Žiadosti a prílohy na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy a licencie spoločenstva

K vydaniu povolenia na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu  a licencie spoločenstva do štátov EÚ
sa podáva žiadosť a požadované prílohy na okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Prílohy k žiadosti na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej  alebo osobnej cestnej dopravy

Doklad preukazujúci žiadateľa: výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra – môže si okresný úrad preveriť elektronicky zo živnostenského registra alebo obchodného registra

Fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy

 • osvedčenie musí byť platné, vzhľadom k výmene osvedčení po roku 2012. Osvedčenie je samostatne na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a taxislužbu, v taxislužbe od 01.04.2019 nie je potrebné

Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na finančnú spoľahlivosť dopravcu podľa počtu vozidiel, prvé vozidlo 9000,- EUR, každé ďalšie vozidlo 5000,- EUR

a) výpis z obchodného registra, na ktorom sa posudzuje výška základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným

b) podnik, ktorý vznikol pred viac ako 15-timi mesiacmi, výpis z registra účtovných závierok, súvaha – riadok vlastné imanie, výpis vydáva okresný úrad odbor živnostenského podnikania, okresný úrad si môže overiť elektronicky na portáli www.registeruz.sk

 • účtovná závierka by mala byť za  predchádzajúci účtovný rok, okresné úrady do 31. marca kalendárneho roka, keď sa podáva žiadosť môžu v praxi akceptovať uzávierku aj za dva predchádzajúce roky

c) otváracia súvaha pri fyzickej osobe potvrdená oprávnenej osobou –  daňový poradca, audítor

 • je to účtovná závierka v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve pri začiatku podnikateľskej činnosti, v minulých rokoch sa používal takýto postup, v roku 2020 som nerobil prieskum na úradoch

d) najbežnejšia prax je poistenie dopravcu podľa dohovoru CMR na medzinárodnú nákladnú dopravu alebo poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, podľa postupov na jednotlivých okresných úradoch

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 • originál konateľ aj vedúci dopravy, ak je konateľ súčasne vedúcim dopravy, jeden výpis z registra trestov, v prípade prepojenia úradu s registrom trestov SR sa vyžiadajú údaje elektronicky, nemusí vždy byť doručený v papierovej forme, podľa praxe je to rýchlejšie

Doklad preukazujúci miesto garážovania alebo parkovania vozidiel

 • list vlastníctva z internetu, ak je iný vlastník a iný žiadateľ, zmluva o prenájme nehnuteľnosti medzi dopravcom a vlastníkom nehnuteľnosti, v zmluve sa vyžaduje aj číslo parcely, podľa požiadaviek okresného úradu

Doklad preukazujúci zmluvný vzťah vedúceho dopravy k žiadateľovi

 • v prípade, že je konateľ držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti nie je potrebný doklad, inak pracovná zmluva, pracovná zmluva na kratší pracovný čas alebo manažérska zmluva ( v zákone o cestnej doprave), menovací dekrét vedúceho dopravy

Kópia technického preukazu k vozidlu s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg

 • v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom alebo držiteľom vozidla, tak aj zmluvu o prenájme na dobu neurčitú alebo dobu určitú minimálne na 10 rokov, vzhľadom k tomu, že povolenie sa vydáva na 10 rokov

Prepravný poriadok dopravcu podľa zákona o cestnej doprave

 • v žiadosti ERRU nie je uvedený, v požadovaných prílohách na www.jiscd.sk v januári 2017 je uvedený, prax na okresných úradoch je rôzna
 • zákonná povinnosť podľa všeobecných podmienok dopravcu je, aby každý dopravca mal spracovaný prepravný poriadok zverejnený na webovom sídle dopravcu, môže byť požadovaný pri kontrole
 • v prípade, že dopravca nemá prepravný poriadok, môže mu byť uložená pokuta podľa zákona o cestnej doprave pri následnej kontrole

 Doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 30 EUR

 • ekolok z pošty alebo poplatok uhradený v zariadeniach, ktoré sú k dispozícii na okresných úradoch s presným uvedením položky za povolenia
  Prílohy k žiadosti o vydanie licencie spoločenstva a k prílohe č. 1 k žiadosti o vydanie licencie, údaje o štruktúre vozidlového parku v nákladnej alebo osobnej doprave
 •  identifikačné údaje žiadateľa v žiadosti a príloha k štruktúre vozidlového parku

V štruktúre vozidlového parku sa uvádzajú údaje:

 • evidenčné číslo vozidla
 • továrenská značka a obchodné označenie
 • najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) (NAK)
 • celkový počet miest k preprave osôb vrátane vodiča (BUS) – osobná doprava
 • vozidlo vlastné (V), prenájom (P), leasing (L)

 Doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 20 EUR – originál licencie spoločenstva, overená kópia 3 EUR/ks

 • ekolok z pošty alebo poplatok uhradený v zariadeniach, ktoré sú k dispozícii na okresných úradoch s presným uvedením položky za povolenia
 • počet kusov overených kópií je podľa počtu vozidiel, na ktoré sa vydáva licencia, overené kópie je dopravca (vodič) povinný vo vozidle preukázať kontrolným orgánom
Informácie a poznámky
 • povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy je fakticky platné na vnútroštátnu dopravu i keď názov taký nie je, ani sa rozsah v povolení neuvádza, vyplýva to z predpisov 
 • licencia spoločenstva je do štátov EÚ
 • do štátov mimo EÚ je potrebné požiadať o vydanie prepravného povolenia, ktoré je jednorazové alebo trvalé (na jeden rok)
 • v detailoch príloh môžu byť rôzne postupy a rozsah požadovaných príloh na jednotlivých okresných úradoch, preto odporúčam vopred si zistiť presne podmienky vydania povolenia na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií ( napríklad prihláška do sociálnej poisťovne k vedúcemu dopravy sa môže vyžadovať a menovací dekrét vedúceho dopravy)
 • po vydaní povolenia a licencie spoločenstva sa tieto evidujú v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave, www.jiscd.sk
 • do 30 dní od vydania povolenia a licencie je potrebné zapísať druh podnikania do obchodného registra, pokiaľ už nie je uvedené, za porušenie tejto zákonnej povinnosti môže byť uvedená pokuta. Od 01.10.2020 jen zmenený zákon o cestnej doprave bez uvedenej povinnosti, avšak platí zákon o obchodnom registri s povinnosťou zápisu predmetov podnikania vrátane zmien. 
 • Ing. Vladimír Šimko, autor a lektor, Akadémia pre dopravcov

     Prípadné otázky a poradenská činnosť k zabezpečeniu požadovaných príloh:

 • mobil: + 421 918 112 174
 • simko@akademiapredopravcov.sk

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov

VYJADRITE VAŠU PODPORU

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů