PROJEKT

 

ROZVOJ CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 

PROJEKT REALIZOVANÝ OD ROKU 2017 PO VIACROČNÝCH AKTIVITÁCH, SKÚSENOSTIACH A NA ZÁKLADE PREDBEŽNÉHO ZÁUJMU DOPRAVCOV

RÁMCOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

 • Analýza postupov verejnej správy - ministerstvá, okresné úrady, samospráva

 • Analýzy platnej legislatívy a jej aplikácie v praxi

 • Diskusie a konferencie k cestnej doprave, osobne a živé vysielania cez internet

 • Diskusie a konferencie k pozemným komunikáciám, osobne a živé vysielania cez internet

 • Cestná doprava a cestovný ruch na Slovensku

 • Zasadnutie sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Komplex centrum

 • Závery a odporúčania pre verejnú správu, ministerstvám a Národnej rade Slovenskej republiky

 • Informácie formou zverejňovania článkov najmä na internete, zasielanie e-mailov, vysielaní cez internet a na osobných stretnutiach

 • Športový deň cestnej dopravy a pozemných komunikácií Komplex centrum

 • Deň Akadémie pre dopravcov

 • Predvianočné alebo novoročné stretnutie s prehliadkou Bojnického zámku

DRUHY CESTNEJ DOPRAVY

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg

Vzdelávanie

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Pozemné komunikácie

Taxislužba

Osobná doprava s vozidlami pre maximálne 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Verejná správa

SÚVISIACA LEGISLATÍVA V PROJEKTE

 • Zákon o cestnej doprave č 56/2012 Z. z. a vyhláška k zákonu

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009

  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009

  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009, o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1073/2009

  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009, o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006.
 • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006

  O harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
 • Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

 • Zákon o správnom konaní

 • Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií )
 • Zákon o jednotnom informačnom systéme

 • Zákon o sťažnostiach

CIELE PROJEKTU

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na analýzy, diskusie a odporúčania v cestnej doprave

a pozemných komunikáciách v regiónoch Slovenskej republiky s pôsobením subjektov a dosahom aj v zahraničí.

Nadviazanie partnerstiev z verejnej správy, podnikateľov a neziskových organizácií z viacerých oblastí.

ADRESÁTI PROJEKTU:

 • Verejná správa

  Poslanci NR SR, pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, miestnej štátnej správy, vyšších územných celkov, miest a obcí
 • Podnikateľské subjekty

  Cestná nákladná doprava, cestná osobná doprava, taxislužba, spoločnosti v oblasti pozemných komunikácií
 • Organizácie a inštitúcie

  Záujmové združenia, akademické inštitúcie
 • Občania a verejnosť

  Občania, ktorí majú záujem a potrebu o predmet a aktivity projektu

HLAVNÝ REALIZÁTOR PROJEKTU

 • Organizačný výbor:

  Ing. Vladimír Šimko, Jaroslav Kolibík, Mgr. Ľubica Mečiarová
 • Sekretariát - poštová doručovacia adresa:

  Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, P.O. BOX 255, 971 01 Prievidza
 • Kontakt - mobil:

  +421 918 112 174
 • E-mail sekretariát:

  infokomplexcentrum@gmail.com
 • E-mail Vladimír Šimko:

  simko@akademiapredopravcov.sk
 • Webová adresa:

  www.akademiapredopravcov.sk
 • IČO Komplex centrum:

  42280214

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PODĽA ZÁUJMU DOHODOU:

 • Spoluorganizátor

  Spoluorganizácia podujatia
 • Spolupracujúci partner

  Poskytovanie informácií o realizovaných postupoch a návrhy riešení
 • Odborný garant

  Odborná garancia podujatia
 • Finančný partner

  Generálny partner, hlavný partner, partner s finančnými podmienkami dohodou
 • Mediálny partner

  Generálny mediálny partner, hlavný mediálny partner, mediálny partner
 • Člen sekcie cestnej dopravy Komplex centrum

  Sekcia cestnej dopravy v oblasti nákladnej dopravy, osobnej dopravy a taxislužby podľa Stanov občianskeho združenia Komplex centrum
 • Člen sekcie pozemných komunikácií Komplex centrum

  Sekcia pozemných komunikácií podľa Stanov občianskeho združenia Komplex centrum
ANALÝZY LEGISLATÍVY, DISKUSIE
A NÁVRHY NA ZMENY

Zdieľajte na Facebooku a komentujte!