Časy vedenia vozidla, prestávok a odpočinku podľa Nariadenia č. 561/2006/ES

 

       Stručný prehľad požiadaviek Nariadenia č. 561/2006/ ES  

platné od 11.4. 2007

Nariadenie bolo aktualizované v roku 2020.


1. Maximálny čas vedenia vozidla:
– denný           9 hodín, 2 krát týždenne 10 hodín (max. 6 dní v týždni)
– týždenný     56 hodín
– 14-denný     90 hodín

2. Maximálny neprerušený čas vedenia vozidla: 4,5 hodiny

3. Minimálny čas prerušenia vedenia vozidla: 45 minút alebo 2 prestávky,  jedna 15 minút  a druhá 30 minút v rámci 4,5 hod. vedenia vozdila

4. Minimálny denný čas odpočinku (rozumie sa v každom časovom úseku 24 hodín):
– 1 vodič: 11 hodín – možnosť skrátenia 3 x týždenne na 9 hodín,
   – odpočinok sa môže rozdeliť na dve časti počas 24 hodín s tým, že jedna časť trvá najmenej 9 nepretržitých hodín a druhá časť  3 hodiny; odpočinok sa predlžuje na 12 hodín

– 2 vodiči a viac: 9 hodín v priebehu 30-tich hodín prepravného času, (vodič musí mať k dispozícii lôžko alebo ležadlo, ak strávi denný odpočinok vo vozidle)

5. Týždenný čas odpočinku vrátane denného odpočinku (v časovom úseku od pondelku 0.00 h. do nedele 24.00 h):

45 hodín s možnosťou skrátenia na 24 hodín. Skrátenie sa musí vyrovnať pred koncom 3. týždňa a môže byť len raz za dva týždne.

6. Prostriedky kontroly:

 • kontrolný prístroj (tachograf),
 • záznamové listy (tachografové kotúče),
 •  u digitálneho tachografu tachografové karty

7. Vodič musí mať so sebou:

 •  záznamové listy z bežného týždňa a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 dňoch,
 •  potvrdenie o dňoch, kedy nepracoval v bežnom týždni a za  predchádzajúcich 15 dní (tzv. „Prehlásenie zamestnávateľa alebo „Žltý kotúč“)

K tejto téme pripravíme názorné ukážky aj formou videa. V praxi mám informácie od vodičov, že pri kontrole majú kontrolné orgány rôzne názory v rôznych štátoch.

Odborná verejnosť poukazuje aj na rozporné definície.

Uvedená tabuľka je len základná, v aktualizovanom Nariadení (ES) 561/2020 sú viaceré výnimky. Téme sa budem venovať podľa záujmu v samostatnom ON LINE kurze alebo v členskej sekcii v spolupráci s dohodnutými odborníkmi s praxou v odbore.

Môžem zabezpečiť žiadosť o stanovisko k postupom v práci osádok Inšpektorát práce SR.

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre
 1. Pavol píše:

  Zdravím môžem mať dve 24 hod pauzi po sebe?a v treťom týždni všetko dorobiť?

 2. Školek karol píše:

  Dobri možu sa robit dva vykony jeden den ked som zacal 8.00 a šiel som len hodinu . Naložili ma o 12.00 a spravil som 9hodinovu pauzu. Ďakujem.

 3. Stefan Torac píše:

  Chcem sa spýtať ak mi do cieľovej stanice vykladania tovaru chyba 50 km teda 50 min jazdy nad rámec 10 hod jazdy teda 15 hod výkonu môžem tento tovar vyložiť či treba robiť pauzu

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85:
   KAPITOLA IV
   VÝNIMKY

   Článok 12

   Ak tým vodič neohrozí bezpečnosť na ceste, môže sa odchýliť od
   článkov 6 až 9 do miery potrebnej na to, aby s vozidlom došiel na miesto vhodné na zastavenie a zaistil bezpečnosť osôb, vozidla alebo
   jeho nákladu. Vodič uvedie dôvod tejto odchýlky ručne v záznamovom
   liste záznamového zariadenia alebo vo výtlačku zo záznamového zariadenia alebo vo svojom rozpise služieb najneskôr pri príchode na miesto
   vhodné na zastavenie.

   Ak tým vodič neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa za výnimočných okolností tiež odchýliť od článku 6 ods. 1 a 2 a od článku 8
   ods. 2 prekročením denného a týždenného času jazdy o maximálne
   jednu hodinu, aby sa dostal do operačného centra zamestnávateľa
   alebo do svojho miesta bydliska na účely čerpania doby týždenného
   odpočinku. Za rovnakých podmienok môže vodič prekročiť denný a týždenný čas
   jazdy o maximálne dve hodiny, pokiaľ bola bezprostredne pred dodatočnou jazdou vyčerpaná neprerušovaná prestávka v trvaní 30 minút, a to aby sa dostal do operačného centra zamestnávateľa alebo do svojho
   miesta bydliska na účely čerpania doby pravidelného týždenného odpočinku.

   Vodič uvedie dôvod tejto odchýlky ručne v záznamovom liste záznamového zariadenia alebo vo výtlačku zo záznamového zariadenia alebo
   vo svojom rozpise služieb najneskôr pri príchode na miesto určenia
   alebo na miesto vhodné na zastavenie. Za každé predĺženie sa ako náhrada poskytne rovnako dlhá doba odpočinku čerpaná vcelku spolu s akoukoľvek dobou odpočinku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po predmetnom týždni.

 4. Ivan Luptak píše:

  Dobrý deň. Chcem sa opýtať či existuje výnimka na prekročenie doby jazdy za dva týždne nad 90hodin. Totiž môj disponent mi tvrdí že môžem mať odjazdene 99h. Ďakujem

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 v znení z ROKU 2020 sú riešené výnimky v časti
   KAPITOLA IV
   VÝNIMKY.

   Ak disponent niečo tvrdí, odporúčam Vám, aby uviedol, na základe čoho tvrdí svoj názor. Nie mi na „prvý rýchly pohľad“ jasné, čo myslel.

 5. Michal píše:

  Pekný deň prajem môžte mi prosím vysvetliť ake prestávky a čas vedenie musím dodržiavať ked pracujem ako vodic autobusu na primeskej doprave? Výkon sa robí viac ako 15h čas jazdy cca 7h tvária sa že je všetko v poriadku no podľa mňa nie.dakujem za vysvetlenie

  • Podľa zákona č. 462/ 2007 Z.z. z 13. septembra 2007 o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

   Pravidelná osobná doprava
   § 25 Základné ustanovenia
   (1) Pravidelná osobná doprava na účely tohto zákona je verejná pravidelná doprava vozidlami používanými na prepravu cestujúcich
   a) v autobusovej doprave, ak trasa linky nepresahuje 50 km,
   b) v mestskej autobusovej doprave a c) v doprave na mestských električkových dráhach a trolejbusových dráhach.

   (2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, na mobilných zamestnancov v pravidelnej osobnej doprave sa vzťahujú ustanovenia prvej časti a ustanovenia druhej časti vzťahujúce sa na mobilných zamestnancov v cestnej doprave okrem § 6, § 7 ods. 1 a § 10.

   § 26 Maximálny pracovný čas
   (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť denný pracovný čas vodiča pravidelnej osobnej dopravy tak, aby čas jazdy nepresiahol desať hodín za 24 po sebe nasledujúcich hodín.

   (2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas vodiča tak, aby čas jazdy nepresiahol 48 hodín za týždeň.

   (3) Časom jazdy je súčet časov súvislého vedenia vozidla.

   (4) Do pracovného času vodiča sa započítava aj čas prerušenia súvislého vedenia vozidla, ak je kratšie ako desať minút.

   § 27 Prestávka v práci
   (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas vodiča pravidelnej osobnej dopravy tak, aby mal najneskôr po štyroch hodinách času jazdy prestávku v práci 30 minút; to neplatí, ak najneskôr po štyroch hodinách času jazdy nasleduje nepretržitý denný odpočinok alebo nepretržitý týždenný odpočinok.

   (2) Prestávku v práci možno rozdeliť na časové úseky, z ktorých každý trvá nepretržite najmenej 15 minút.

   (3) Prestávka v práci sa predlžuje o čas práce vodiča nevyhnutne vykonávanej v záujme plnenia povinností súvisiacich s bezpečnosťou vozidla alebo cestujúcich a o čas manipulačného posúvania vozidla v obratisku konečnej zastávky.

   § 28 Minimálna doba odpočinku
   Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas vodiča pravidelnej osobnej dopravy tak, aby mal medzi dvoma pracovnými zmenami nepretržitý denný odpočinok najmenej 11 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín. Tento odpočinok môže zamestnávateľ

   a) skrátiť až na šesť hodín najviac trikrát za týždeň, ak ku skráteniu nedôjde v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch a odpočinok do konca nasledujúceho týždňa bude predĺžený o čas skrátenia,

   b) rozdeliť najviac na tri časti počas 24 hodín v dňoch, v ktorých nie je odpočinok skrátený podľa písmena a), pričom najmenej jedna časť odpočinku musí byť najmenej osem hodín a doba odpočinku musí byť predĺžená najmenej na 12 hodín.

  • Zdravím, ako som uviedol rieši to zákon č. 462/ 2007 Z.z. z 13. septembra 2007 o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů