OBJEDNÁVKA

 

PORADENSKÁ ČINNOSŤ K POVOLENIAM

 

pri žiadosti o vydanie povolenia na výkon povolania  a licencie Spoločenstva

 

POPLATOK ZA PORADENSKÚ ČINNOSŤ

50,- EUR k žiadostiam a požadovaným prílohám

 • Menovací dekrét vedúceho dopravy
  Niektoré okresné úrady v sídlach krajov môžu požadovať menovací dekrét vedúceho dopravy
 • Prehlásenie konateľa alebo podnikateľa fyzickej osoby o informovaní k legislatíve
  Z praktických a právnych dôvodov zodpovednosti za možné pokuty od orgánov verejnej správy
 • Návrh pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas podľa § 49 zákonníka práce
  Rozsah prác a mesačná odmena dohodou s vedúcou/vedúcim dopravy

 

SÚVISIACE PORADENSTVO

 • Informačný produkt Akadémie pre dopravcov DOPRAVCA PREMIUM
  Informácie cez internet, texty, videá, audit dopravcu cez internet
 • Spracovanie prepravného poriadku dopravcu
  Prepravný poriadok podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • Spracovanie webového sídla dopravcu
  Povinnosť dopravcu mať zverejnený prepravný poriadok na webovom sídle a iným vhodným spôsobom, stručná stránka na splnenie zákonnej povinnosti
 • Zápis zmien dopravcu do obchodného registra SR
  Povinnosť dopravcu - právnickej osoby na zápis predmetov podnikania do obchodného registra do 30 dní od vydania povolení podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa zákona o obchodnom registri
 • Poradenstvo k príprave žiadosti na povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencie Spoločenstva
  Vysvetlenie požadovaných príloh, kontrola dokladov s posúdením zmluvných vzťahov k doručeniu na okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Vladimír Šimko

zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov
POMÁHAL SOM vzdelávaním, informáciami a poradenstvom k cestnej doprave HLAVNE OSOBNE A E-MAILOM. Zabezpečenie vedúceho môže pomôcť na prechodnú dobu alebo dlhodobo
 • 1
  Vyplňte objednávku TU na stránke
  Na formulári pod textom
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašleme Vám zálohovú faktúru on line 24 hodín denne
  Na Váš e-mail Vám bude zaslaná faktúra 24 hodín denne
 • 4
  Platba za zálohovú faktúru
  Na účet Komplex centrum
 • 5
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 6
  Možná platba priamo na účet Komplex centrum
  Tatra banka a.s. číslo účtu: SK50 1100 000 000 2928896368 Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU S VYSTAVENÍM ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY TU:

Zálohová faktúra Vám bude zaslaná e-mailom

Čo hovoria tí,

ktorí si objednali iný seminár, zaplatili

a zúčastnili sa:

"Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko, som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy".
Dana TonkovičováLogistics manager
"Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy".
Dana ŠedivokováKonateľ Snami Tour, s.r.o.

SOM TU PRE VÁS

V prípade potreby s fakturáciou alebo platbou pomôžem...

Bc. Ľubica Dámerová

manažérka
Mobil: +421 910 551 717, e-mal: akademiapredopravcov@gmail.com

Prinášame vám s tímom "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !