Vykonávanie a priebeh skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Odborná spôsobilosť v cestnej doprave je jedna z viacerých podmienok na získanie povolenia na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a koncesie na taxislužbu do 31.03. 2019. Preukazuje sa OSVEDČENÍM o odbornej spôsobilosti, ktoré sa vystavuje na osobu.

 

 

Cestná nákladná doprava

V tomto článku uvediem definície podľa predpisov, komentáre na vysvetlenie a na záver praktické informácie  ” ľudovou rečou “. 

Podľa § 3 vyhlášky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave

 Vykonávanie skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1) Za člena skúšobnej komisie možno vymenovať zamestnanca okresného úradu v sídle kraja, vyššieho územného celku, učiteľa vysokej školy alebo strednej odbornej školy z odboru cestnej dopravy, zamestnanca výskumnej alebo vzdelávacej ustanovizne z odboru cestnej dopravy alebo zástupcu záujmového združenia dopravcov.
(2) Za predsedu skúšobnej komisie možno určiť člena skúšobnej komisie, ktorý má vysokoškolské vzdelanie a najmenej päť rokov výkonu
a) riadiacej funkcie, ktorej náplňou je činnosť v odbore cestnej dopravy,
b) štátnej správy na úseku cestnej dopravy alebo
c) pedagogickej činnosti na vysokej škole.
(3) Predsedu skúšobnej komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje ním určený iný člen skúšobnej komisie, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 2.
(4) Skúšobná komisia je spôsobilá hodnotiť písomnú skúšku, skúšať, uznávať odbornú spôsobilosť oslobodeného od skúšky a navrhovať vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak je prítomných najmenej päť členov vrátane jej predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje. Na prijatie uznesenia v ktorejkoľvek veci je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje.
(5) Skúšobná komisia sa schádza podľa potreby minimálne raz za tri mesiace. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie jej predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje. Rokovanie skúšobnej komisie je neverejné. Okrem členov skúšobnej komisie sa na ňom zúčastňuje zapisovateľ, a ak ide o skúšku, uchádzač. Zapisovateľom je určený zamestnanec úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.
(6) Z rokovania skúšobnej komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedú
a) mená a priezviská prítomných členov skúšobnej komisie a zapisovateľa,
b) meno a priezvisko uchádzača o skúšku alebo o uznanie odbornej spôsobilosti bez skúšky,
c) údaje o priebehu skúšky, najmä znenie otázok a ich hodnotenie, ak sa odborná spôsobilosť preukazuje skúškou,
d) údaje o preukazovaní odbornej spôsobilosti skúškou, najmä mená a priezviská členov skúšobnej komisie zúčastnených na písomnej skúške, znenie otázok písomnej skúšky, hodnotenie písomnej skúšky a hodnotenie ústnej skúšky,
e) záver o tom, či odborná spôsobilosť uchádzača bola preukázaná alebo nie,
f) návrh na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti uchádzača,
g) podpisy predsedu, členov a zapisovateľa skúšobnej komisie,
h) úradná pečiatka úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.
(7) Zápisnica sa zakladá do spisu a je podkladom na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(8) Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti.

 – cestná nákladná doprava a cestná osobná doprava –

Písomnú skúšku tvorí

a) test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy a
b) riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú treba v cestnej doprave vedieť vyriešiť (ďalej len „prípadová štúdia“). Na skúške sú 2 prípadové štúdie s maximálnym počtom 15 bodov a jedna prípadová štúdia s maximálnym počtom bodov 5, spolu 15 + 15 + 5 = 35 bodov.

 

 Obsahová náplň skúšky je z nasledovných predmetov:

 1. Občianske právo
 2. Obchodné právo
 3. Sociálne právo
 4. Daňové právo
 5. Obchodné a finančné riadenie podniku
 6. Prístup na trh
 7. Technické normy a technické aspekty prevádzky
 8. Bezpečnosť na cestách

Viac informácií v prípade záujmu e-mailom, alebo na osobnom stretnutí.

(9) Každá časť písomného testu trvá najmenej dve hodiny ( písomná časť spolu maximálne 4 hodiny, odovzdať sa môže aj skôr). Ústna skúška trvá najviac jednu hodinu.
(10) Písomný test obsahuje spolu 80 otázok s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je správna. Otázky sa vyberajú z každého predmetu jednotlivo pre nákladnú a osobnú cestnú dopravu. Písomný test obsahuje minimálne päť otázok maximálne 15 otázok z každého predmetu. Za písomný test možno získať najviac 40 % z celkového počtu bodov. Za vyriešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 35 % z celkového počtu bodov.
(11) Na ústnej skúške sa môže uchádzač zúčastniť, ak dosiahol z písomnej skúšky viac ako 50 % a menej ako 60 % z celkového počtu bodov. Ústna skúška sa vykonáva formou ústnej odpovede na vylosovanú jednu otázku zo zoznamu otázok. Zoznam otázok obsahuje minimálne 30 otázok, z každého predmetu minimálne tri otázky. Za ústnu skúšku možno získať najviac 25 % z celkového počtu bodov. Ústna skúška sa teda realizuje vtedy, ak má uchádzač z písomnej časti 50 – 60 %, nevykonáva sa vždy, ako to bolo v minulosti pred rokom 2012.
(12) Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné získať najmenej 60 % z celkového počtu bodov; uchádzač, ktorý získal už z písomnej skúšky najmenej 60 % z celkového počtu bodov, je hodnotený stupňom „prospel“ bez absolvovania ústnej skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou. Za opakovanú skúšku je správny poplatok 50,- EUR, teda 50 % zľava z prvej skúšky, zo 100,- EUR. Je to podľa zákona o správnych poplatkoch.

Poznámky a praktické informácie:

V cestnej nákladnej doprave a cestnej osobnej doprave sa ustanovuje – menuje do povolenia na podnikanie vedúci dopravy, ktorý má uzatvorený pracovný vzťah, manažérsku zmluvu, ak je konateľ aj bez zmluvy. Nerozlišuje sa vnútroštátna a medzinárodná doprava, rozsah spôsobilosti je v medzinárodnej doprave.

 • Vek držiteľa osvedčenia je viac ako  21 rokov a bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov.
 • Funkcia vedúceho dopravy sa môže vykonávať spolu v štyroch podnikoch, ktoré majú spolu maximálne 50 vozidiel.
 • Platnosť osvedčenia v súčasnosti nie je stanovená, doba je neurčitá. V minulosti sa zmenila legislatíva EÚ a bolo to rôzne… to je na dlhšie vysvetľovanie.
 • Testy sú spracované s výberom zo štyroch možností a), b), c), d), na ktoré sa zodpovedá na samostatný formulár zakrúžkovaním správnej odpovede.
 • Prípadová štúdia je riešenie situácie dopravcu, ktorá je uvedená v scenári a k nemu sú viaceré otázky. Na otázky sa zodpovedá textovými odpoveďami, matematickým výpočtom s použitím údajov v scenári a v otázkach, spracovaním harmonogramu alebo grafickým riešením práce osádok na samostatné tlačivo.
 • Podrobnosti k postupu na skúške môžu riešiť skúšobné poriadky činnosti skúšobnej komisie na jednotlivých okresných úradoch.
 • Test a riešenie prípadových štúdií píše žiadateľ v zásade vlastnou rukou, nie počítačovou formou, ktorá sa môže postupne aplikovať na jednotlivých okresných úradoch v sídlach krajov.
 • Ústna skúška sa uskutočňuje v deň konania skúšky po skončení písomnej časti a vyhodnotení písomnej časti.
 • Na skúške je možné používať kalkulačku mimo mobilného telefónu, dobré pero, kľud a vedomosti…nealkoholické nápoje môžu byť povolené.

Organizujeme: školenie, seminár, konzultáciu odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy,  odborná spôsobilosť v taxislužbe.

Seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

Informácie k seminárom, obsahu, postupu objednávania a ceny sú  TU

Viac informácií o priebehu skúšky a príprave na skúšku: konzultáciou 1 – 2 hodiny, školením alebo seminárom 1 – 3 dni, poskytnem aj e-mailom alebo telefonicky:

 

Vladimír Šimko, lektor: + 421 918 112 174

Viber, WhatsApp, Skype: vladino18

v mobile som on-line na e-maili: akademiapredopravcov@gmail.com

Osobné stretnutie alebo konzultácia dohodou s ukážkou obsahu skúšky a doporučenej literatúry.

Odporúčam v dostatočnom časovom predstihu pred skúškou aj individuálne štúdium čítaním obsahu skúšky a tréning písaním s riešením prípadových štúdií, na skúške je potrebné písať riešenie prípadových štúdií.

” Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku ” sa hovorí… s takýmto postupom a prístupom je možné zvládnuť skúšku na prvý pokus, po skúške s úsmevom.

Informácie, novinky a zaujímavosti o cestnej doprave, termíny školení a seminárov aktualizujem aj na Facebooku,

označte Páči sa mi to 

stránku na Facebook  Akadémia pre dopravcov ! 

Pridajte sa  

do skupiny na Facebook Akadémia pre dopravcov ! 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SKÚŠOK, PRIHLÁŠKY NA SKÚŠKY, TERMÍNY SKÚŠOK POSKYTUJÚ OKRESNÉ ÚRADY V KRAJSKÝCH MESTÁCH

 

Na skúšku je potrebné sa prihlásiť na špeciálnom tlačive a uhradiť správny poplatok 100,- EUR, doručiť  na úrad minimálne 7 dní pred konaním skúšky.

Podáva sa aj žiadosť o vydanie osvedčenia so správnym poplatkom 10,- EUR. Tento postup odporúčam zistiť na príslušnom okresnom úrade.

Ak tlačivá nemáte z okresného úradu, zašlem Vám ich e-mailom alebo doručím na osobnom stretnutí, konzultácii alebo školení.

Správny poplatok sa zakúpi na vybraných poštách ( v menších obciach sa nedá zakúpiť ) alebo v zariadeniach na správne poplatky na okresných úradoch v platbou v hotovosti alebo platobnou kartou.

Po DORUČENÍ prihlášky na skúšku na okresný úrad v SÍDLE KRAJA  PODĽA TRVALÉHO BYDLISKA ŽIADATEĽA, bude žiadateľovi zaslaná pozvánka na skúšku s uvedením termínu, miesta a času konania skúšky poštou alebo e-mailom.

Na skúške sa môže vyžadovať občiansky preukaz alebo pas účastníka, aby sa náhodou nezúčastnila omylom iná osoba.

Doručenie osvedčenia je v kompetencii okresného úradu, osobne na úrade alebo poštou.

Zmeny uvedených postupov na jednotlivých okresných úradoch sú vyhradené, spracované podľa dostupných informácií k 06.03. 2017.

V prípade poskytnutia informácií z jednotlivých úradov v rámci Slovenskej republiky budem článok aktualizovať.

KONTAKTY NA OKRESNÉ ÚRADY V SÍDLE KRAJA, ODBORY CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  SÚ    TU

CHCEM informácie o príprave na skúšku
Ing. Vladimír Šimko
Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2019

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v  znení neskorších predpisov vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2019.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.
Komentáre
 1. Marek virag píše:

  Dobrý deň je možné ustanoviť zamestaním vo firme vedúceho dopravy v taxislužbe?som prihlásený na skúšky OS na podnikanie v taxislužbe no nie som vo firme zapísaný ako konateľ.dakujem veľmi pekne za radu

  • Zdravím, v taxislužbe musí byť podľa podľa zákona o cestnej doprave č.56/2012 Z.z. vedúci dopravy konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným, všeobecne štatutárny orgán právnickej osoby.

 2. Linda píše:

  Dobry deň, chcela by som sa informovat o osvedceni o odbornej sposobilosti v cestnej vnutrostatnej a medzinarodnej doprave. Priatel ho absolvoval v roku 2007 a mal si poziadat do 4.12.2015 o jeho obnovenie. Žiaľ, toto neurobil,nakolko to nevedel. Osvedcenie je teda neplatné a musí znova absolvovat skúšku?

  • Zdravím, podľa mojich informácií a praktických skúseností je možné osvedčenie o odbornej spôsobilosti aj naďalej vymeniť, ak je vydané na medzinárodnú nákladnú alebo osobnú dopravu po septembri 2012. Podáva sa žiadosť o výmenu a správny poplatok 10,- EUR za vydanie nového osvedčenia na príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja (v krajskom meste), podľa trvalého bydliska žiadateľa. Žiadosť môže odbor predložiť na posúdenie do komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti.

 3. Skúška ako aj odborná spôsobilosť v taxislužbe, skúška na preukaz vodiča taxislužby od 01.04.2019 NIE SÚ POTREBNÉ podľa zmeny zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov !

 4. Ildikó Kamocsai píše:

  Dobrý deň, pán Šimko mám vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu a medzinárodnú osobnú dopravu . Dátum: 26.06.2008. Chcem sa informovať, či je to ešte platné? Na školení som bola ešte u Vás v tom istom roku. S pozdravom

  • Zdravím Vás pani Ildikó Kamocsai, osvedčenie vydané v roku 2008 je potrebné požiadať o výmenu, vypísať tlačivo žiadosť na vydanie osvedčenia, priložiť Vaše pôvodné osvedčenie a ekolok 10,- EUR ak sa podáva písomne na okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý Vám osvedčenie vydal. Pri elektronickom podaní je 5,- EUR poplatok, 50 % zo základnej sumy vždy pri elektronickom podaní. Fajnový deň !

 5. Igor píše:

  Dobrý deň,mám otázku.Kupili sme s.r.o taxi a konateľkou je manželka.Predchadzajuci konateľ mal skúšku odbornej spôsobilosti o cestnej doprave a aj koncesiu.Čo musíme absolvovať aby sme boli podľa zákona v poriadku?
  Myslím či je potrebné ísť na skúšku odb.spôsobilosti?
  Ďakujem

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů