PROJEKT

 

ROZVOJ CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 

PROJEKT REALIZOVANÝ OD ROKU 2017 PO VIACROČNÝCH AKTIVITÁCH, SKÚSENOSTIACH A NA ZÁKLADE PREDBEŽNÉHO ZÁUJMU DOPRAVCOV

RÁMCOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

 • Analýza postupov verejnej správy - ministerstvá, okresné úrady, samospráva
 • Analýzy platnej legislatívy a jej aplikácie v praxi
 • Diskusie a konferencie k cestnej doprave, osobne a živé vysielania cez internet
 • Diskusie a konferencie k pozemným komunikáciám, osobne a živé vysielania cez internet
 • Cestná doprava a cestovný ruch na Slovensku
 • Zasadnutie sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Komplex centrum
 • Závery a odporúčania pre verejnú správu, ministerstvám a Národnej rade Slovenskej republiky
 • Informácie formou zverejňovania článkov najmä na internete, zasielanie e-mailov, vysielaní cez internet a na osobných stretnutiach
 • Športový deň cestnej dopravy a pozemných komunikácií Komplex centrum
 • Deň Akadémie pre dopravcov

DRUHY CESTNEJ DOPRAVY

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg

Vzdelávanie

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Pozemné komunikácie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Taxislužba

Osobná doprava s vozidlami pre maximálne 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Verejná správa

SÚVISIACA LEGISLATÍVA V PROJEKTE

 • Zákon o cestnej doprave č 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláška k zákonu
  Zmena zákona a vykonávacej vyhlášky od 01.04.2019 !
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009
  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009
  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009, o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1073/2009
  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009, o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006.
 • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006
  O harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
 • Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon o správnom konaní
 • Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií )
 • Zákon o jednotnom informačnom systéme
 • Zákon o sťažnostiach

CIELE PROJEKTU

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na analýzy, diskusie a odporúčania v cestnej doprave

a pozemných komunikáciách v regiónoch Slovenskej republiky s pôsobením subjektov a dosahom aj v zahraničí.

Nadviazanie partnerstiev z verejnej správy, podnikateľov a neziskových organizácií z viacerých oblastí.

ADRESÁTI PROJEKTU:

 • Verejná správa
  Poslanci NR SR, pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, miestnej štátnej správy, vyšších územných celkov, miest a obcí
 • Podnikateľské subjekty
  Cestná nákladná doprava, cestná osobná doprava, taxislužba, spoločnosti v oblasti pozemných komunikácií
 • Organizácie a inštitúcie
  Záujmové združenia, akademické inštitúcie
 • Občania a verejnosť
  Občania, ktorí majú záujem a potrebu o predmet ako aj aktivity projektu

HLAVNÝ REALIZÁTOR PROJEKTU

 • Organizačný výbor:
  Ing. Vladimír Šimko, Jaroslav Kolibík, Mgr. Ľubica Mečiarová
 • Sekretariát - poštová doručovacia adresa:
  Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, P.O. BOX 255, 971 01 Prievidza
 • Kontakt - mobil:
  +421 918 112 174
 • E-mail sekretariát:
  infokomplexcentrum@gmail.com
 • E-mail Ing. Vladimír Šimko:
  simko@akademiapredopravcov.sk
 • E-mail Bc. Ľubica Dámerová
  komplexcentruminfo@gmail.com
 • Webová adresa Akadémia pre dopravcov
  www.akademiapredopravcov.sk
 • IČO Komplex centrum:
  42280214
 • Webová adresa Komplex centrum
  www.komplexcentrum.sk

 

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PODĽA ZÁUJMU DOHODOU:

 • Spoluorganizátor
  Spoluorganizácia podujatia
 • Spolupracujúci partner
  Poskytovanie informácií o realizovaných postupoch a návrhy riešení
 • Odborný garant
  Odborná garancia podujatia
 • Finančný partner
  Generálny partner, hlavný partner, partner s finančnými podmienkami dohodou
 • Mediálny partner
  Generálny mediálny partner, hlavný mediálny partner, mediálny partner
 • Člen sekcie cestnej dopravy Komplex centrum
  Sekcia cestnej dopravy v oblasti nákladnej dopravy, osobnej dopravy a taxislužby podľa Stanov občianskeho združenia Komplex centrum
 • Člen sekcie pozemných komunikácií Komplex centrum
  Sekcia pozemných komunikácií podľa Stanov občianskeho združenia Komplex centrum
ANALÝZY LEGISLATÍVY, DISKUSIE
A NÁVRHY NA ZMENY

Jaroslav Kolibík

Člen Správnej rady Komplex centrum, Zvolen

Ľubica Dámerová

Manažérka

Zdieľajte na Facebooku a komentujte!