SEMINÁR A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Organizácia seminárov (kurzy, školenia) odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy a poradenská činnosť k odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

  • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
  • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
  • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Ďalej zašleme informácie k legislatíve v cestnej doprave.

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

 

27.10. - 28.10. - 29.10. 2020

utorok - streda - štvrtok

 

1. deň v utorok 27.10.2020 od 10.00 h. 

9.30 - 10.00 h. prezentácia účastníkov

 

 

Budova BIC

2. poschodie

Hviezdoslavova 3, PRIEVIDZA

 

ING. VLADIMÍR ŠIMKO, LEKTOR 

Príchod z mimoúrovňovej križovatky smer Bojnice

Miesto konania seminára budova PRIEMSTAV

Cesta Nováky - Prievidza

V Prievidzi do Akadémie pre dopravcov

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY 

SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ

  • 1
    Občianske právo
  • 2
    Obchodné a finančné riadenie podniku
  • 3
    Obchodné právo
  • 4
    Prístup na trh
  • 5
    Sociálne právo
  • 6
    Technické normy a technické aspekty prevádzky
  • 7
    Daňové právo
  • 8
    Bezpečnosť na cestách
  • CIEĽ SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ
    Pripraviť účastníkov seminára, školenia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) v požadovanom rozsahu podľa predpisov.
  • ADRESÁTI SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ
    Záujemcovia o získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy, ktorí nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti bez skúšky a majú záujem získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušného druhu dopravy, vykonaním skúšky podľa zákona o cestnej doprave č. 56/ 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • OBSAHOVÝ ROZSAH SEMINÁROV
    Zameranie je najmä k témam na skúšku a postupu na získanie povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy, licencie spoločenstva. Časový rozsah seminára na 3 dni neumožňuje širokú diskusiu k praktickým témam k cestnej doprave.

Vladimír Šimko, mobil: 0918 112 174

PROGRAM SEMINÁROV

NA NÁKLADNÚ A OSOBNÚ DOPRAVU

Seminár trvá 3 dni

PROGRAM:

  • 1
    deň 10.00 - 18.00 hod.
    Základné pojmy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. a riešenie prípadových štúdií, prednášky, konzultácie a diskusia
  • 2
    deň 09.00 - 18.00 hod.
    Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia
  • 3
    deň 09.00 - 18.00 hod.
    Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia a otázky na ústnu časť skúšky

12.30 - 13.30 hod. individuálna obedňajšia prestávka

  • Parkovanie
    Na parkovisku vedľa budovy PRIEMSTAV s platbou pri východe z parkoviska. Možnosť parkovania aj na okolitých parkoviskách. V zásade sú parkoviská platené za hodinovú sadzbu. Cez víkend sú aj bezplatné parkoviská.
  • Obed
    Obed je individuálny na náklady účastníka v okolitých zariadeniach. Oproti budovy BIC a PRIEMSTAV je reštaurácia a vpravo cca 100 metrov je čínska reštaurácia, cca 300 metrov reštaurácia v obchodnom centre. Viac na seminári.
  • Spôsob platby za uvedené služby
    Hotovosť alebo platobná karta v príslušných zariadeniach na náklady účastníka.

CENNÍK A OBJEDNÁVANIE SEMINÁROV

A KONZULTÁCIÍ

SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
285 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
285 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
  • Možná je aj kombinácia konzultácia a následne seminár
    Začiatok prípravy je možný s konzultáciou a s následným seminárom. Doplatok je rozdiel v cene seminára a konzultácie 150,- EUR.
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
135 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 150 EUR
Osobne aj cez skype
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
135 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 150 EUR
Osobne aj cez skype
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
  • Ilustračný príklad - úspora za výkon funkcie vedúceho dopravy inou osobou: cca 100,- EUR/mesiac, 1 200,- EUR/ rok, 3 600,- EUR/ 3 roky
    Výkon funkcie vedúceho dopravy je možný v cestnej nákladnej a osobnej doprave na základe pracovnej zmluvy. V taxislužbe musí mať odbornú spôsobilosť v právnickej osobe konateľ. U fyzickej osoby podnikateľ. Orientačný výpočet je pre ilustráciu pre náklady na odmenu, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, daň zo závislej činnosti. Cena je samozrejme dohodou. Prepočet Vašich možností iného riešenia, ako byť držiteľom vlastného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, je na Vás.
  • 1
    Zašlite nám fakturačné údaje alebo objednávku
    na email akademiapredopravcov@gmail.com alebo SMS na mobil: 0918 112 174
  • 2
    Vaše fakturačné údaje
    Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
  • 3
    Zašlite nám druh dopravy na seminár alebo konzultáciu
    Cestná nákladná doprava, cestná osobná doprava.
  • 4
    Zašleme Vám zálohovú faktúru individuálne alebo automaticky 24 hodín prostredníctvom formulára na vystavenie faktúry
    Na Váš e-mail a aj poštou alebo osobne podľa dohody
  • 5
    Platba za zálohovú faktúru
    Na účet alebo v hotovosti pred konaním seminára alebo konzultácie
  • 6
    Zaslanie prístupových údajov do členskej sekcie Akadémie pre dopravcov
    Po pripísaní platby na účet Komplex centrum Vám budú zaslané prístupové údaje do členskej sekcie
  • 7
    Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
    Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
  • 8
    Zborník zo seminára alebo konzultácie
    Zborník Vám zašleme vopred po úhrade do piatich pracovných dní poštou alebo osobne
  • 9
    Forma konzultácie
    Osobne aj cez skype: vladino18
  • 10
    Miesto a termíny konania seminárov alebo konzultácií
    Prievidza, Bratislava, Trenčín a podľa záujmu. Semináre sa uskutočňujú v zásade v piatok - sobota - nedeľa. V prípade záujmu je možný termín seminára aj cez pracovné dni.
  • 11
    Pozvánka na seminár
    Pozvánka na seminár Vám bude zaslaná e-mailom
  • 12
    Individuálne štúdium a písanie prípadových štúdií
    Odporúčam aj pred seminárom individuálne štúdiu zo zborníka, ktorý Vám bude doručený po úhrade poplatku za seminár alebo konzultáciu v sume 135,- EUR. Individuálne je potrebné štúdium a tréning (cvičenie) MINIMÁLNE cca 4 dni intenzívnej prípravy pred skúškou.

Na seminári vážne aj s úsmevom !

“ Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku “ sa hovorí…

... s takýmto postupom a prístupom je možné zvládnuť skúšku na prvý pokus, po skúške tiež s úsmevom.

Podrobné informácie Vám budú zaslané v prípade záujmu e-mailom.

DODÁVATEĽ - naše fakturačné údaje: 

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

IČO: 42 280 214     DIČ: 2023789603
Nie sme platcami DPH

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
VVS/1-900/90-41665

_________________________________________

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

číslo účtu: 2928896368 / 1100

IBAN: SK50 1100 0000 0029 2889 6368

Variabilný symbol:

číslo zálohovej faktúry, IČO účastníka alebo číslo mobilu

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

NÁZOR ÚČASTNÍKA

NA SEMINÁR

V PRIEVIDZI

 "Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy "

Máte otázky ?

Rád Vám na ne odpoviem:

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor seminárov a poradenskej činnosti

Mobil:  0918 112 174, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

Skype: vladino18

Pondelok - Sobota: 09.00 - 20.00 hod.

Pridaj sa do skupiny na Facebooku

Akadémia pre dopravcov

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

  • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
  • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
  • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Ďalej zašleme informácie k legislatíve v cestnej doprave.