Zmena zákona o cestnej doprave a zmena zákona o sociálnom poistení

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VIII. volebné obdobie

657

VLÁDNY NÁVRH

ZÁKON

z …………………. 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona
č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z. ,zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 132/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z. a zákona č. 222/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovanie taxislužby, na cestnú dopravu podľa osobitných predpisov17) a na cestnú dopravu prevádzkovanú podnikmi, ktoré

a) vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej dopravy motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 2,5 tony,

b) poskytujú služby osobnej cestnej dopravy výlučne na neobchodné účely alebo ktorých hlavnou činnosťou nie je povolanie prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy,

c) vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy motorovými vozidlami s maximálnou povolenou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17  znie:

17) Čl. 1 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009 v platnom znení.

       Čl. 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.“.

 • V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Za bezúhonného na účely výkonu funkcie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho dopravy sa nepovažuje ani ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku alebo s výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne postihnutý za závažný správny delikt v oblastiach uvedených v osobitnom predpise21) a v kategóriách a druhoch porušení určených Európskou komisiou. Strata bezúhonnosti sa uvádza vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy (ďalej len „register prevádzkovateľov“). Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, ktorý stratil bezúhonnosť sa považuje za neplatné. Ten, kto stratil bezúhonnosť a chce vykonávať funkciu vedúceho dopravy je povinný absolvovať skúšku pred skúšobnou komisiou, a to najskôr tri roky po tom čo stratil bezúhonnosť. Pre tento prípad neplatia výnimky uvedené v odseku 7 ohľadom oslobodenia od skúšky.“.

 • V § 6 ods. 7 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
 •  V § 6 ods. 7 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a za odkaz 26 sa vkladá slovo „alebo“.
 • V § 6 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) pred 20. augustom 2020 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy26); to platí len na účely udelenia licencie Spoločenstva podniku nákladnej cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje len motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.“.

 • Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Osvedčenie vodiča

(1) Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa licencie Spoločenstva (ďalej len „osvedčenie vodiča“) sa vydáva na základe žiadosti osoby, ktorá zamestnáva vodičov so štátnym občianstvom tretieho štátu.30)

(2) Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle v elektronickej podobe.

(3) Vodičovi podľa odseku 1 môže byť v rovnakom čase vydané najviac jedno platné osvedčenie vodiča.“.

 • V § 7 písm. j) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
 • § 7 sa dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:

„k) oznámiť dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla vozidiel, ktorými disponuje,

l) organizovať činnosť svojho vozidlového parku tak, aby zabezpečil návrat vozidiel do štátu usadenia podniku, najmenej každých osem týždňov odvtedy, čo ho opustia,

m) bezodkladne vrátiť osvedčenie vodiča orgánu, ktorý ho vydal, ak prestali platiť podmienky, za ktorých bolo vydané.“.

 • Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 7a

Register prevádzkovateľov

(1) Register prevádzkovateľov sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.

(2) Verejnú časť registra prevádzkovateľov, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle, tvoria

a) názov a právna forma prevádzkovateľa cestnej dopravy,

b) adresa prevádzkovateľa cestnej dopravy a jeho miesto usadenia,

c) meno a priezvisko vedúceho dopravy prevádzkovateľa cestnej dopravy,

d) druh povolenia, počet vozidiel, sériové číslo licencie Spoločenstva a overených kópií.

(3) Neverejnú časť registra prevádzkovateľov tvoria

a) počet, kategória a druh závažných porušení podľa osobitného predpisu,30d) ktoré boli za posledné dva roky dôvodom na odsúdenie alebo sankciu,

b) meno a priezvisko osoby, ktorá bola vyhlásená za nespôsobilú na riadenie dopravných činností podniku, kým sa neobnoví jej bezúhonnosť podľa osobitného predpisu,30e)

c) evidenčné čísla vozidiel, ktorými podnik disponuje podľa osobitného predpisu,30f)

d) počet zamestnancov u prevádzkovateľa cestnej dopravy vždy k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý sa do registra prevádzkovateľov zaznamená do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,

e) hodnotenie rizikovosti prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa osobitného predpisu.30g)

(4) K údajom

a) z neverejnej časti registra prevádzkovateľov majú nepretržitý a priamy prístup dopravné správne orgány, orgány odborného dozoru a ďalšie orgány podľa osobitných predpisov,54a)

b) z neverejnej časti registra prevádzkovateľov podľa odseku 3 písm. a) a b) majú prístup na základe žiadosti príslušné orgány iných členských štátov v lehotách podľa osobitného predpisu,30h)

c) z neverejnej časti registra prevádzkovateľov podľa odseku 3 písm. c) až e) majú nepretržitý a priamy prístup orgány iných členských štátov počas cestných kontrol,

d) z verejnej časti registra prevádzkovateľov má nepretržitý a priamy prístup každý.

(5) Podmienky týkajúce sa prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy sú ustanovené v osobitnom predpise.30i)

(6) Na účel získania údajov podľa odseku 3 písm. d) poskytuje ministerstvo Sociálnej poisťovni  údaje o prevádzkovateľovi cestnej dopravy do 10. januára kalendárneho roka.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30d až 30i znejú:

30d) Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.

30e) Čl. 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.

30f) Čl. 5 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.

30g) § 31 ods. 4 zákona č. 462/2007 Z. z.  o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30h) Čl. 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.

30i) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/480 z 1. apríla 2016, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1213/2010 v platnom znení, (Ú. v. EÚ L 087, 2. 4. 2016).“.

 1. Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

„54a) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 1. V § 30 ods. 3 sa slová „dokladom o zdravotnej spôsobilosti nie starším ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „platným dokladom o zdravotnej spôsobilosti“.
 1. V § 30 ods. 4 sa slová „dokladom o psychickej spôsobilosti nie starším ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „platným dokladom o psychickej spôsobilosti“.
 1. V § 31 ods. 1 a 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zároveň na preukázanie ich správnosti pri kontrole aj sprievodné doklady o prepravovanom náklade.“.
 1. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 37a

Povinnosti organizácie poverenej výkonom určitých činností podľa dohody ADR

 • Organizácia poverená výkonom určitých činností podľa dohody ADR (ďalej len „poverená organizácia“) je povinná najmä
 • mať vytvorený a udržiavať zdokumentovaný systém pracovných postupov a riadenia dokumentácie pre vykonávanie činnosti podľa dohody ADR,
 • mať prístup k technickej a prístrojovej základni v súlade s poverením,
 • mať organizačnú štruktúru v zmysle poverenia,
 • zamestnávať odborne spôsobilé osoby na výkon svojej činnosti,
 • vydávať príslušné doklady, ako výsledky zo svojej činnosti, 
 • mať uzatvorené poistenie podľa druhu výkonu činnosti a počas celej doby poverenia ,
 • dodržiavať všetky ustanovenia uvedené v rozhodnutí vydanom ministerstvom počas celej doby trvania poverenia,
 • informovať ministerstvo o vykonávanej činnosti písomne v elektronickej podobe alebo listinnej podobe za predchádzajúci kalendárny rok vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roku.
 • Dopravný správny orgán odníme poverenie poverenej organizácii, ak
 • získala poverenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti,
 • písomne požiada o odňatie poverenia,
 • opakovane poruší niektorú z povinností podľa odseku 1, za ktorej porušenie jej bola uložená pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.
 • Dopravný správny orgán nevydá poverenie žiadateľovi, ktorému bolo v priebehu posledných 24 mesiacov vydané právoplatné rozhodnutie o odňatí poverenia podľa odseku 2 písm. c).“.
 1. V § 38 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) na cestách Policajný zbor v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a na cestách, v colnom priestore, na mieste určenom alebo schválenom colnými orgánmi a vo vozidlách colné orgány; kontrolu na cestách možno vykonať aj v spolupráci s dopravnými správnymi orgánmi,“.    

 1. V § 41 ods. 1 písm. i) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a koordinuje cestné kontroly v oblasti kabotáže podľa osobitného predpisu,51a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

51a) Čl. 10a nariadenia (ES) č. 1072/2009 v platnom znení.“.

 1. V § 41 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) predkladá Európskej komisii

1. informácie podľa osobitných predpisov55) a každoročne  správu o porušeniach a pokutách pri výkone kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách za uplynulý kalendárny rok,

2. informácie o žiadostiach, ktoré ministerstvo zaslalo podľa osobitného predpisu55a), o odpovediach, ktoré obdržalo od iných členských štátov, a o opatreniach, ktoré boli prijaté na základe poskytnutých informácií,

3. stratégiu presadzovania práva v oblasti kontrol podľa osobitného predpisu51a) a  vždy do 31. marca kalendárneho roka informuje Európsku komisiu o aktivitách súvisiacich s presadzovaním práva a o počte vykonaných kontrol vrátane počtu skontrolovaných vozidiel za uplynulý kalendárny rok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:

55a) Čl. 18 ods. 4 až 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.

 1. V § 41 ods. 1 písmeno v) znie:

„v) poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky výkonom určitých činností podľa dohody ADR na základe písomnej žiadosti, kontroluje výkon ich činnosti, odníma poverenia, ak zistí rozpor s týmto zákonom,“.

 1. V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) zabezpečuje výmenu informácií podľa osobitného predpisu57a) prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu zriadeného podľa osobitného predpisu.57b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:

57a) Čl. 18 ods. 4 až 7 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.

57b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.“.

 • V § 45 ods. 1 písm. j) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
 • V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) poverenej organizácie.“.

 •  V § 45 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Odborný dozor sa vykonáva kontrolami na cestách, v colnom priestore, na mieste určenom alebo schválenom colnými orgánmi, vo vozidlách, v technickej základni kontrolovaných osôb, v prevádzkových priestoroch, vyžiadaním súvisiacich podkladov, prostredníctvom informačných systémov a elektronických systémov a prostriedkov a prostredníctvom údajov skopírovaných zo záznamového zariadenia a karty vodiča. Odborný dozor je zameraný cielene na kontroly prevádzkovateľov cestnej dopravy klasifikovaných ako podniky so zvýšeným rizikom podľa osobitného predpisu,30g) ako aj na ostatné podniky. Odborný dozor pri prevádzkovateľoch dispečingu sa môže vykonať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie. (3) Ministerstvo vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou dopravou, nad prepravami do iných štátov a z iných štátov a nad kabotážnymi prepravami na území Slovenskej republiky vrátane prepráv nebezpečných vecí a kontroluje, či sú splnené zákonné požiadavky, ktoré boli podkladom na vydanie povolení, licencií Spoločenstva, dopravných licencií, koncesií, osvedčení vozidla taxislužby, preukazu vodiča a osvedčení vodiča a pri preprave nebezpečných vecí u dopravcov, odosielateľov, príjemcov a ostatných účastníkov prepravy nebezpečných vecí, v poverených zariadeniach a poverených organizáciách podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR. Kontroly nad kabotážnymi prepravami sa vykonávajú najmenej dvakrát ročne koordinovane s kontrolnými orgánmi iných členských štátov, pričom každý kontrolný orgán vykonáva kontrolu na svojom území.  Kontroly podľa predchádzajúcej vety môžu byť súčasťou koordinovaných cestných kontrol podľa osobitného predpisu.30g) Po vykonaní koordinovaných cestných kontrol si kontaktné miesta vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.“.

 • V § 45 odsek 8 znie:

„(8) Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom priestore, na mieste určenom alebo schválenom colnými orgánmi a vo vozidlách doklady dopravcov v medzinárodnej cestnej doprave a v taxislužbe, pri preprave do iných štátov a z iných štátov doklady potrebné podľa osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv a ako podklad na určenie správnosti predloženého prepravného povolenia aj sprievodné doklady o prepravovanom náklade a pri preprave nebezpečných vecí dodržiavanie podmienok ustanovených týmto zákonom a dohodou ADR; v prípade jednorazových prepravných povolení aj znehodnocujú tieto doklady. V taxislužbe kontrolujú aj označenie a vybavenie vozidiel.“.

 • V § 45 sa vypúšťa odsek 10.
 • V § 46 ods. 1 písm. g) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
 • V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) vstupovať do prevádzkových priestorov povereného zariadenia a poverenej organizácie, nahliadať do dokumentácie a evidencie súvisiacej s predmetom poverenia, v súvislosti s vydaným poverením kontrolovať dodržiavanie podmienok v ňom uvedených.“.

 • V § 47 ods. 6 sa vypúšťajú slová „povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo“.
 • V § 48 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) nemá v Slovenskej republike vo vlastných priestoroch alebo v prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku, neprevádzkuje nevyhnutnú technickú základňu a vozidlový park, nemá v týchto priestoroch originály dokladov o podnikaní v cestnej doprave, najmä povolenia a licencie, nemá v elektronickej alebo v listinnej  forme zmluvy o preprave, dokumenty súvisiace s vozidlami, ktorými podnik disponuje, účtovné doklady, doklady o riadení zamestnancov, pracovné zmluvy, doklady v oblasti sociálneho zabezpečenia, doklady s údajmi o rozdelení úloh vodičom a vysielaní vodičov, doklady s údajmi o kabotáži a doklady s údajmi o čase jazdy a dobách odpočinku,“.

 • V § 48 ods. 1 písm. am) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
 • V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenami an) a ao), ktoré znejú:

„an) neorganizuje činnosť svojho vozidlového parku tak, aby zabezpečil návrat vozidiel do štátu usadenia podniku najmenej každých osem týždňov odvtedy, čo ho opustia,

ao) neoznámil dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla vozidiel, ktorými disponuje.“.

 • V § 48 odsek 5 znie:

„(5) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur

a) dopravcovi, odosielateľovi, príjemcovi alebo inému účastníkovi prepravy nebezpečných vecí, ktorý porušil svoje povinnosti vyplývajúce z dohody ADR a tohto zákona,

b) odosielateľovi, zasielateľovi, dodávateľovi a subdodávateľovi, ak pri objednávaní dopravných služieb nerešpektuje povinnosti, ktoré vyplývajú pre prevádzkovateľov cestnej dopravy z osobitného predpisu.62b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 62b znie:

62b) Kapitola II a III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009.“.

 • V § 48 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur poverenej organizácii za neplnenie povinností podľa § 37a ods. 1.“.

Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 13 až 15.

 • V § 49 ods. 1 písm. b) štvrtý bod znie:

„4. vykonáva prepravu nebezpečných vecí vozidlom, vozidlom s cisternou, vozidlom s kontajnerom, alebo vozidlom s kontajnerom na prepravu vo voľne loženom stave bez predpísaného označenia podľa dohody ADR.“.

 • V § 49 ods. 5 sa suma „500 eur “ nahrádza sumou „1 000 eur“.
 • V § 50 ods. 4 písm. h) sa slovo „colníka“ nahrádza slovami „ozbrojeného príslušníka finančnej správy“.
 • V § 50 odsek 5 znie:

„(5) V konaní podľa tohto zákona pri elektronickej komunikácii správny orgán vydáva a doručuje účastníkovi správneho konania výlučne v listinnej podobe65a) tieto doklady:

a) na účely podľa § 5 ods. 2 licencie Spoločenstva,

b) na účely podľa § 6 ods. 9 osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

c) na účely podľa § 27 ods. 18 osvedčenie vozidla taxislužby,

d) na účely podľa § 30 ods. 2 preukaz vodiča,

e) na účely podľa § 37 ods. 7 osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenie o školení vodiča.“.

 • § 55a vrátane nadpisu znie:

㤠55a

Spoločné ustanovenia

 „(1) Týmto zákonom zostáva nedotknuté vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti cestnej dopravy podľa osobitného predpisu.65d)

(2) Odosielateľ, zasielateľ, dodávateľ a subdodávateľ je povinný rešpektovať pri objednávaní dopravných služieb povinnosti, ktoré vyplývajú pre prevádzkovateľov cestnej dopravy z osobitného predpisu.62b).

(3) Prevádzkovateľ cestnej dopravy vykonávajúci medzinárodnú dopravu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony a nepresahuje 3,5 tony je povinný mať udelené povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť držiteľom licencie Spoločenstva.

 • Za § 56i sa vkladá § 56j, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 56j

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 21. februára 2022

Stratégiu presadzovania práva v oblasti kontrol podľa § 41 ods. 1 písm. l) predkladá ministerstvo Európskej komisii prvýkrát do 21. augusta 2022.

 • Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/1833 z 2. októbra 2020, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES, pokiaľ ide o prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 408, 4. 12. 2020).“.

 • Slová „vnútroštátny elektronický register prevádzkovateľov cestnej dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „register prevádzkovateľov“ v príslušnom tvare.“.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z. a zákona č. 283/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

 § 170 sa dopĺňa odsekom 24, ktorý znie:

„(24) Sociálna poisťovňa poskytuje na základe údajov o prevádzkovateľoch cestnej dopravy Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy93adi) zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutej osoby údaj o počte zamestnancov prevádzkovateľa cestnej dopravy k 31. decembru kalendárneho roka, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 93adi znie:

93adi) § 7a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. …/2021 Z. z.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 21. februára 2022 okrem čl. I § 55a ods. 3 v bode 37, ktorý nadobúda účinnosť 21. mája 2022.

Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Zmena zákona o cestnej doprave snáď konečne umožní upresniť formulácie v zákone alebo niektoré veci v súvisiacej vykonávacej vyhláške k zákonu, ktorú schvaľuje minister dopravy a výstavby SR. Následne by mala byť zmena vykonávacej vyhlášky zverejnená v zbierke zákonov Slovenskej republiky.

TÉME SA BUDEM VENOVAŤ A PRIEBEŽNE INFORMOVAŤ.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov

VYJADRITE VAŠU PODPORU

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů