INFORMÁCIE O KORONAVÍRUSE

V CESTNEJ DOPRAVE

INFORMUJEM

A RADÍM DOPRAVCOM 

A VODIČOM

 

Vladimír Šimko, zakladateľ a lektor AKADÉMIE PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Aktualizácia ONLINE vzdelávania vo videu

Vo videu s komentárom je popísaná aktualizácia, obsah pripravovaných videí, typy videí, ako sa bude odpovedať na otázky a odpovede účastníkov a iné ...

OTVÁRANIE PODNIKATEĽSKÝCH PREVÁDZOK NÁVRH 20.04.2020

Upozornenie!
Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., platí od 16. marca 2020 od 6.00 h.
Od 16. marca 2020 budú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb pri prevoze tovaru, autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb.
Všetky doterajšie rozhodnutia naďalej zostávajú v platnosti. Zatvorené zostávajú hraničné priechody a letiská. Obmedzujú sa otváracie hodiny nákupnych centier, zatvorené zostanú bary a diskotéky. Do 14-dňovej karantény je povinný ísť každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. V opačnom prípade mu hrozí pokuta vo výške 1659 eur. Od 16. marca budú zatvorené školy aj predškolské zariadenia.

Poznámka:  k 20.03.2020 je výnimka pre vodičov cestnej nákladnej dopravy

INFOLINKA NÁRODNÉHO CENTRA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: 0800 221 234 

e-mail:  novykoronavirus@uvzsr.sk 

OFICIÁLNY DOKUMENT PRE PRÍPADNU KONTROLU A ARGUMENTY V KONTAKTE SO ŠTÁTNYMI ORGÁMI, MÁ AJ PEČIATKU A PODPIS HLAVNÉHO HYGIENIKA SR

<<< ODPORÚČAM SLEDOVAŤ AKTUALIZÁCIU, AK JA NESTIHNEM...  >>>

 • Opatrenie (povinná domáca izolácia) sa nevzťahuje na: vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru
 • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta
 • a iné...

Stanoviská sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností  Úradu verejného zdravotníctva SR

V Bratislave, dňa 20. 3. 2020

Pri riešení rôznych praktických (modelových) situácií, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vybranými ustanoveniami Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18. 3. 2020 vám na odstránenie pochybností a s cieľom zjednotiť interpretáciu výkladu vyššie citovaného Opatrenia dávame k dispozícii stanovisko sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností  Úradu verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava.

Kliknite na otázku a zobrazí sa odpoveď. Po opätovnom kliknutí sa odpoveď zavrie.

1. Vodič sa vráti na nákladnom aute zo zahraničia, aby vykonal povinný týždeň odpočinku. Dodržiaval všetky ochranné opatrenia, do styku s iným personálom neprišiel. Nemá inú možnosť ako sa vrátiť domov, kde spolu s ním býva aj manželka/partnerka. Vodič sa celý víkend zdržuje v inej miestnosti. Musí manželka vodiča podstúpiť povinnú 14-dňovú izoláciu?

Manželka vodiča nákladného auta nemusí absolvovať 14-dňovú karanténu, ale je žiaduce, aby vodič sa zdržoval pokiaľ možno mimo osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti.

2. Vodič bol v Anglicku, kde bol cca štyri dni, kontaktoval svojho lekára a ten ho dal do karantény. V prípade takýchto vodičov, ktorých lekári dali do karantény, aj keď dodržali všetky potrebné ochranné opatrenia - vzťahuje sa na nich výnimka? Musia ju dodržať?

V danej situácii, nakoľko sa na vodiča nevzťahuje bod 3. opatrenia, mal by lekár PN ukončiť. PN sa vydáva iba v prípade, ak mal vodič respiračné ochorenie, resp. príznaky, uvádzané v opatrení.

3. Vodič, ktorý osobným autom chodí do Maďarska, tam nastúpi do nákladného auta/kamiónu, odtiaľ vykoná prepravu do niektorého z členských štátov a pri návrate opäť v Maďarsku sadá do svojho osobného auta a ide na Slovensko. Je povinný sa takýto vodič podrobiť povinnej izolácii? Sú povinní podrobiť sa izolácii jeho rodinní príslušníci? Vodič dodržuje všetky povinné ochranné opatrenia.

V zmysle dikcie výnimky bodu 4 opatrenia takýto vodič s osobným autom nevstupuje do republiky za účelom nakladania a vykladania tovaru, tak na neho sa výnimka nevzťahuje a musí sa podrobiť karanténe, ako aj jeho rodinní príslušníci.

4. Vodič/viacerí vodiči (3-4) spoločne cestujú osobným autom do Rakúska, tam majú materskú firmu a presadnú do kamiónov, vykonajú prepravy a opäť všetci spoločne jedným autom cestujú domov na Slovensko. Podliehajú títo vodiči povinnej izolácií? Podliehajú povinnej izolácií ich rodinní príslušníci, aj keď dodržali všetky ochranné opatrenia?

Dtto ako bod 3.

