11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2017

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v platnom znení Vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2017.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.

ORGÁNY VEREJNEJ SPRÁVY

Národná rada SR, Výbory NR SR a komisie pri výboroch, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,

okresné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky

Postavenie a právomoci

 • Výbory sú iniciatívne a kontrolné orgány národnej rady. Ich hlavnou úlohou je podrobne prerokovať návrh zákona, ktorý im národná rada pridelila. Národná rada prideľuje návrh zákona spravidla dvom alebo trom výborom pričom jeden z nich určuje ako gestorský výbor. Gestorský výbor prostredníctvom svojho člena, ktorý je označovaný ako spoločný spravodajca výborov, informuje národnú radu o stanoviskách výborov k návrhu zákona a o ich návrhoch na jeho zmenu a doplnenie.
 • Výbory majú právo zákonodárnej iniciatívy (oprávnene predkladať návrhy zákonov), na svoje schôdze môžu pozývať členov vlády, vedúcich iných orgánov štátnej správy a generálneho prokurátora a vyžadovať od nich správy, vysvetlenia a potrebné podklady.
 • Členmi výborov môžu byť výlučne poslanci národnej rady. V priemere má jeden výbor 12 členov, pričom poslanci sú zaradení najviac do dvoch výborov. Zloženie výborov odráža zastúpenie strán v parlamente.
 • Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti: predsedníčka Výboru NR SR Jana Kiššová, podpredseda Maroš Kondrót
 • Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj: predseda Výboru NR SR Boris Kollár, podpredseda Stanislav Drobný

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • zabezpečuje rozvoj cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • tvorí legislatívu v oblasti cestnej dopravy, pozemných komunikácií, podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke, autoškôl a povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
 • plní regulačné funkcie v oblasti cestnej dopravy, pozemných komunikácií, schvaľovania vozidiel, autoškôl a povinnej základnej kvalifikácie a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
 • poskytuje súčinnosť iným organizačným útvarom pri posudzovaní ekonomického a hospodárskeho vývoja obchodných spoločností a štátnych organizácií
 • plní funkciu štátneho dopravného úradu

 OKRESNÉ ÚRADY V SR

 

 

ODBORY CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Kompetencie prvostupňového orgánu

Okresné úrady v sídlach krajov (v krajských mestách) majú najviac kompetencií na základné povolenia na podnikanie v cestnej nákladnej doprave s vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony,  v cestnej osobnej doprave a v taxislužbe.

 • udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
 • vydáva a odníma licencie Spoločenstva
 • udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby a osvedčenia vozidla taxislužby
 • vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča
 • odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným orgánom iného štátu dopravcom so sídlom alebo s trvalým pobytom v Slovenskej republike
 • vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu
 • zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa § 6 ods. 6 a na výkon taxislužby, vymenúva a odvoláva ich členov a zabezpečuje organizačno-technicky ich činnosť
 • vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9 osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby podľa § 6 ods. 15 a ich duplikát
 • je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa § 41 ods. 1 písm. k), do informačného systému podľa § 41 ods. 3 a do registra taxislužby podľa § 41 ods. 4,
 • ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem pravidelnej dopravy, taxislužby a prípadov podľa § 41 ods. 1 písm. q)
 • je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla je voľná živnosť, ktorú vydávajú príslušné okresné úrady v SR, odbory živnostenského podnikania !

KONTAKTY NA OKRESNÉ ÚRADY V SR

SO SÍDLOM V KRAJI

ODBORY CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Okresný úrad Bratislava

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

Vedúca odboru: JUDr. Janina Biróová

Telefón: 09610/46 544

 

 

 

Okresný úrad Košice

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Komenského 52, 041 26 Košice

 

Vedúci odboru: JUDr. Viktor Zvolenský

Telefón: 055/6001 356

 

 

 

Okresný úrad Prešov

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

 

Vedúci odboru: Ing. František Vaško

Telefón: 051/7082337

 

 

 

Okresný úrad Trenčín

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vedúca odboru: Mgr. Lenka Kolářová

Telefón: 032/7411 429

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

 

Vedúci odboru: Mgr. Martinka Martin

Telefón: 048/4306 260

 

 

 

Okresný úrad Nitra

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

 

Vedúci odboru: Ing. Karol Slávik

Telefón: 037/ 65 49 367

 

 

 

Okresný úrad Trnava

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Kollárova 8, 917 01 Trnava

 

Vedúci odboru: Ing. Jozef Rezbárik

Telefón: 033/5564286

 

 

 

Okresný úrad Žilina

Odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií

Predmestská 1613, 010 40 Žilina

 

Vedúci odboru: Ing. Marián Vranka

Telefón: 041/5117 490

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2017

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v platnom znení Vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2017.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.