Dôvodová správa k zmene zákona o cestnej doprave v roku 2021

A. Všeobecná časť

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Tento text je len výberom z dôvodovej správy. Celý text je zverejnený na stránke Národnej rady Slovenskej republiky.

Cieľom návrhu zákona je vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (ďalej len „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055“).

Preprava tovaru vozidlami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 3,5 tony patrí v súčasnosti pod rozsah zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 rozširuje rozsah vozidiel a jazdných súprav, ktoré budú v rámci Európskej únie pri preprave tovaru podliehať povinnosti mať licenciu Spoločenstva. Požiadavky na prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy budú od 21. mája 2022 povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.

Z povinnosti mať licenciu Spoločenstva budú naďalej vyňaté všetky prepravy (medzinárodné aj vnútroštátne) vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 2,5 tony a vnútroštátne prepravy vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.

Návrh zákona ďalej upraví najmä:

  • podmienky finančnej spoľahlivosti, podmienky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony;
  • kontroly prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktoré by mali byť cielene zamerané na podniky so zvýšeným rizikom;
  • spôsob výmeny informácií medzi členskými štátmi. Informácie sa budú vymieňať okrem elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy aj prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu tzv. IMI systém, ktorý je už v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskou komisiou v iných oblastiach;-oblasť prepravy nebezpečných vecí;
  • sankcie, kompetencie a iné ustanovenia vyplývajúce z aplikácie zákona v praxi. Podrobnosti týkajúce sa vplyvu na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálny vplyv, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu sú uvedené v doložke vplyvov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Cieľom návrhu zákona je vykonanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 9a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy (ďalej len „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055“).

Podľa článku 16 ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009 sa vyžaduje, aby vnútroštátne elektronické registre prevádzkovateľov cestnej dopravy boli navzájom prepojené. Podmienky týkajúce sa prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy sú ustanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/480, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy.

V súvislosti s cezhraničným presadzovaním ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009 sa do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy dopĺňajú informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počet ľudí zamestnaných u prevádzkovateľa cestnej dopravy k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku a o hodnotení rizikovosti prevádzkovateľov cestnej dopravy. Európska komisia je povinná určiť vykonávacím nariadením Komisie spoločný vzorec na výpočet hodnoty rizikovosti podnikov a kontrolné orgány by mali mať vyššie uvedené údaje k dispozícii od 1. novembra 2023.

Dôležitá je zmena v Jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave, že sa budú zapisovať aj evidenčné čísla vozidiel a ďalšie údaje.

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů