Finančná spoľahlivosť dopravcu poistením od 01.04.2019

Keďže mám viaceré skúsenosti z praxe, keď sa neuznáva preukázanie finančnej spoľahlivosti dopravcu poistením, napriek platnému Nariadeniu EP, zákonu o cestnej doprave a platnej vykonávacej vyhláške k zákonu o cestnej doprave od 01.04.2019, tak som spracoval síce dlhší, avšak podrobný článok s definíciami a mojimi poznámkami, ktoré považujte  za moje občianske názory.

Na Komisii dopravy, výstavby a cestovného ruchu pri výbore NR SR pre hospodárske záležitosti som koncom roku 2018  na problém upozornil, Ministerstvo dopravy a výstavby SR  doplnilo definície do vykonávacej vyhlášky k zákonu,  za čo ministerstvu a pánovi ministrovi PaedDr. Arpádovi Eršékovi ďakujem. Potrebné je dotiahnuť vec do praxe na okresných úradoch.                   

 Nie som advokát, ani ústavný právnik…len citujem,  čo je napísané v predpisoch a uvádzam môj názor.  Ak má niekto iný názor, rád si ho prečítam.

Snáď článok pomôže dopravcom pre argumentáciu na okresných úradoch v sídlach krajov, odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií … 

… aj kompetentným vedúcim odborov, aby vydávali povolenia s poistením dopravcu na tých úradoch,  kde ich ešte tak nevydávajú. 

Okresný úrad Bratislava a Okresný úrad Banská Bystrica  uznávajú finančnú spoľahlivosť  dopravcu  formou poistenia dopravcu podľa mojich  informácií  k 22.05.2019. Môžno už aj iné úrady… ?

V súvislosti s konaním okresných úradov v sídlach krajov, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo veci vydávania povolení prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy a osobnej cestnej dopravy uvádzam znenie

Ústavy Slovenskej republiky:

Článok 2

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

ZÁSADNÁ A PRINCIPIÁLNA VEC !

Štátne orgány môžu konať v rozsahu, ktorý ustanoví zákon. Nemali by teda vyžadovať niečo, čo nie je v zákone uvedené a mali by konať tak, ako je uvedené v zákone alebo presnejšie uvedené vo vykonávacej vyhláške k zákonu, ktorá bola uverejnená  v zbierke zákonov a podpísal ju minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

          Podľa § 6 Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,

zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,

odsek (5) Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje v sume podľa osobitného predpisu22) na každé vozidlo prevádzkované v cestnej doprave;

22) Čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009

UPRESNENIE:

9000 ,- EUR na prvé vozidlo a 5 000,- EUR na každé ďalšie vozidlo v cestnej nákladnej doprave a v cestnej osobnej doprave.

Podľa Článku 7 ods. 2

nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení,

Podmienky týkajúce sa požiadavky finančnej spoľahlivosti:

Odchylne od odseku 1 príslušný orgán môže súhlasiť alebo vyžadovať, aby podnik preukázal svoju finančnú spoľahlivosť osvedčením, akým je banková záruka alebo poistenie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania, od jednej alebo viacerých bánk alebo iných finančných inštitúcií vrátane poisťovní, ktoré sa spoločne a nerozdielne zaručia za podnik vzhľadom na sumy určené v odseku 1 prvom pododseku.

Podľa § 2 Preukazovanie finančnej spoľahlivosti

vyhlášky č.124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave č. 56/ 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, v znení účinnom od 01.04. 2019:
  • Finančná spoľahlivosť je schopnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy plniť svoje finančné záväzky počas celého účtovného obdobia.
  • Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy1) sa preukazuje individuálnou účtovnou závierkou,1a) bankovou zárukou alebo poistením vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania.1b)

Upresnenie bodu 1b) – ďalej presné znenie z vyhlášky :

1b) § 622 až 624 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011).
Čl. 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
Vyhláška č. 124/2012 Z. z.ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Na upresnenie citácie z obchodného zákonníka.

Podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov:
§ 622

(1) Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

(2) Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku, alebo

c) vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná; ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

(3) Pri škode na zásielke vzniknutej podľa odseku 2 je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

(4) Ustanovenia zmluvy, ktorou sa obmedzuje zodpovednosť dopravcu ustanovená podľa odsekov 1 až 3, sú neplatné.

§ 623

(1) Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

(2) Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

§ 624

(1) Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.

(2) Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.

K POJMOM DOPRAVCA A PREVÁDZKOVATEĽ CESTNEJ DOPRAVY.

Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
§ 3 Dopravca

(1) Dopravcom na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy a prevádzkovateľ taxislužby odo dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb5) a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu

Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

§ 5 Povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy13) môže podnik14) na základe povolenia udeleného podľa tohto zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis

DOPRAVCA JE PREVÁDZKOVATEĽ CESTNEJ DOPRAVY !

Na základe uvedených definícií súvisiacich predpisov k finančnej spoľahlivosti dopravcu, definície dopravcu a prevádzkovateľa cestnej dopravy, definícií § 622 až § 624 Obchodného zákonníka je podľa môjho názoru možné preukázať finančnú spoľahlivosť dopravcu poistením dopravcu, v súčasnosti v máji 2019 jedným z troch návrhov poistných zmlúv, ktoré sú na poistnom trhu v rámci Slovenskej republiky:

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu – vnútroštátny cestný dopravca „

Poistenie dopravcu v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave podľa dohovoru CMR „

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu  s možným upresním poistenia dopravcu „

Počul som aj názor, že má byť správny názov poistnej zmluvy „poistenie prevádzkovateľa cestnej dopravy „…alebo poistenie povolania na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktoré zrejme v Slovenskej republike nemá taký presný názov poistnej zmluvy na poistnom trhu k 22.05.2019.

ZÁVEREČNÁ OTÁZKA:

PODSTATNÝ JE NÁZOV POISTNEJ ZMLUVY ALEBO ČI JEJ OBSAH SPĹŇA PREDPISMI DANÉ POŽIADAVKY ???

P.S. Možno sa v niečom mýlim, už som dosť písal kompetentným, patrilo by sa, aby mi napísali JEDNOZNAČNÉ A PRESNÉ odpovede… a niečo povedali alebo napísali na okresné úrady v sídlach krajov…
…alebo zasadli za spoločný okrúhly stôl a povedali si čo a ako v praxi. Niektorí dopravcovia čakajú a komplikuje sa im podnikanie.
DOKEDY ???

Vladimír Šimko, zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov

22. máj 2019

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů