ZMENA ZÁKONA

O CESTNEJ DOPRAVE V ROKU 2018

 

a vyhlášky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave

 

Zmena zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky podnikania v cestnej doprave.

PARLAMENTNÁ TLAČ 1137

Podrobné informácie o zásadách spracúvania osobných údajov Zásady spracúvania osobných údajov

Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum, zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov
Mám viacročné skúsenosti s aplikáciou zákona o cestnej doprave na Slovensku. Na osobných stretnutiach sa rozprávam s dopravcami... Považujem za potrebné a užitočné sa téme venovať.

SITUÁCIA A AKTIVITY

 • Návrh z októbra 2018
  Zákon navrhuje uvoľnenie regulácie v podnikaní taxislužieb a umožnenie využívania digitálnych platforiem. Zmena zákona mení aj ďalšie ustanovenia platného zákona v cestnej nákladnej doprave a cestnej osobnej doprave.
 • Informácia a zmene
  Informujeme o zmene vopred s možnosťou sa zapojiť do diskusie a doručiť poslancom NR SR pripomienky a návrhy do druhého čítania v NR SR, ako aj Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
 • Názory dopravcov, odborníkov, občanov, pracovníkov verejnej správy
  Názory dopravcov, občanov, neziskových organizácií, odborníkov na legislatívu, zamestnancov okresných úradov v sídlach krajov
 • Diskusia v komisiách pri výbore NR SR pre hospodárske záležitosti
  Spoločné zasadnutie Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch a Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti dňa 15. novembra 2018 v Bratislave
 • Diskusie na podujatiach Komplex centrum
  Možnosť osobnej diskusie na stretnutiach občianskeho združenia Komplex centrum v Bojniciach, Prievidzi alebo v Trenčíne

TLAČ: 1137

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

k zákonu o cestnej doprave

NAVRHOVANÉ TÉMY K APLIKÁCII A ZNENIU ZÁKONA O CESTNEJ DOPRAVE

 • 1
  Preukazovanie finančnej spoľahlivosti dopravcu poistením, účtovnou závierkou, základným imaním
 • 2
  Požadované prílohy pri vydávaní povolení prevádzkovateľa na cestnú nákladnú a osobnú dopravu
 • 3
  Zmluvný vzťah vedúceho dopravy, pracovná zmluva, manažérska zmluva, konateľ bez zmluvy
 • 4
  Výpis z registra účtovných závierok v papierovej forme, elektronickej forme
 • 5
  Činnosť skúšobných komisií na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
 • 6
  Jednotný informačný systém v cestnej doprave, informácie k termínom skúšok
 • 7
  Iné po analýze a podnetov z praxe

FINANČNÁ SPOĽAHLIVOSŤ DOPRAVCU

na začiatok...

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009

Článok 7
Podmienky týkajúce sa požiadavky finančnej spoľahlivosti
1. S cieľom splniť požiadavku ustanovenú v článku 3 ods. 1
písm. c) podnik musí byť neustále schopný plniť svoje finančné
záväzky počas celého účtovného roku. Na tento účel musí podnik
preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú predtým
potvrdil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje
imaním a rezervami v hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa
používa jedno vozidlo, a 5 000 EUR na každé ďalšie používané
vozidlo.
Na účely tohto nariadenia sa kurz eura v menách členských štátov,
ktoré sa nezúčastňujú na tretej etape hospodárskej a menovej
únie, určí každý rok. Platné sú tie kurzy, ktoré sa stanovia
v prvý pracovný deň mesiaca októbra a uverejnenia v Úradnom
vestníku Európskej únie. Platia od 1. januára nasledujúceho kalendárneho
roku.
Účtovné položky uvedené v prvom pododseku sa chápu ako položky
definované v štvrtej smernici Rady 78/660/EHS z 25. júla
1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností,
vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy
(1) