Žiadosti a prílohy na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy a licencie spoločenstva

K vydaniu povolenia na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu  a licencie spoločenstva do štátov EÚ
sa podáva žiadosť a požadované prílohy na okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Prílohy k žiadosti na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej  alebo osobnej cestnej dopravy

Doklad preukazujúci žiadateľa: výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra

Fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy

 • osvedčenie musí byť platné, vzhľadom k výmene osvedčení po roku 2012. Osvedčenie je samostatne na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a taxislužbu.

Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na finančnú spoľahlivosť dopravcu podľa počtu vozidiel, prvé vozidlo 9000,- EUR, každé ďalšie vozidlo 5000,- EUR

a) výpis z obchodného registra, na ktorom sa posudzuje výška základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným

b) podnik, ktorý vznikol pred viac ako 15-timi mesiacmi, výpis z registra účtovných závierok, súvaha – riadok vlastné imanie, výpis vydáva okresný úrad odbor živnostenského podnikania

 • účtovná závierka by mala byť za  predchádzajúci účtovný rok, okresné úrady do 31. marca kalendárneho roka, keď sa podáva žiadosť môžu v praxi akceptovať uzávierku aj za dva predchádzajúce roky

c) otváracia súvaha pri fyzickej osobe potvrdená oprávnenej osobou –  daňový poradca, audítor

 • je to účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pri začiatku ponikateľskej činnosti

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 • originál konateľ aj vedúci dopravy, ak je konateľ súčasne vedúcim dopravy, jeden výpis z registra trestov, v prípade prepojenia úradu s registrom trestov SR sa vyžiadajú údaje elektronicky

Doklad preukazujúci miesto garážovania alebo parkovania vozidiel

 • list vlastníctva z internetu, ak je iný vlastník a iný žiadateľ, zmluva o prenájme nehnuteľnosti medzi dopravcom a vlastníkom nehnuteľnosti

Doklad preukazujúci zmluvný vzťah vedúceho dopravy k žiadateľovi

 • v prípade, že je konateľ držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti nie je potrebný doklad, inak pracovná zmluva, pracovná zmluva na kratší pracovný čas alebo manažérska zmluva, menovací dekrét vedúceho dopravy

Kópia technického preukazu k vozidlu s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg

 • v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom alebo držiteľom vozidla, tak aj zmluvu o prenájme na dobu neurčitú alebo dobu určitú minimálne na 10 rokov, vzhľadom k tomu, že povolenie sa vydáva na 10 rokov

Prepravný poriadok dopravcu podľa zákona o cestnej doprave

 • v žiadosti ERRU nie je uvedený, v požadovaných prílohách na www.jiscd.sk v januári 2017 je uvedený, prax na okresných úradoch je rôzna
 • zákonná povinnosť podľa všeobecných podmienok dopravcu je, aby každý dopravca mal spracovaný prepravný poriadok, môže byť požadovaný pri kontrole
 • v prípade, že dopravca nemá prepravný poriadok, môže mu byť uložená pokuta podľa zákona o cestnej doprave

 Doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 30 EUR

 • ekolok z pošty alebo poplatok uhradený v zariadeniach, ktoré sú k dispozícii na okresných úradoch s presným uvedením položky za povolenia
  Prílohy k žiadosti o vydanie licencie spoločenstva a k prílohe č. 1 k žiadosti o vydanie licencie, údaje o štruktúre vozidlového parku v nákladnej alebo osobnej doprave
 •  identifikačné údaje žiadateľa v žiadosti a prílohu k štruktúre vozidlového parku

V štruktúre vozidlového parku sa uvádzajú údaje:

 • evidenčné číslo vozidla
 • továrenská značka a obchodné označenie
 • najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) (NAK)
 • celkový počet miest k preprave osôb vrátane vodiča (BUS) – osobná doprava
 • vozidlo vlastné (V), prenájom (P), leasing (L)

 Doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 20 EUR – originál licencie spoločenstva, overená kópia 3 EUR/ks

 • ekolok z pošty alebo poplatok uhradený v zariadeniach, ktoré sú k dispozícii na okresných úradoch s presným uvedením položky za povolenia
 • počet kusov overených kópií je podľa počtu vozidiel, na ktoré sa vydáva licencia, overené kópie je dopravca (vodič) povinný vo vozidle preukázať kontrolným orgánom
Informácie a poznámky
 • povolenie je fakticky platné na vnútroštátnu dopravu i keď názov taký nie je, ani sa rozsah v povolení neuvádza, vyplýva to z predpisov
 • licencia spoločenstva je do štátov EÚ
 • do štátov mimo EÚ je potrebné požiadať o vydanie prepravného povolenia, ktoré je jednorazové alebo trvalé (na jeden rok)
 • v detailoch príloh môžu byť rôzne postupy a rozsah požadovaných príloh na jednotlivých okresných úradoch, preto odporúčam vopred si zistiť presne podmienky vydania povolenia na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, odbore cestnej dopravy a pozemných kominikácií
 • po vydaní povolenia a licencie spoločenstva sa tieto evidujú v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave, www.jiscd.sk
 • do 30 dní od vydania povolenia a licencie je potrebné zapísať druh podnikania do obchodného registra, pokiaľ už nie je uvedené, za porušenie tejto zákonnej povinnosti môže byť uvedená pokuta
 • Ing. Vladimír Šimko, autor a lektor, Akadémia pre dopravcov
 • www.akademiapredopravcov.sk

     Prípadné otázky a poradenská činnosť k zabezpečeniu požadovaných príloh:

 • mobil: + 421 918 112 174
 • simko@akademiapredopravcov.sk

 

 

 

 

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov

VYJADRITE VAŠU PODPORU

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.