NÁVRHY NA OPATRENIA

A LEGISLATÍVNE ZMENY

V ROKU 2020 A V ĎALŠOM OBDOBÍ

 

CESTNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

Viaceré aktuáne návrhy sa týkajú všetkých druhov cestnej dopravy

V súvislosti s menovaním novej vlády Slovenskej republiky po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky  vo februári 2020, občianske združenie Komplex centrum pripravuje návrhy ústavným a štátnym orgánom podobne, ako aj v roku 2016, rozšírené o opatrenia ku krízovej situácii s koronavírusom COVID-19.

Návrhy sú aj na diskusiu a podporu zo strany dopravcov v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe. Podporujeme aj aktivity iných združení v cestnej doprave, ktoré sa budú posudzovať a analyzovať.

NÁVRHY - POŽIADAVKY

Únia súkromných autobusových dopravcov

Občianske združenie Komplex centrum nadviazalo spoluprácu so zástupcami prípravného výboru Únie súkromných autobusových dopravcov (Únia) a dohodla sa spolupráca pri predkladaí požiadaviek a návrhov.

Podľa informácii od štatutárneho zástupcu Únie sa návrhy konzultovali aj zo združením v Českej republike. Niektoré požiadavky, podľa informácií v médiách, pripravujú aj jednotlivé ministerstvá v SR pre všetky podnikateľské subjekty.

Únia vzhľadom ku kolapsu odvetvia a 100 % poklesu objednávok z dôvodu COVID-19 požaduje:

Únia súkromných autobusových dopravcov

Občianske združenie v štádiu podania stanov na registráciu združenia na Ministerstve vnútra SR. Bude združovať dopravcov, ktorí podnikajú v pravidelnej a nepravidelnej autobusovej doprave. V cieľoch združenia má aj obhajobu záujmov svojich členov. Štatutárnym zástupcom v prípravnom výbore je Branislav Doboš.

 • Jednorázové prevádzkové dotácie pre autobusových dopravcov na vozidlo vo výške 4500,- € / veľký autobus, 3000,- € / malý autobus do 24 miest, alebo aby nám štát poskytol bankové záruky na bezúročné úvery, aby sme vedeli toto obdobie bez príjmov "prežiť"
 • Odklad platieb DPH za neuhradené faktúry alebo odklad platieb za dohodnuté obdobie
 • Odklad platieb do sociálneho a zdravotného poistenia
 • Príspevok na pokrytie mzdových nákladov z dôvodu výpadku tržieb a udržaniu pracovných miest
 • Pozastavenie platieb za cestnú daň a odpustenie týchto platieb na obdobie, počas ktorého firmy nemôžu vykonávať svoju činnosť
 • Poskytnutie bezúročných dotácií alebo pôžičiek, poprípade bankových záruk za sektor, na udržanie sektoru osobnej autobusovej dopravy
 • Poskytnúť odklad splátok leasingov a úverov za dopravnú techniku na obdobie 3 až 5 mesiacov tak, aby sa subjekt, ktorý o odklad požiada nedostal do úverových registrov

NÁVRHY - POŽIADAVKY

Únia súkromných autobusových dopravcov

na zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských autobusových dopravcov na dopravnom trhu

 • Zníženie dane z motorových vozidiel pre kategóriu autobusov na úroveň okolitých štátov tak, aby ostala zachovaná naša konkurencieschopnosť na trhu
 • Úprava ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 462/2007 Z.z..konkrétne úprava vypustenie formulácie (pracovná zmluva), tak aby bolo pre nás možné zamestnávať aj sezónne a jednorazovo mobilných zamestnancov v cestnej doprave na DoPČ a DoVP (iné typy zmlúv)
  Poznámka Vladimír Šimko: Výklad z praxe je taký, že inšpektoráty práce kontrolujú zmluvy a udeľujú dopravcom aj pokuty.
 • Aktívna účasť a odborné poradenstvo štátnym inštitúciám a orgánom na legislatívnych procesoch, ktoré majú vplyv na naše odvetvie a podnikanie
  Poznámka Vladimír Šimko: Verzia zastúpenie v komisii pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti alebo stála pracovná skupina na Ministerstve dopravy a výstavby SR k cestnej doprave, čo som navrhoval po roku 2016 za Komplex centrum. Pracovná skupina by bola zložená zo zástupcov štátnej správy, samosprávy, občianskych združení a zástupcov vzdelávacích inštitúcií.
 • Účasť na procese tvorby podkladov pre verejné súťaže na verejnú autobusovú dopravu v záväzku, t.j. dotovaná prímestská autobusová doprava, nakoľko je trh v Slovenskej republike za posledných 30 rokov deformovaný a je vytvorený monopol, ktorý umožňuje zmluvným dopravcom čerpať nadmerné sumy za výkony autobusovej dopravy vo verejnom záujme a táto doprava sa takýmto systémom stáva predražená a nekontrolovateľná, nakoľko v tomto segmente nie je konkurencia. Naša únia prostredníctvom svojich členov dokáže poskytnúť dostatočné kapacity a flexibilný vozový park tak, aby mohlo už pri tvorbe podkladov pre verejnú súťaž na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy na obdobie ďalších 10 rokov byť toto robené komplexne ako integrovaný systém, kde budú mať železničná a autobusová doprava nadväznosti a budú využívané kapacitne vhodné autobusy na jednotlivé linky, t.j. aj autobusy s kapacitou 20-30 miest ktoré majú nižšie prevádzkové náklady. Takýmto spôsobom sa dá verejná doprava prevádzkovať za vopred stanovené ceny za každý ubehnutý kilometer, čo momentálne pri platných zmluvách nie je a poskytuje to dosť priestoru pre rôzne navyšovania
 • Žiadame, aby všetky autobusové stanice a nástupištia, ktoré dali mestá a obce do prenájmu súkromným spoločnostiam, boli opäť prevádzkované a udržované týmito mestami a obcami, nakoľko v súčasnosti sú prevádzkované firmami, ktoré sú prepojené na dopravné podniky zabezpečujúce zmluvné výkony vo verejnom záujme, účtujú vysoké poplatky za nulové služby a taktiež touto formou umelo navyšujú deficit verejnej autobusovej dopravy a výšky doplatkov za stratu, ktoré doplácajú samosprávne kraje
 • Žiadame, aby na samosprávnych krajoch, odboroch dopravy boli zamestnaní odborníci z dopravy, ktorý by mali za úlohu tvorbu integrovaných dopravných systémov, cestovných poriadkov a plánu dopravnej obslužnosti, nakoľko súčasný stav je taký, že zmluvný dopravca samosprávneho kraja tvorí návrhy cestovných poriadkov a ich úpravy sám a predkladá ich na schvaľovanie. Toto je kontraproduktívne a taktiež to vytvára dostatočný priestor na manipuláciu a zvyšovanie výkonov zmluvného dopravcu
 • Žiadame, aby bol trh verejnej autobusovej dopravy konsolidovaný a zjednotený, tak aby nebolo možné, že zmluvný dopravca samosprávneho kraja z dôvodu monopolného postavenia obmedzí v podnikaní a na linkovej doprave iného dopravcu a ten nemá možnosť zastavovať na zastávkach po trase. Správny orgán by mal pri schvaľovaní dopravných licencií postupovať racionálne a samostatne tak, aby upravil v prípade súbehu liniek a spojov tieto tak, aby sa dopĺňali a bola zabezpečená čo najväčšia hospodárnosť a obslužnosť v danom smere tak, ako to funguje v okolitých štátoch

Pracovná verzia návrhov ku dňu: 28.03.2020

Občianske združenie

Pripravuje návrhy v oblasti cestnej nákladnej dopravy, osobnej dopravy, taxislužby a pozemných komunikácií. Aktivity v roku 2020 nadväzujú na návrhy ústavným orgánom a ústredným orgánom štátnej správy v Slovenskej republike od roku 2015.

