ZÁKON O CESTNEJ DOPRAVE

A VYKONÁVACIA VYHLÁŠKA V PRAXI

Skúsenosti z praktického podnikania dopravcov v cestnej nákladnej doprave, v cestnej osobnej doprave a v taxislužbe

a návrhy na zmeny a doplnenia

AKTIVITY PROJEKTU

 • Podrobná analýza skutočného stavu v činnosti miestnej štátnej správy a Ministerstva dopravy a výstavby SR pri aplikácii legislatívy
 • Ďalšie použitie zákona o slobodnom prístupe k informáciám k cestnej doprave v nadväznosti na viacročné žiadosti
 • Doručenie informácií o odpovediach ústredným orgánom štátnej správy
 • Podanie podnetov na prokuratúry podľa zákona o prokuratúre so žiadosťou o upozornenie prokuratúr
 • Informovanie príslušných výborov Národnej rady Slovenskej republiky
 • Návrhy na legislatívne zmeny v zákone alebo vo vykonávacej vyhláške
 • Organizácia osobných pracovných stretnutí podľa záujmu aj v súčinnosti s inými združeniami
 • Vytvorenie sekcie pre cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a taxislužbu v občianskom združení Komplex centrum

 

DRUHY CESTNEJ DOPRAVY V AKADÉMII PRE DOPRAVCOV

Vzdelávanie, informácie a poradenská činnosť v cestnej doprave

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg

a v roku 2022 s vozidlami aj nad 2 500 kg

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Taxislužba

Osobná doprava s vozidlami pre maximálne 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Ing. Vladimír Šimko

predseda občianskeho združenia Komplex centrum a lektor AKADÉMIE PRE DOPRAVCOV
V dnešnej dobe by dopravcovia nemali len čakať, čo štátna správa schváli, mali by sa aktívne v rámci možností zapojiť do návrhov riešení. Občianske združenie posúdi možnosti rozširovania sekcie cestnej dopravy, ktorá sa na seminároch predbežne konzultovala viac rokov. Návrh na pokračovanie činnosti Komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu pri Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti bol zaslaný predsedovi výboru aj v roku 2022. Najefektívnejšie je predkladať návrhy priamo na ministerstvá a žiadať o podporu aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Rozvoj občianskej spoločnosti mala zámer realizovať aj vláda SR po roku 2020. Dodržiavanie ústavného princípu v štátnej správe v cestnej doprave je potrebné dodržiavať a niečo pre to realizovať.

TÉMY ANALÝZ A NÁVRHY RIEŠENÍ

 • Požadované prílohy pri vydávaní povolení na výkon povolania v cestnej nákladnej doprave a v cestnej osobnej doprave, postupy pri vydávaní licencií Spoločenstva, súlad so zákonom o cestnej doprave a príslušnými Nariadeniami EP
 • Plnenie zákonných povinností dopravcov a kontroly zo strany okresných úradov, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Inšpektorátov práce SR a príslušných orgánov policajného zboru
 • Preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy bez skúšky a skúškou na okresných úradoch v sídlach krajov
 • Kvalita, obsah a funkčnosť Jednotného informačného systému v cestnej doprave, www.jiscd.sk, elektronické podávanie žiadostí a ich vybavovanie
 • Predbežné témy a viacročné skúsenosti s postupmi budú doplnené o návrhy dopravcov a odborníkov v cestnej doprave

Občianske združenie

Pripravuje aj návrhy v oblasti cestnej nákladnej dopravy, osobnej dopravy, taxislužby a pozemných komunikácií. Aktivity v roku 2022 nadväzujú na návrhy ústavným orgánom a ústredným orgánom štátnej správy v Slovenskej republike od roku 2015.

PREDCHÁDZAJÚCE AKTIVITY 

a nadväznosť v roku 2022

 • Praktické skúsenosti pri vydávaní povolení a licencií viac ako 20 rokov
  Informácie z realizácie poradenskej činnosti a konzulácií pri vydávaní povolení na podnikanie v cestnej doprave
 • Podanie žiadostí a odpovede podľa zákona o slobode informácií
  Žiadosti podané na okresné úrady v sídle kraja, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Skúsenosti účastníkov seminárov k odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy
  V diskusii boli viac rokov informácie o praktických skúsenostiach dopravcov s jednotlivými úradmi miestnej štátnej správy
 • Zaslanie návrhov ministrom dopravy a odpovede z Ministerstva dopravy a výstavby SR
  Návrhy zaslané za Komplex centrum od roku 2015
 • Skúsenosti z činnosti Komisie dopravy a cestovného ruchu pri výbore NR SR pre hospodárske záležitosti 4 roky
  Komisia bol vhodný a dobrý spôsob komunikácie za účasti zástupcov NR SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, občianskych združení a jednotlivcov zo skúsenosťami v cestnej doprave
 • Návrhy zaslané predsedovi výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a 3 ministrom vlády Slovenskej republiky v roku 2022
  Predbežné návrhy zaslané na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo hospodárstva SR s odpoveďami k postupu

LINKY NA KOMPETENTNÉ

ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Záujem o informácie k sekciám v cestnej doprave združenia Komplex centrum 

Vaše údaje spracúvame podľa predpisov k ochrane osobných údajov.

Výber zo Stanov občianskeho združenia Komplex centrum:

V záujme realizácie špecifických programov, riešenia vybraných úloh, rozvíjania činnosti,

prehlbovanie pôsobenia a podpory svojich cieľov v jednotlivých oblastiach pôsobnosti,

orgány Komplex centra zriaďujú ďalšie poradné orgány, pracovné komisie, odborné sekcie, expertné tímy, regionálne kancelárie a podobne.

Skupina na Telegrame k návrhom a na diskusiu

Návrhy a problémy na legislatívne riešenie, diskusia aj TU :::

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů