Ako preukázať finančnú spoľahlivosť dopravcu pri povoleniach v cestnej doprave

 
Finančná spoľahlivosť dopravcu je jedna z podmienok získania povolenia na cestnú nákladnú dopravu a cestnú osobnú dopravu.
Stav legislatívy k 24.03.2019

Od 01.04. 2019 nie je potrebné preukazovať finančnú spoľahlivosť dopravcu v taxislužbe.

Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
paragraf 6Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
  1. Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje v sume podľa osobitného predpisu[1] na každé vozidlo prevádzkované v cestnej doprave;

Finančnú spoľahlivosť podniku, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov,  možno preukázať výpisom z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku. Základné imanie musí byť podľa počtu vozidiel  9000 EUR na 1. vozidlo a 5000 EUR na každé ďalšie vozidlo v nákladnej a osobnej doprave.

Ak ide o podnik podnikajúci v taxislužbe, preukázať finančnú spoľahlivosť možno aj uznaním osvedčenia vydaného príslušným orgánom štátu sídla podniku[2]).

V prípade začínajúcich podnikateľov – fyzická osoba, sa finančná spoľahlivosť preukazuje zmluvou o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu na príslušný druh dopravy (pozn. poistený dopravca  – podnikajúci subjekt – nie vozidlo),  uzatvorenú  s poisťovňou – originál  alebo overená kópia a fotokópia dokladu o jej zaplatení. V praxi sa realizuje forma otváracia súvaha začínajúceho podnikateľa podpísaná oprávnenou osobou. Za oprávnenú osobu sa považuje daňový poradca alebo audítor. 

Podľa Článku 7 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1071/2009
Podmienky týkajúce sa požiadavky finančnej spoľahlivosti

S cieľom splniť požiadavku ustanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť neustále schopný plniť svoje finančné záväzky počas celého účtovného roku. Na tento účel musí podnik preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú predtým potvrdil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje imaním a rezervami v hodnote aspoň 9000 EUR, ak sa používa jedno vozidlo, a 5000 EUR na každé ďalšie používané vozidlo, na podnikanie v cestnej nákladnej doprave a osobnej doprave.

Preukázanie finančnej spoľahlivosti dopravcu, ktorý existuje viac ako 15 mesiacov, sa posudzuje pri podaní žiadosti o povolenie na podnikanie v roku 2019 najmä nasledovne:

  • v podvojnom účtovníctve vlastné imanie účtovnej jednotky – riadok č. 25 alebo č.80 v účtovnej závierke za rok 2018 v roku 2019
  • v jednoduchom účtovníctve v účtovnej závierke rozdiel majetku celkom a záväzkov celkom – riadok č. 21 za bežné účtovné obdobie za rok 2017 v roku 2018
  • poistením všeobecnej zodpovednosti za škodu dopravcu na niektorých okresných úradoch, odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Okresný úrad v Bratislave a Okresný úrad v Banskej Bystrici uznáva aj poistenie, budeme realizovať analýzu u všetkých 8 okresných úradoch.

V roku 2018 – 2019 NÁVRH VYHLÁŠKY

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 2 odsek 2 znie:

     „(2) Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch, ktoré sú potvrdené podľa osobitného predpisu1) alebo osvedčením, akým je banková záruka, alebo poistením vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania podľa osobitného predpisu.1a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) Čl. 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009) v platnom znení.

§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.

§ 23c zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

§ 2 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štátnom audite.

1a) Čl. 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.“.

Poznámka: Nariadenie je platné od roku 2009 a Slovenská republika pristúpila k tomuto Nariadeniu EÚ, prečo viaceré okresné úrady v sídle kraja neuznávali formu poistenia, to je potrebné sa spýtať kompetentných… Podľa môjho názoru a uvedených faktov by malo byť možné preukázať finančnú spoľahlivosť aj poistením v súčasnosti v januári 2019.

Uvádzam citáciu príslušného NARIADENIA EP:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009

Článok 7
Podmienky týkajúce sa požiadavky finančnej spoľahlivosti

1. S cieľom splniť požiadavku ustanovenú v článku 3 ods. 1písm. c) podnik musí byť neustále schopný plniť svoje finančné záväzky počas celého účtovného roku. Na tento účel musí podnik preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú predtým potvrdil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje imaním a rezervami v hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa jedno vozidlo, a 5 000 EUR na každé ďalšie používané vozidlo.

Na účely tohto nariadenia sa kurz eura v menách členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú na tretej etape hospodárskej a menovej únie, určí každý rok. Platné sú tie kurzy, ktoré sa stanovia v prvý pracovný deň mesiaca októbra a uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Platia od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku.

Účtovné položky uvedené v prvom pododseku sa chápu ako položky definované v štvrtej smernici Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (1).

2. Odchylne od odseku 1 príslušný orgán môže súhlasiť alebo vyžadovať, aby podnik preukázal svoju finančnú spoľahlivosť osvedčením, akým je banková záruka alebo poistenie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania, od jednej alebo viacerých bánk alebo iných finančných inštitúcií vrátane poisťovní, ktoré sa spoločne a nerozdielne zaručia za podnik vzhľadom na sumy určené v odseku 1 prvom pododseku.

3. Ročná účtovná závierka uvedená v odseku 1 a záruka uvedená v odseku 2, ktoré sa majú skontrolovať, sa musia týkať hospodárskeho subjektu usadeného v členskom štáte, v ktorom sa požiadalo o povolenie, a nie prípadne iného subjektu usadeného v ktoromkoľvek inom členskom štáte.


Účtovné výkazy, ktoré boli podané na daňový úrad a sú uložená v registri účtovných závierok

www.registeruz.sk

a podľa praktických informácií si pracovníci okresných úradov, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií pri vydaní povolení prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy, ako aj licencie Spoločenstva kontrolujú elektronicky na uvedenom registri.

Možné je požiadať DataCentrum alebo osobne okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, o vydanie overenej kópie, resp. kópiu opatrenú osvedčovacou doložkou.

V súčasnosti od roku 2017,  vydanie overených kópií realizujú Okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v Slovenskej republike.

Správny poplatok je 0,33 EUR za stranu a minimálne 1,50 EUR.

Možné je požiadať aj len o vydanie príslušných strán potrebných na preukázanie finančnej spoľahlivosti.

Z praxe v roku 2019 mám informáciu, že na niektorých úradoch si údaje len vytlačia z registra účtovných závierok z internetu a uložia do spisu k vydaniu povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Podľa novej legislatívy by si mali orgány verejnej správy overiť elektronicky zverejnené informácie od štátnych orgánov, teda od Finančnej správy Slovenskej republiky.

Situáciu v aplikácii na úradoch budem sledovať  a informovať ďalej aj e-mailom.

Pre zaradenie do našej databázy vyplňte formulár „11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom o cestnej doprave v roku 2019“ v dolnej časti tejto stránky.

Viac informácií v ONLINE kurzoch Akadémie pre dopravcov.

 [1])    Čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

[2])    Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

Účastníci kurzu majú v sekcii s prístupovým heslom k dispozícii moje odpovede na otázky, ako aj možnosť odpovedí písomne a telefonicky so mnou.

Vladimír Šimko, zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů