Balík mobility publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie

Európska komisia dňa 31. mája 2017 predstavila tzv. balík mobility, ktorý sa týka legislatívnych návrhov v cestnej doprave.


Link na stránku Európskej únie TU


Po náročnom legislatívnom procese bola časť balíka mobility dňa 30.7.2020 publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie. Novými pravidlami sa zlepšia pracovné podmienky vodičov, zavedú sa osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizujú sa ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy. Zároveň sa zlepší účinnosť dodržiavania predpisov.

Novými pravidlami sa má docieliť rovnováha medzi lepšími pracovnými a sociálnymi podmienkami vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby, pričom sa nimi zároveň prispeje k bezpečnosti cestnej premávky.

Balík mobility pozostáva z nasledovných legislatívnych úprav:


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy

Uplatňuje sa od 21. februára 2022.

Zásadnou zmenou je, že podľa nariadenia požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy budú povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy určené výlučne na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Z tohto dôvodu prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy, ktorí budú vykonávať medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu takýmito vozidlami budú musieť disponovať licenciou Spoločenstva. Táto podmienka sa nebude týkať vnútroštátnej dopravy.

Licencia Spoločenstva je vydaná po splnení podmienok na vydanie, v súčasnosti v roku 2021 ju vydávajú okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií.


Nariadenie dopĺňa súčasné podmienky kabotáže 3 prepravy počas 7 dní o tzv. obdobie „cooling off“ počas ktorého prevádzkovatelia cestnej dopravy nesmú štyri dni od ukončenia poslednej kabotážnej prepravy v členskom štáte vykonávať v tomto členskom štáte kabotážnu prepravu s tým istým vozidlom alebo – v prípade jazdnej súpravy – s motorovým vozidlom toho istého vozidla.

Kabotážna preprava je vnútroštátna preprava na území iného štátu, sídlo dopravcu je v inom štáte…

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce
sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012

Smernica nadobudla účinnosť 1.8.2020 avšak členské štáty EÚ sú povinné prijať právnu úpravu na zabezpečenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057, ktoré sa budú v celej Európskej únie uplatňovať až od 2. februára 2022.

Právna úprava s účinnosťou od 2. februára 2022 zjednotí pravidlá vysielania vodičov v odvetví dopravy. Určí, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nepredstavuje vyslanie a zároveň určí aké dopravné činnosti majú výnimku z podmienok vysielania a to najmä v súvislosti s bilaterálnymi prepravami medzi členskými štátmi EÚ. Kabotážna preprava bude považovaná za vysielanie.


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 sa uplatňuje s výnimkou určitých častí od 20.8.2020.

Nariadenie ustanovuje zákaz trávenia týždenného odpočinku v kabíne vozidla „Doby pravidelného týždenného odpočinku a každá doba týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako
náhrada za predchádzajúce doby skráteného týždenného odpočinku, sa nesmú čerpať vo vozidle.

Musia sa čerpať vo vhodnom, z rodového hľadiska primeranom ubytovacom zariadení s primeranými zariadeniami na spanie a hygienickými zariadeniami. Náklady za ubytovanie hradí zamestnávateľ.


Nariadenie zároveň ustanovuje, že vodič vykonávajúci medzinárodnú prepravu tovaru môže čerpať mimo členský štát usadenia dve po sebe nasledujúce doby skráteného týždenného odpočinku za predpokladu, že kompenzácia sa začne pred koncom tretieho týždňa v sídle spoločnosti alebo v mieste bydliska vodiča.


Nariadením sa zavádzajú inteligentné tachografy druhej generácie, ktoré budú automaticky zaznamenávať prekročenie hraníc a bude povinnosť vykonávať zaznamenávanie nakládok a vykládok.
U vozidiel, ktoré sú vybavené digitálnym tachografom bude povinnosť vodiča od 2. februára 2022 vložiť symbol štátu, do ktorého vstupuje po prekročení hranice členského štátu.

Časový harmonogram pre zavedenie inteligentných tachografov druhej generácie bude závisieť od vykonávacích aktov, ktoré musí prijať Európska komisia do 21. augusta 2021. Inteligentné tachografy druhej generácie by mali byť inštalované v nových vozidlách, ktorých prvá evidencia bude cca v septembri 2023 (24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu). Povinná výmena analógových tachografov a digitálnych tachografov vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné tachografy druhej generácie sa musí uskutočniť do 31.decembra 2024. Povinná výmena inteligentných tachografov prvej generácie vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné tachografy druhej generácie bude do cca septembra 2025 Inteligentné tachografy druhej generácie budú povinné od 1. júla 2026 vo vozidlách vykonávajúce medzinárodnú dopravu, u ktorých maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,5 ton.

S účinnosťou od 20. 8.2020 sa zároveň precizujú a upravujú výnimky na jazdy u ktorých nie je potrebné používať tachograf.

Ide o nasledovné prepravy:

 • vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré sa používajú na:
  i) prepravu materiálu, zariadení alebo strojov, ktoré vodič používa počas svojej práce, alebo
  ii) doručovanie tovaru vyrobeného v rámci remeselnej výroby,
  a to iba v okruhu 100 km od základne podniku a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča a že sa doprava neuskutočňuje za poplatok alebo úhradu;
 • vozidlami s maximálnou prípustnou hmotnosťou vrátane každého prívesu alebo návesu, ktorá presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, ak sa preprava neuskutočňuje za poplatok alebo úhradu, ale na vlastný účet spoločnosti alebo vodiča, a ak vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť osoby, ktorá toto vozidlo vedie;
 • vozidlami alebo jazdnými súpravami prepravujúcimi stavebné stroje stavebného podniku v okruhu do 100 km od základne podniku za predpokladu, že vedenie vozidiel nepredstavuje hlavnú činnosť
  vodiča;
 • vozidlami používanými na dodávku transportného betónu

Zmeny v oblasti cestnej dopravy sa týkajú nasledovných návrhov: 

 1. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a nariadenie (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh, Doc. 9668/17 TRANS 212 CODEC 923
 2. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru, Doc. 9669/17 TRANS 213 CODEC 924
 3. Návrh nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov, Doc. 9670/17 TRANS 214 SOC 440 CODEC 925
 4. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 97/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy, Doc. 9671/17 TRANS 215 SOC 441 EMPL 342 MI 456 COMPET 450 CODEC 926
 5. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, Doc. 9672/17 TRANS 216 FISC 117 ENV 547 CODEC 927
 6. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2004/52/ES  o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve  Doc. 9673/17 TRANS 217 CODEC 928

Jednotlivé návrhy sú postupne zverejňované aj

na stránke Európskej komisie, kde niektoré materiály sú zverejnené aj v slovenskom jazyku:

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů