonaním skúšky podľa zákona o cestnej doprave č. 56/ 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Vladimír Šimko, mobil: 0918 112 174

Odporúčané učebné texty

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

Anotácia - popis učebných textov 2020

     Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku  na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa  cestnej dopravy  v cestnej nákladnej doprave a tiež sú určené ako učebné texty  pre študentov študijného  programu Cestná doprava  na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie  učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškolského štúdia.
     Učebné texty po obsahovej stránke plnia požiadavky Prílohy 1 Nariadenia európskeho parlamentu a Rady  /ES/ č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú  spoločné  pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.
     Učebné texty sa skladajú z troch učebníc, obsahujú podrobné spracovanie obsahu skúšky a súpis testových otázok.

Neobsahujú spracovanie správnych testových odpovedí.

V prípade záujmu vám zašleme e-mailom link a kontakt na e-shop s priamym objednaním.

TÉMY VIDEÍ PRE KLIENTOV

 • Postup prihlasovania na skúšku na okresných úradoch
 • Priebeh skúšky na okresných úradoch
 • Systém bodovania na písomej časti a ústnej časti skúšky
 • Súvislosti vedúci dopravy a povolenia v cestnej doprave
 • Žiadosť a požadované prílohy na vydanie povolenia
 • Žiadosť a požadované prílohy na vydanie licencie Spoločenstva
 • Jednotný informačný systém v cestnej doprave
 • Základné povinnosti dopravcu podľa zákona o cestnej doprave
 • Kalkulácia nákladov a ceny v prípadových štúdiách
 • Pravidlá na prácu osádok podľa nariadenia 561/2006
 • Výklad k prípadovým štúdiám najmä k číselným otázkam a práci osádok
 • Výklad cudzích pojmov zo zákonov a predpisov
 • Tipy k správnym odpovediam v testovej časti skúšky
 • V členskej sekcii menu otázky pre Vlada

ŽIVÉ VYSIELANIE PODĽA ZÁUJMU A TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ

PROGRAM SEMINÁROV

NA NÁKLADNÚ A OSOBNÚ DOPRAVU

Seminár trvá TRI dni

PROGRAM:

 • 1
  deň 10.00 - 18.00 hod.
  Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, základné pojmy a riešenie prípadových štúdií, prednášky, konzultácie a diskusia
 • 2
  deň 09.00 - 18.00 hod.
  Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia
 • 3
  deň 09.00 - 18.00 hod.
  Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia a otázky na ústnu časť skúšky

12.30 - 13.30 hod. obedňajšia prestávka a dohodou s účastníkmi

CENNÍK A OBJEDNÁVANIE SEMINÁROV

A KONZULTÁCIÍ

SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
350 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
350 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
 • Možná je aj kombinácia konzultácia a následne seminár
  Začiatok prípravy je možný s konzultáciou a s následným seminárom. Doplatok je rozdiel v cene seminára a konzultácie 160,- EUR na nákladnú a osobnú dopravu.
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
170 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 160 EUR
Osobne aj cez skype
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
170 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 160 EUR
Osobne aj cez skype
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
 • Ilustračný príklad - úspora za výkon funkcie vedúceho dopravy inou osobou: cca 200,- EUR/mesiac, 2 400,- EUR/ rok, 7 200,- EUR/ 3 roky, 12 000,- EUR/ 5 rokov
  Výkon funkcie vedúceho dopravy je možný v cestnej nákladnej a osobnej doprave na základe pracovnej zmluvy, môže byť aj pracovná zmluva na kratší pracovný čas podľa zákonníka práce. V taxislužbe odborná spôsobilosť nie je povinná od 01.04.2019. U fyzickej osoby podnikateľ alebo vedúci dopravy na zmluvu. Orientačný výpočet je pre ilustráciu pre náklady na odmenu, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, daň zo závislej činnosti. Cena je samozrejme dohodou. Okresné úrady v sídlach krajov požadujú minimálne 10 - 20 hodín za týždeň v pracovnej zmluve. Prepočet vašich možností iného riešenia, ako byť držiteľom vlastného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, je na Vás.
 • 1
  Zašlite nám fakturačné údaje alebo objednávku
  na email infokomplexcentrum@gmail.com alebo SMS na mobil: 0918 112 174
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašlite nám druh dopravy na seminár alebo konzultáciu
  Cestná nákladná doprava alebo cestná osobná doprava
 • 4
  Zašleme Vám zálohovú faktúru
  Na Váš e-mail a aj poštou alebo osobne podľa dohody
 • 5
  Platba za zálohovú faktúru
  Na účet alebo v výnimočne v hotovosti pred konaním seminára alebo konzultácie
 • 6
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 7
  Zborník zo seminára alebo konzultácie
  Zborník Vám zašleme vopred po úhrade do piatich pracovných dní poštou alebo osobne
 • 8
  Forma konzultácie
  Osobne aj cez skype: vladino18
 • 9
  Miesto a termíny konania seminárov alebo konzultácií
  Prievidza, Bratislava, Trenčín a podľa záujmu. Semináre sa uskutočňujú v zásade v piatok - sobota - nedeľa. V prípade záujmu je možný termín seminára aj cez pracovné dni.
 • 10
  Pozvánka na seminár
  Po dohodnutí termínu a miesta konania bude účastníkom zaslaná pozvánka na seminár
 • 11
  Individuálne štúdium a písanie prípadových štúdií
  Odporúčam aj pred seminárom individuálne štúdiu zo zborníka, ktorý Vám bude doručený po úhrade poplatku za seminár alebo konzultáciu v sume 160,- EUR. Individuálne je potrebné štúdium a tréning minimálne cca 4 dni intenzívnej prípravy pred skúškou.

Na seminári vážne aj s úsmevom !

“ Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku “ sa hovorí…

... s takýmto postupom a prístupom je možné zvládnuť skúšku na prvý pokus, po skúške tiež s úsmevom.

Princíp odpočinku v práci osádok, jeden vodič

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Podrobné informácie Vám budú zaslané e-mailom.

KALENDÁR PODUJATÍ BUDE UPRESNENÝ PRIEBEŽNE:

2506

DOVOLENKA

25.6. 2024 - 2.7. 2024
Počas dovolenky bude LEN obmedzený režim na vybavovanie telefonických informácií a odpovede na e-maily. Lektor: Ing. Vladimír Šimko, 0918 112 174 e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com
1007

SKÚŠKA VEDÚCI DOPRAVY OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

10.7. 2024 - 10.7. 20248.30 hod. OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, VYSOKOŠKOLÁKOV 8556/33B, ŽILINA
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Prihláška na skúšku a žiadosť o vydanie osvedčenia je potrebné doručiť na okresný úrad minimálne 7 dní…
1207

SEMINÁR VEDÚCI CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY V PRIEVIDZI

12.7. 2024 - 14.7. 202410.00 HOD. AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV, BUDOVA BIC, HVIEZDOSLAVOVA 3, PRIEVIDZA
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy. Seminár cena 350,- EUR/ osoba, konzultácie 1 deň 170,- EUR. Informácie a potvrdenie záujmu: Vladimír Šimko: 0918 112 174 e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com
1607

SKÚŠKA VEDÚCI DOPRAVY OKRESNÝ ÚRAD NITRA

16.7. 2024 - 16.7. 202409.00 hod. OKRESNÝ ÚRAD NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 69, NITRA
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Prihláška na skúšku a žiadosť o vydanie osvedčenia je potrebné doručiť na okresný úrad minimálne 7 dní pred…
2407

SKÚŠKA VEDÚCI DOPRAVY OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

24.7. 2024 - 24.7. 202408.00 hod. OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, HVIEZDOSLAVOVA 3, TRENĆÍN
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Prihlášku na skúšku a žiadosť o vydanie osvedčenia je potrebné doručiť na Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej…
0908

SEMINÁR VEDÚCI CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY V PRIEVIDZI

9.8. 2024 - 11.8. 202410.00 hod. AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV, BUDOVA BIC, HVIEZDOSLAVOVA 3, PRIEVIDZA
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy. Seminár cena 350,- EUR/ osoba, konzultácie 1. deň 170,- EUR. Informácie a potvrdenie záujmu: Vladimír Šimko: 0918 112 174 e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

KDE NÁS NÁJDETE V PRIEVIDZI ?

 • V Prievidzi, Hviezdoslavova 3,  na kruhovom objazde pri mimoúrovňovej križovatke od Trenčína alebo od Žiliny - smer Bojnice.
 • Potom cca 300 metrov po ulici Hviezdoslava na pravej strane vedľa budovy LEK & MED, oproti obchodnému domu Vtáčnik. 
 • V okolí vchodu sú platené parkovacie miesta.

Vchod, kancelária 2. poschodie vľavo

Business & Innovation Centre - Podnikateľské a Inovačné Centrum, vpravo od LEK & MED

Konzultácie a semináre v Lehote pod Vtáčnikom, okres Prievidza

 • Reštaurácia IMPRESS, Partizánska 211/47, Lehota pod Vtáčnikom
 • Medzi Novákmi a Prievidzou z rýchlostnej komunikácie cca 5 km

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

NÁZOR ÚČASTNÍKA

NA SEMINÁR

V PRIEVIDZI

 "Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy "

Máte otázky ?

Rád vám na ne odpoviem:

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor seminárov a poradenskej činnosti

Mobil:  0918 112 174, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

e-mail: simko@akademiapredopravcov.sk

Skype: vladino18

Pondelok - Sobota: 09.00 - 20.00 hod.

Pridaj sa do skupiny na Facebooku

Akadémia pre dopravcov

SOM TU PRE VÁS

V prípade potreby s prístupom do sekcie, fakturáciou alebo platbou pomôžem...

Bc. Ľubica Dámerová

manažérka
Mobil: +421 905 909 537, e-mail: komplexcentruminfo@gmail.com

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Ďalej zašleme informácie k legislatíve v cestnej doprave.