POSTUP ZDRUŽENIA KOMPLEX CENTRUM

K UVEDENÝM NÁVRHOM ÚNIE

 • Združenie Komplex centrum zverejním návrhov umožňuje diskusiu k návrhom Únie, ktorá sa ku dňu 28.03.2020 zakladá, nemá spracovanú svoju web stránku a v súčasnosti vláda SR a NR SR pripravujú novú legislatívu najmä v súvislosti s mimoriadnou situáciou
 • Informácia o návrhoch bude zaslaná na pripomienkovanie dopravcom a iným osobám
 • Uvedené návrhy budú prerokované na ustanovujúcom zasadnutí Únie
 • Posúdené bude znenie zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich zákonov
 • Návrhy budú zaslané na posúdenie poslancom NR SR, ústredným orgánom verejnej správy a externým partnerom
 • Únia pripraví ekonomické kalkulácie a analýzy k predloženým návrhom

Výber niektorých ustanovení zákona o cestnej doprave

§ 11  Základné povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave
 
Dopravca v pravidelnej doprave je povinný
a)  prevádzkovať pravidelnú dopravu na autobusovej linke v súlade s udelenou dopravnou licenciou, cestovným poriadkom a so zmluvou o službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva o službách“) po celý čas ich platnosti (ďalej len „prevádzková povinnosť“),

b) prepravovať cestujúcich podľa tarify (ďalej len „tarifná povinnosť“) a vydať cestujúcemu cestovný lístok alebo ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium,

c) uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase autobusovej linky v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku (ďalej len „prepravná povinnosť“); to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita autobusu podľa osvedčenia o evidencii, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase autobusovej linky dočasne znemožňuje aktuálny technický stav, priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

d) počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke mať uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých má podľa dopravnej licencie zastávku, zmluvu o úhrade za služby súvisiace s užívaním autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania, ak podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka boli zverejnené.

§ 19  Objednávateľ

(1)  Ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcami na komerčnom základe ani železničnou dopravou, objednávateľ je oprávnený vo verejnom záujme objednať dopravné služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia.

(2)  Objednávateľom na účely tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý je podľa zákona povinný organizovať a zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia kraja alebo obce v pravidelnej doprave.

(3) Objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby aj vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to ekonomicky výhodnejšie, a uzavrieť na takéto dopravné služby zmluvu o službách vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to v súlade s osobitnými predpismi.34a)

V zákone o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov sú aj ďalšie ustanovenia, ktoré upravujú proces udeľovania licencií, práva a povinnosti dopravcov, cestujúcich a ďalších subjektov. 

Poznámky: 

Posúdenie návrhov menších dopravcov je vecou diskusie zo strany štátnych orgánov k štátnej dopravnej politike a samosprávnych krajov, ktoré zabezpečujú autobusovú dopravu na území krajov a poskytujú dotácie. Z praktických skúseností môjho pôsobenia v štátnej správe je mi jasné, že zabezpečiť dopravnú obslužnosť pre spokojnosť cestujúcej verejnosti, zohľadňovať aj ekonomickú stránku veci a kvalitu dopravných služieb je aj "zložitá veda". K tomu ešte aj realizovať koordináciu so železničnou dopravou...

Tak, ako aj v iných oblastiach, aj v osobnej doprave a taxislužbe je určitý " konkurenčný boj " o cestujúceho zákazníka a názory môžu byť "zásadne rôzne", čomu rozumiem. Na tejto stránke je umožnený priestor pre zverejnenie návrhov a na VECNÚ DISKUSIU s výmenou argumentov.

Ing. Vladimír Šimko

Ing. Vladimír Šimko

predseda občianskeho združenia Komplex centrum
V dnešnej dobe by dopravcovia nemali len čakať, čo štátna správa schváli, mali by sa aktívne v rámci možností zapojiť do návrhov riešení. Občianske združenie posúdi možnosti rozširovania sekcie cestnej dopravy, ktorá sa na seminároch predbežne konzultovala viac rokov. Návrh na pokračovanie činnosti Komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu pri Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti bol zaslaný predsedovi výboru. Najefektívnejšie je predkladať návrhy priamo na ministerstvá a žiadať o podporu aj poslancov NR SR.

LINKY NA KOMPETENTNÉ

ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

NÁVRH BALÍKA EKONOMICKÝCH OPATRENÍ PREZENTOVANÝ 

29.03.2020 - PRVÁ POMOC

... ďalšie sa pripravujú.

Komentujte, navrhujte... 

 1. Bystrický Miroslav píše:

  Dobrý deň, neviem si predstaviť že v čase 100% poklesu tržieb sa stačí dostať k úverom a tak ešte viac prehĺbiť zlú finančnú situáciu. Riešenie lizingov v tomto čase to isto nevyrieši a všetko ostatné to v krátkej budúcnosti ešte zhorší. S pozdravom Holiday bus Slovakia

 2. Branislav Dobos píše:

  Ochranu zdravia sme tam nedávali do požiadaviek nakoľko ešte pred vyhlásením opatrení sme súkromný dopravcovia už dezinfikovali denne vozidla, vodiči mali ochranné rukavice a respirátor/rúško, prvé sedadla za vodičmi sa neobsadzovali, tým sme zabezpečili ochranu a zníženie rizika prenosu nákazy pre našich vodičov a taktiez cestujúcich. V týchto opatreniach naďalej pokračujeme.

  Čo sa týka dotácie na vozidlo mala by byť jednotná, tá nemá nahradiť splátky leasingu ani úveru, má pokryť časť fixných nákladov dopravcu, t.j. poistky, náklady na odstavné plochy vozidiel, telekomunikačné a prevádzkové náklady. Tie máme obdobné všetci dopravcovia bez ohľadu na emisnú triedu, vek vozidla alebo obstarávaciu cenu vozidiel. Podmienka a zmysel tejto dotácie by mala byt po ukončení krízy udržať pracovné miesta, nakoľko štát prisľúbil pomoc a kompenzácie pri ich zachovaní.

  Leasingové splátky, úvery a kontokorent, to je na individuálnej dohode dopravcu a finančných inštitúcii (niektorý to možno nevyužijú), podstata veci ako ju žiadame je, aby nebol dopravca v prípade odkladov zaradený do zoznamu neplatičov a nezamedzilo mu to v budúcnosti možnosti čerpať úver, leasing alebo príspevky. Za týmto účelom požadujeme aby štát dohodol s finančnými inštitútmi a leasingovymi spoločnosťami aby takéto zápisy neboli možné, nakoľko v súčasnej dobe sú subjekty s odkladom automaticky do tohto zoznamu zaradený.

 3. Dotacia pozadovana na autobus nevyjadruje ci je autobus lizingovany, aka je jeho emisna trieda a vek, co podstatne meni ekonomicke zatazenie dopravcu a zvyhodnuje nizkoemisne vozidla nakupovane v hotovosti a v nepomerne nizsej nadobudacej cene.
  Ak pozrieme do nakupnych trhovych cien fak autobus vo veku 15 az 20 rokov sa nakupuje v sume 10-25.000eur
  Zatial co nove vozidlo alebo 3rocne sa nakupuje v trhovej cene 180.000-280.000eur Do poziadaviek treba zaradit prehodnocovanie kontokorentnych uverov v roku 2020 ked dopravne firmy budu mat nulove obraty a firmy potrebuju garanciu statom na tieto uvery.
  Odklad lizingovych splatok nechat na dohodu lizing.spolocnosti a dopravcu s garanciou statu.

 4. Rudolf Durdík píše:

  1/Chýba mu tu ihneď v prvom (pod modrými odrážkami) zabezpečenie ochrany verejného zdravia počas pandémie koronavírusu pre vodičov autobusov a cestujúcu verejnosť v týchto hromadných dopravných prostriedkoch, čo musia zabezpečiť pre dopravcov jazdiacich na základe zmlúv vo verejnom záujme samosprávne kraje alebo podnikateľské subjekty a to ochrannými rúškami, odstupom cestujúcich od vodiča, pravidelným čistením interiéru vozidiel (autobusov) ako aj vylúčením cestujúceho z prepravy, ak nebude mať primerané ochranné prostriedky, napr. ako je to v MHD a zakomponovať tieto povinnosti do prepravného poriadku autobusovej dopravy až do odvolania.
  2/Ďalej v oblasti taxislužby prinavrátiť do zákona o cestnej doprave odbornú spôsobilosť, finančnú spoľahlivosť a technickú spôsobilosť a vek vozidla, čo vypadlo zo zákona poslednou novelou na nátlak lobistickými skupinami.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonmi

v cestnej doprave v roku 2020

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich zákonov Vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákonov v roku 2020
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.