5. Vodičovi pri návrate do SR kamiónom polícia nariadila karanténu a rovnako aj obvodný lekár a potvrdil to pri odvolaní krajský hygienik, aj keď podliehal výnimke podľa bodu 4 Opatrenia ÚVZ. Vodič dodržal všetky potrebné ochranné opatrenia a nemá žiadne príznaky ochorenia. Ako má ďalej postupovať? Musí zostať v karanténe, aj keď by sa na neho nemala vzťahovať?

Nariadenie karantény vodičovi sa posudzuje individuálne. Nevieme, o aký konkrétny prípad išlo, ale môžu byť situácie, že vodič bol v úzkom kontakte s nakazenou osobou, prípadne vykonával dopravu mimo SR a do SR prišiel na vlastnom aute a pod. V takomto prípade musí strpieť 14-dňovú karanténu on, ako aj jeho rodina.

6. Ak lekár a polícia nariadila 14-dňovú povinnú izoláciu, môže ju osoba stráviť aj na inom mieste ako v mieste svojho trvalého bydliska? Napríklad na chate, aby sa vyhol kontaktu s rodinnou a tá nemusela byť v karanténe?

Izolácia sa môže vykonávať aj mimo bydliska. Je to ideálne, lebo sa vyhne kontaktu s rodinou.

7. Vodič sa vráti na Slovensko za účelom vykonania vykládky. Keďže automobilový výrobcovia zatvorili svoje prevádzky a vodič nebude môcť uskutočniť ďalšiu prepravu, nakoľko jeho zamestnávateľ je viazaný prevádzkou autoliniek. Bude takýto vodič musieť podstúpiť povinnú 14-dňovú izoláciu? Alebo budú musieť túto izoláciu podstúpiť aj osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti?

Na vodiča, ktorý vykonal vykládku, sa vťahuje výnimka a nemusí sa podrobiť karanténe.

8. Takýto vodič a ani osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, nemusia podstúpiť karanténu. Vodič nákladnej dopravy môže vstupovať bez obmedzenia na územie SR ak preukáže, že vstup je za účelom prepravy, nakladania alebo vykladania tovaru. Už samotná realizácia prepravy, ktorá dodatočne odpadne, nie je dôvodom straty výnimky. Kľúčovým je účel vstupu v čase vstupu.

Áno, súhlasíme s konštatovaním.

9. Čo ak sa vodič dozvie skutočnosť, že nebude vykonávať nasledujúcu prepravu až po napr. vykonaní povinného týždňového odpočinku (dodržal všetky ochranné opatrenia, v domácnosti, kde s ním žije manželka nosil vždy rúško a pod., teda dodržal aj domácu izoláciu v čase, keď bol doma). V takomto prípade bude povinný nastúpiť na povinnú izoláciu? A ak áno, odkedy sa mu bude rátať – ak už bol v domácej izolácii, napr. dva dni.

Vodičovi sa ráta aj čas, ktorý trávil doma v izolácii odo dňa, keď prekročil hranicu.

Zdroj: ČESMAD SLOVAKIA                                                        Posledná aktualizácia: 20. 03. 2020     

Dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení

Nariadenia (ES) č. 561/2006 k práci osádok v cestnej doprave

Aj Slovenská republika zavádza dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006

Na základe žiadosti ČESMAD Slovakia a v súčinnosti s MDaV SR, Národný inšpektorát práce na základe poverenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 pre vodičov zapojených do prepravy tovaru v Slovenskej republike, a to od 19. marca 2020 00.00 hod. do 17. apríla 2020 24.00 hod. v nasledujúcom rozsahu:

 • 1
  maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín na 11 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006),
 • 2
  maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 hodín na 60 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006,
 • 3
  celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov sa zvyšuje z 90 hodín na 96 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 561/2006),
 • 4
  vodič má neprerušovanú prestávku trvajúcu najmenej štyridsaťpäť minút, ak nezačína čerpať dobu odpočinku, po piatich a pol hodinách jazdy (výnimka z uplatňovania článku 7 nariadenia (ES) č. 561/2006),
 • 5
  minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín (výnimka z uplatňovania článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006).

Polícia upúšťa od ďalších sankcií pre kamionistov a vodičov z povolania 18. 03. 2020

Pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky polícia až do odvolania nebude ukladať sankcie a uplatňovať príslušné oprávnenia policajta vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke vzťahujúce sa na vodičov motorových vozidiel, ktorým dňom 15. 03. 2020 skončila platnosť:

* osvedčenia vozidla na prepravu ADR alebo preukazu vodiča ADR podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
* protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia alebo karty vodiča, ktorá je určená na prevádzku vozidla vybaveného záznamovým zariadením podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave,
*kvalifikačnej karty vodiča podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov,
*dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 87 zákona o cestnej premávke,
* dokladu o psychickej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 88 zákona o cestnej premávke.

V Slovenskej republike je možné vykonávať prepravu nebezpečných vecí ( ADR ) aj na základe osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR, ktorého platnosť skončila po 15.3.2020. Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR sa vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred dátumom platnosti alebo po tomto dátume platnosti (bod 9.1.3.4 dohody ADR).

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej republike a z dôvodu zatvorenia všetkých staníc technickej kontroly sa do tejto lehoty nebude zarátavať lehota zatvorenia staníc technickej kontroly, čo znamená, že prevádzkovatelia vozidiel budú mať dostatočnú lehotu na vykonanie technickej kontroly na prepravu ADR.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Upozornenie na mimoriadnu situáciu COVID-19 pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu

Prevádzka medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy nie je obmedzená, avšak dávame do pozornosti Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 9. marca 2020, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti so šírením COVID-19 a ktorá určuje opatrenia pre vodičov cestnej nákladnej dopravy.

Upozornenie na mimoriadnu situáciu COVID-19

pre vnútroštátnu autobusovú dopravu

Aktuálne je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia a postupuje sa teda podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Podľa § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. orgánom krízového riadenia je aj bezpečnostná rada kraja a tiež obec.  Podľa § 10b sú orgány krízového riadenia (vrátane VÚC) oprávnené ukladať povinnosti a vyžadovať plnenie opatrení.

Ústredný krízový štáb prijal 12.3.2020 rozhodnutie, ktoré je účinné od 13.3.2020 od 7.00 h o obmedzení vnútroštátnej dopravy. Toto nariadenie je záväzné aj pre obce a samosprávne kraje ako objednávateľov dopravy a rovnako majú podľa uvedeného zákona právo nariadiť opatrenia dopravcom, s ktorými majú zmluvný alebo iný vzťah.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v tejto veci odporúča samosprávnym krajom a obciam nasledovné opatrenia:

Rozsah opatrení (rozsah obmedzenia vnútroštátnych autobusových liniek) konzultovať s regionálnymi úradomi verejného zdravotníctva a v rámci bezpečnostnej rady kraja. Rozsah opatrení by mal byť určený v kontexte danej lokality resp. regiónu. Zatiaľ nie je cieľom linky úplne rušiť, ale obmedziť. 
V maximálnej možnej miere dohodnúť s jednotlivými dopravcami zmeny cestovných poriadkov konsenzuálne a s okamžitou účinnosťou. Avšak v prípade nedohody má samosprávny kraj aj obec možnosť vydať okamžité opatrenie a nariadiť zmenu ihneď. Nie je potrebné čakať na žiadosti dopravcov a podobne.
Konať urýchlene, keďže predmetné rozhodnutie je už v platnosti a má byť uplatňované.
 

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.

Upozornenie na mimoriadnu situáciu COVID-19 pre taxislužbu

Vláda Slovenskej republiky schválila na mimoriadnom zasadnutí dňa 15.3.2020 uznesenie, na základe ktorého hlavný hygienik SR vydal opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem výnimiek uvedených v tomto opatrení, a to od 16. marca 2020 od 6.00 h.

Toto opatrenie bolo zmenené opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16. marca 2020, na základe ktorého boli medzi výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje, doplnené taxislužby vykonávajúce prepravu veci a tovaru.

Z uvedeného dôvodu je prevádzkovanie taxislužby zakázané, a to od 16. marca 2020 od 6.00 h, s výnimkou prepravy veci a tovaru.
 Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ

OBMEDZENIA NA HRANICIACH VO SVETE

CESTY A DOPRAVA V TALIANSKU 20.03.2020

Opatrenia na úradoch a poštách
Dátum poslednej aktualizácie: 18.03.2020
Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8.00 h do 11.00 h každý pracovný deň.

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov Ministerstvo vnútra SR upozorňuje občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Tieto opatrenia sú robené v záujme zachovania zdravia tak občanov, ako aj pracovníkov úradov.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Na úseku dokladov a dopravných evidencií
Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené.

Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

- občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.

- vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.

- cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.
Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

Ako sa chrániť pred nákazou

DODRŽIAVAJTE PREVENTÍVNE OPATRENIA, KTORÉ SÚ ÚČINNÉ VO VZŤAHU KU KVAPÔČKOVÝM NÁKAZÁM

- umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej 40 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.

- očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

- zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

- vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

- dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,
vyhýbajte sa oblastiam s vysokou koncentráciou ľudí,

- v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, niekoľkokrát denne nárazovo vetrajte,
ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

ZAUJÍMAVÉ VIDEÁ O KORONAVÍRUSE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

MUDr. Soňa Peková, PhD. - nový rozhovor o koronavíruse   kompletná verzia

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Krčméry: Zatvoril by som úplne letiská, aj napriek finančným stratám

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Máte otázky ?

Rád Vám na ne odpoviem alebo zistím v rámci možností...

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor seminárov a poradenskej činnosti

Mobil:  0918 112 174, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

Skype: vladino18

Pondelok - Sobota: 09.00 - 20.00 hod.

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonmi

v cestnej doprave

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zašleme bezplatne
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2020
 • Informácie o súvisiacich zákonoch v cestnej doprave
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.