Opakovaná žiadosť o informácie z Ministerstva vnútra SR a odpoveď k práci vodiča

Vážený pán 

Mgr. Matúš Šutaj Eštok, minister, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
, 812 72 Bratislava

Vec:

– žiadosť o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

V rámci projektu vzdelávania a poskytovania informácií  pre vodičov a dopravcov

v rámci občianskeho združenia Komplex centrum, opakovane 3. krát, 

žiadam Vás o informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o nasledovné informácie:

1. V prípade, že má podnikateľský subjekt vydané živnostenské oprávnenie:

– Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

môže fakturovať v súlade so živnostenským zákonom 

prácu vodiča na vozidle s dodaním betónu ?

2. Na podnikanie ako vodič s vozidlom na dodanie betónu alebo vodič

žeriavu je právne v poriadku živnosť napríklad vedenie a obsluha cudzieho motorového vozidla ?

Spôsob sprístupnenia informácie: 

e-mailom na e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

Príslušné znenie zákona o cestnej doprave je nám známe, ako aj stanovisko Ministerstva dopravy SR k práci vodiča v cestnej nákladnej doprave.

To je však iný predmet podnikania.

V praktickej činnosti pri komunikácii s orgánmi miestnej štátnej správy vznikajú rôzne právne názory na uvedenú problematiku. Informácia o aktualizácii vzorových voľných živností na stránke Ministerstva vnútra SR z februára 2023 je nám známa.

Máme na veci určitý názor, avšak uvítali by sme stanovisko Ministerstva vnútra SR.

Zákonné postupy s možnosťou odvolania – rozkladu podľa zákona o slobode informácií, postupy podľa zákona o prokuratúre sú nám známe.

Odpovede s odvolaním sa na telefonický rozhovor považujem za porušenie zákona. Sťažnosť alebo právny postup som neriešil z časových dôvodov.

Na zváženie je realizácia stretnutia pracovnej skupiny za účasti viacerých združení a organizácií za účasti zástupcov Ministerstva vnútra SR.

Požadujem dôsledné konanie podľa zákona o slobode informácií.

Za vybavenie žiadosti a porozumenie vopred ďakujem.  

Fajnový deň

Ing. Vladimír Šimko, predseda, Komplex centrum

Odpoveď:

Dobrý deň,

dňa 12.12.2023  bola z adresy infokomplexcentrum@gmail.com  zaslaná žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť bola adresovaná na minister@minv.sk;info@minv.sk.

Predmetné podanie nebolo z hľadiska obsahu vyhodnotené ako žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií, právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícií, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov.

Na základe uvedeného podanie je  vybavované v režime bežnej korešpondencie.

Pri posudzovaní predmetov podnikania, ktorých obsahom je poskytovanie platených služieb je potrebné v podmienkach živnostenského podnikania vziať do úvahy, že predmetom podnikania (živnosťou) nemôže byť povolanie, ale činnosť majúca charakter výroby tovaru, poskytovanej služby alebo určitej obchodnej činnosti. 

A v tomto rámci je potrebné posúdiť, či  dotknutá činnosť spĺňa znaky podnikateľskej činnosti, ako ich vymedzuje § 2 Obchodného zákonníka a konformne s ním § 2 živnostenského zákona a či ide o činnosť, ktorá nie je vylúčená z jeho pôsobnosti (§ 3).

V tomto zmysle musí ísť o činnosť vykonávanú sústavne, samostatne, pod svojím menom, na vlastnú (majetkovú) zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. V tejto fáze konania a rozhodovania živnostenských úradov, ktorými sa osvedčuje splnenie všeobecných a prípadných osobitných podmienok prevádzkovania živnosti, nemožno pri jednotlivých predmetoch podnikania (živnosti) vopred prejudikovať možné porušenie podmienok, ktoré vyplývajú z iných osobitných zákonov. 

Patria medzi ne aj pracovno-právne predpisy, ktoré upravujú podmienky závislej práce, a ktoré za daných podmienok vylučujú možnosť vykonávať dotknutú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.  

V súvislosti s možnosťou vykonávania podnikateľskej činnosti fyzickou alebo právnickou osobou na úseku cestnej dopravy treba rozlišovať medzi :

–          činnosťou, ktorá spočíva v preprave osôb, zvierat, vecí alebo zásielok dopravcom na základe zmluvy o ich preprave podľa vypracovaného prepravného poriadku a tarify (u pravidelnej autobusovej a nákladnej cestnej dopravy) alebo podľa dohodnutej trasy (u nepravidelnej autobusovej dopravy a u taxislužby)  a

–          činnosťou, ktorá spočíva v poskytnutí osobnej služby majúcej charakter obsluhy (vedenia) cudzieho motorového vozidla.    

V prvom prípade dotknutá osoba v postavení dopravcu používa vozidlo na podnikateľské účely, ktoré vlastní alebo je inak oprávnená na jeho prevádzkovanie,  v druhom prípade nemá dotknutá osoba postavenie dopravcu, vozidlo nevlastní ani nemá oprávnenie na jeho prevádzkovanie podnikateľským spôsobom (prevádzkovanie, označenie  vozidla pod svojím menom) a iný charakter (obsah činnosti) má aj predmet jej podnikateľskej činnosti.  

V podmienkach živnostenského podnikania v druhom prípade ide o podnikateľskú činnosť, ktorú je možné vykonávať na základe živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie ohlasovacej voľnej živnosti; v tomto právnom rámci ide o poskytnutie služby, ktorá musí byť poskytovaná sústavne, samostatne, pod svojím menom, na vlastnú majetkovú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.          

V praxi je možné uvedenú službu poskytovať za uvedených podmienok, na vedenie (obsluhu vedenia) motorových vozidiel v rámci ohlásenie živnosti. 

V praxi prichádza do úvahy najmä poskytovanie „odvozu“ tretích osôb za úhradu motorovým vozidlom, ktorý nie je vo vlastníctve poskytovateľa služby.

Obsahom predmetu podnikania „dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov“ nie je práca vodiča na vozidle s dodaním betónu.

Obsahom predmetu podnikania „vedenie a obsluha cudzieho motorového vozidla“ nie je podnikanie ako vodič s vozidlom na dodanie betónu alebo vodič žeriavu.

Ing. Ján Dutko

riaditeľ | odbor živnostenského podnikania | sekcia verejnej správy

Dobrý deň,

z hľadiska vecnej príslušnosti si Vám dovoľujem zaslať podanie na priame vybavenie.

Predmetné podanie nebolo z hľadiska obsahu vyhodnotené ako žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií, právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícií, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov.

Uvedené podanie odporúčame vybaviť vecne príslušnému útvaru v režime bežnej korešpondencie.

Za spoluprácu vopred ďakujem.

S pozdravom

JUDr. Dušana Rovňáková

generálny štátny radca | tlačový odbor | kancelária ministra vnútra SR

Otázky: 1. Je takéto stanovisko v súlade s praktickou podnikateľskou praxou alebo by bola vhodná aj zmena právnych predpisov ? 2. Aký máte názor na celú vec ? 3. LEN TOĽKO: Môj názor, je to také špecifické, v komunikácii s úradmi rôzne.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
O praktických skúsenostiach k použitiu zákona o slobode informácií

Niekoľko poznámok autora:

  1. Komunikácia s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky bola realizovaná podľa zákona o slobode informácií z toho dôvodu, aby bola odpoveď zaslaná čím skôr. Ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií sú mi známe.
  2. Viaceré výkladové stanoviská štátnych orgánov sú mi známe viac rokov, avšak javia sa mi veci ako v “ rozpore so sedliackym rozumom“. Voľná živnosť “ vedenie a obsluha cudzieho motorového vozidla“ sa podľa mojich informácií stále na okresných úradoch, odboroch živnostenského podnikania vydáva. Formulácia, že sa vzťahuje na služby „osobného charakteru“ mi je tiež známa.
  3. Na základe tohto “ gulášu “ v reálnom podnikateľskom živote som navrhol spoločné stretnutie zástupcov viacerých ministerstiev, občianskych združení, odborníkov zo vzdelávacích inštitúcií k prehodnoteniu celej veci, vrátane možnej zmeny živnostenského zákona.
  4. Právnych vecí na riešenie je samozrejme viac, najmä k aplikácii zákona o cestnej doprave a vykonávacej vyhlášky k zákonu. O tom inokedy… aj v projekte ON LINE DOPRAVCA PREMIUM od roku 2024.
Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů