Zmena zákona o cestnej doprave od 01.01.2024

Zákon o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenil aj zákon o cestnej doprave.

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 132/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 222/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z. a zákona č. 246/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

2.

V § 1 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „v autobusovej doprave2) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

3.

V § 2 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „Dopravnými službami“ vkladajú slová „na účely tohto zákona“.

4.

V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)

v osobnej doprave a taxislužbe preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby poskytované cestujúcim,“.

5.

V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)

Podmienky prevádzkovania osobnej dopravy a prevádzkovania taxislužby na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme upravuje osobitný predpis.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

6.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dopravnej licencie,“.

7.

V § 3 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 9a sa vypúšťajú.

8.

V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „poriadok“ vkladajú slová „v nákladnej doprave a taxislužbe“.

9.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „cestnej“.

10.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2)

Prepravný poriadok v taxislužbe obsahuje okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 aj

a)

spôsob objednávania vozidiel taxislužby, sadzby cestovného a podmienky, za ktorých sa uplatňujú, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení,

b)

podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat,11)

c)

reklamačný poriadok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.“.

11.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4)

Dopravca, ktorý prevádzkuje taxislužbu aj nákladnú dopravu, je povinný mať prepravný poriadok osobitne pre každú z nich. Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom prevádzkuje nákladnú dopravu ako súčasť systému kombinovanej dopravy, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém.“.

12.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)

Odseky 1, 2, 4 až 7 sa nevzťahujú na dopravcu, ktorý prevádzkuje taxislužbu na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.3a)“.

13.

V § 7 písm. a) sa slovo „cestnú“ nahrádza slovom „nákladnú“.

14.

Nadpis druhej časti znie: „PREVÁDZKOVANIE CESTNEJ DOPRAVY A TAXISLUŽBY“.

15.

§ 8 až 25 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 46 sa vypúšťajú.

16.

V § 26 odsek 2 znie:

„(2)

Dopravca je povinný

a)

prevádzkovať taxislužbu v súlade s udelenou koncesiou po celý čas jej platnosti (ďalej len „prevádzková povinnosť“),

b)

uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim, ktorý prejaví záujem o prepravu (ďalej len „prepravná povinnosť“); to neplatí, ak cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu znemožňuje aktuálny technický stav, priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.“.

17.

V § 30 ods. 5 písm. g) sa slová „tarifné podmienky“ nahrádzajú slovami „sadzby cestovného a podmienky, za ktorých sa uplatňujú,“.

18.

V § 33 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

19.

V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa na konci vypúšťa citácia „a kapitola V nariadenia (ES) č. 1073/2009“.

20.

V § 40 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

21.

V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až d).

Doterajšie písmená e) až aa) sa označujú ako písmená b) až x).

22.

V § 41 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „v pravidelnej doprave a“.

23.

V § 41 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v medzinárodnej pravidelnej doprave“.

24.

V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú písmená p) a u).

Doterajšie písmená q) až t) a v) a x) sa označujú ako písmená p) až u).

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 sa vypúšťa.

25.

V § 41 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a n) až q).

Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená d) až l).

26.

V § 41 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

27.

§ 43 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

28.

V § 44 sa vypúšťajú písmená a), c), d) a g) až j).

Doterajšie písmená b), e) a f) sa označujú ako písmená a) až c).

28.

V § 44 písm. a) sa za slovom „dispečingu“ vypúšťa čiarka a slová „v mestskej doprave“.

29.

V § 45 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)

dodržiavania prevádzkovej povinnosti a prepravnej povinnosti prevádzkovateľov taxislužby,“.

30.

V § 45 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „dopravných licencií“.

31.

V § 45 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

32.

V § 45 odsek 5 znie:

„(5)

Obec vykonáva odborný dozor nad taxislužbou a kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľov taxislužby a prevádzkovateľov dispečingu.“.

33.

V § 46 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „v pravidelnej doprave“ a slová „prepravy autobusových zásielok a“.

34.

V § 47 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ na odňatie dopravnej licencie, ak kontrolou zistí niektorý z dôvodov na odňatie dopravnej licencie podľa § 10 ods. 10, alebo“.

35.

V § 47 ods. 5 písm. b) a ods. 6 sa vypúšťajú slová „jazdný list“.

36.

V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú písmená j) a t).

Doterajšie písmená k) až ao) sa označujú ako písmená j) až am).

37.

V § 48 ods. 1 písm. j) sa na konci vypúšťajú slová „alebo bez jazdného listu“.

38.

V § 48 ods. 1 písm. s) sa vypúšťajú slová „dopravná licencia, jazdný list,“.

39.

V § 48 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 8, 10 a 11.

Doterajšie odseky 4 až 7, 9 a 12 až 15 sa označujú ako odseky 2 až 10.

40.

V § 48 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok“.

41.

V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) až e), g) a h).

Doterajšie písmená f), i) a j) sa označujú ako písmená b) až d).

42.

V § 48 ods. 2 písm. d) sa slová „s tarifou“ nahrádzajú slovami „so sadzbami cestovného uvedenými v prepravnom poriadku“.

43.

V § 48 ods. 5 sa slová „ u), x) až ac), af) až aj), al) a am), odseku 2 písm. a) až d) a odsekov 3 až 6“ nahrádzajú slovami „s), v) až aa), ad) až ah), aj) a ak) a odsekov 2 až 4“ a vypúšťa sa druhá veta.

44.

V § 48 ods. 6 sa slová „v), w), ad), ae) a ak)“ nahrádzajú slovami „t), u), ab), ac) a ai)“.

45.

V § 48 ods. 10 sa vypúšťajú slová „rozpočtu vyššieho územného celku“.

46.

V § 49 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „dopravnou licenciou, jazdným listom,“.

47.

V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) až g).

Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená e) až i).

48.

V § 49 ods. 2 sa slová „h) a k)“ nahrádzajú slovami „e) a h)“ a slová „e) až g), i), j) a l)“ sa nahrádzajú slovami „f), g) a i)“.

49.

V § 49 ods. 4 sa slová „e) až g), i), j) a l)“ nahrádzajú slovami „f), g) a i)“.

50.

V § 49 ods. 5 sa slová „h) a k)“ nahrádzajú slovami „e) a h)“.

51.

V § 49 ods. 6 sa slová „h) až l)“ nahrádzajú slovami „e) až i)“ a vypúšťajú sa slová „a podľa odseku 1 písm. e) až g) aj revízori“.

52.

V § 49 ods. 8 sa vypúšťajú slová „rozpočtu vyššieho územného celku“ a vypúšťa sa tretia veta.

53.

V § 50 ods. 4 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až f).

54.

V § 51 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

55.

V § 51 sa slová „ostatných konaniach“ nahrádzajú slovami „konaniach podľa tohto zákona“.

56.

§ 53 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

57.

Za § 56j sa vkladá § 56k, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠56k

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024

Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2023 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2023.“.

Viac sa budem zákonu o cestnej doprave venovať v pripravovanom projekte DOPRAVCA PREMIUM.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov

VYJADRITE VAŠU PODPORU

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů