Licencia Spoločenstva s vozidlami nad 2,5 tony – úvodné informácie

Balík mobility bol schválený a zverejnený 30.07.2020. Pozostáva z nasledovných legislatívnych úprav:


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy

Uplatňuje sa od 21. februára 2022.

Uplatňuje znamená, že sa podľa neho postupuje v získaní licencií. Druhá vec je, že licenciu je potrebné mať vydanú do 21.05.2022. To je rozdiel v pojmoch k termínom.

Zásadnou zmenou je, že podľa nariadenia požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy budú povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy určené výlučne na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Z tohto dôvodu prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy, ktorí budú vykonávať medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu takýmito vozidlami budú musieť disponovať licenciou Spoločenstva. Táto podmienka sa nebude týkať vnútroštátnej dopravy.

Následne bol zmenený zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je platný a účinný od 21. februára 2020.

Keďže niektoré veci neboli jasné k samotnej aplikácii a praktických postupoch, podal som žiadosť o informácie na Ministerstvo dopravy a výstavby SR

V súvislosti s prebiehajúcim vydávaním povolení na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy pre dopravcov v Slovenskej republike podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov, odbormi cestnej dopravy a pozemných komunikácií v rámci Slovenskej republiky, zmenou zákona o cestnej doprave s rozšírením povinností dopravcov, ktorí podnikajú s vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 2,5 tony žiadam vás o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informáciám:

Odpoveď zverejňujem z toho dôvodu, aby nebol náhodou niekoho iný názor, že ja si myslím, možno nepresne myslím… Je to oficiálna odpoveď z ministerstva a mám taký istý právny názor. Nie vždy mám rovnaký právny názor, ako úradníci zo štátnych orgánov… to už vedia niektorí účastníci seminárov.

::: Priebeh skúšky k vedúcemu cestnej nákladnej a osobnej dopravy vo VIDEU :::

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video


1. Plánuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR schváliť zmenu vykonávacej vyhlášky č. 124/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave ?

Doručená odpoveď:

V súčasnosti Ministerstvo dopravy a výstavby SR neplánuje zmenu vykonávacej vyhlášky č. 124/2012 Z. z. Z hľadiska transpozície a vykonania prijatej legislatívy EÚ bol prijatý:

  • zákon č. 397/2021 Z. z. … a podrobnejšie upresnenie … v tomto článku nie je dôležité
  • zákon č. 407/2021 Z. z. … a podrobnejšie upresnenie … v tomto článku nie je dôležité

2. Aký je predpokladaný termín možnosti podávať žiadosti na Licencie Spoločenstva na okresných úradoch v sídlach krajov s vozidlami nad 2,5 tony celkovej hmotnosti vozidiel ? 

Doručená odpoveď:

Na základe zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 397/2021 Z. z. prevádzkovateľ cestnej dopravy vykonávajúci medzinárodnú dopravu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony a nepresahuje 3,5 tony je povinný byť od 21. mája 2022 držiteľom licencie Spoločenstva.

Čiže podávať žiadosti na udelenie povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy a zároveň aj žiadosti na vydanie licencie Spoločenstva pre vyššie uvedený segment bude možné od účinnosti zákona č. 397/2021 Z. z. čiže od 21. februára 2022.

Dostávam e-mailom a telefonicky viaceré otázky, tak ďalej uvediem odpovede, ktoré poznám. Čo nepoznám, nebudem si vymýšľať alebo hovoriť ja si myslím… Zašlem ďalšiu žiadosť o informácie na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Najčastejšie otázky a odpovede k zmene zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, účinný od 21. februára 2022:

  1. Je pravda, že je potrebná licencia Spoločenstva s vozidlami nad 2,5 tony do 3,5 tony ? Odpoveď: Samozrejme, že áno, vysvetlené je v úvode článku.
  2. Kde sa podávajú žiadosti na vydanie Licencie Spoločenstva ? Odpoveď: Vzhľadom k tomu, že je licencia Spoločenstva na nákladnú cestnú dopravu je riešená v zákone o cestnej doprave, tak žiadosti sa budú podávať na okresné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídlach krajov, teda v krajských mestách.
  3. Od kedy môžem podávať žiadosti o licenciu Spoločenstva, keď mám záujem stihnúť si vopred licenciu vybaviť? Odpoveď: Na základe odpovede z Ministerstva dopravy a výstavby SR od 21.02. 2022, od účinnosti zmeny zákona o cestnej doprave. K 15.01. 2022 preto nemajú nové žiadosti na okresných úradoch k dispozícii a je predpoklad, že budú tie isté, ako sú doteraz. Je možné, že budú okresné úrady usmernené k aplikácii zmeny zákona o cestnej doprave.
  4. Ako preukážem osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je jednou z podmienok na vydanie Licencie Spoločenstva ? Odpoveď: a) menovaním vedúceho dopravy inou osobou s pracovnou zmluvou, môže byť aj na kratší pracovný pomer podľa § 49 zákonníka práce na cca 10 – 15 hodín týždenne b) majiteľ fyzická osoba, spoločník alebo konateľ ( štatutárny orgán) právnickej osoby získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti skúškou alebo bez skúšky
  5. Kde sa prihlásim na skúšku k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti ? Odpoveď: Na okresnom úrade v sídle kraja podľa trvalého bydliska žiadateľa alebo pobytu cudzinca. Tak je to definované v zákone o cestnej doprave a nie je možné sa zúčastniť skúšky na inom okresnom úrade.
  6. Kedy sa organizujú skúšky na získanie odbornej spôsobilosti ? Odpoveď: V zásade sa organizovali každé cca 3 mesiace. V praxi sa konali aj podľa počtu žiadostí častejšie. Organizáciu skúšok majú v kompetencii okresné úrady. Termíny sú zverejnené na Jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave – link TU>>>: https://www.jiscd.sk/ a aj na našej stránke v menu KALENDÁR TU >>>.
  7. Akú má platnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je vydávané na meno ? Odpoveď: Platnosť nie je stanovená, preto je na dobu neurčitú. Čo bude v budúcnosti je otázne a možná zmena je po zmene právnych predpisov EÚ a v Slovenskej republike.
  8. Môžem získať odbornú spôsobilosť aj bez skúšky? Odpoveď: Podľa § 6 odst. 7 zákona o cestnej doprave:

“ Predpoklady na oslobodenie od skúšky je žiadateľ povinný preukázať ku dňu podania žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti“). Skúšobná komisia čiastočne alebo úplne oslobodí od skúšky podľa odseku 6 toho, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky. Od skúšky je oslobodený ten, kto

a) je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002,

b) pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy,26) alebo

c) pred 20. augustom 2020 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy;26) to platí len na účely udelenia licencie Spoločenstva podniku nákladnej cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje len motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony„.

Bez skúšky je možné získať osvedčenie pri vydokladovaní PREVÁDZKOVANIA CESTNEJ DOPRAVY S VOZIDLAMI DO 3,5 TONY NAJMENEJ 10 ROKOV. Preukazovanie odbornej spôsobilosti bez skúšky s uznaním niektorých predmetov alebo v celom rozsahu je v kompetencii skúšobnej komisie pri príslušnom okresnom úrade v sídle kraja. V praktickej činnosti sa uznáva bez skúšky absolvovanie Žilinskej univerzity, Katedry cestnej a mestskej dopravy, odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy so získaným titulom Ing. alebo Mgr. Prípadné zmeny na jednotlivých okresných úradoch v roku 2022 nie sú vylúčené, skôr zrejme nebudú realizované.

Na záver: Otázky sú aj také, či je odborná spôsobilosť a Licencia Spoločenstva iná s vozidlami nad 3,5 tony a od 2,5 do do 3,5 tony ?

V zákone o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. účinnom od 21.02.2022 nie sú definície k týmto možným otázkam a zmena vykonávacej vyhlášky sa nepripravuje. Z toho vyplýva, že je rozsah obsahu skúšky rovnaký a licencie Spoločenstva sú rovnaké. Pribudla povinnosť nahlásiť s vozidlami nad 3,5 tony dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla vozidiel, ktorými disponuje.

Vozidlá pri vydaní licencie Spoločenstva mohli byť iné, ako v skutočnosti používané na podnikanie v cestnej nákladnej doprave v roku 2022, keďže licencie Spoločenstva sa vydávajú na 10 rokov.

Článok Balík mobility publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie TU >>>

Článok Vykonávanie a priebeh skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave TU >>>

O seminároch a poradenstve k vedúcemu dopravy TU >>>

Ďalším zmenám v balíku mobility sa budem venovať v nasledovných článkoch a pripravujem ON LINE seminár alebo seminár s osobnou účasťou.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
::: Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave vo VIDEU :::

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů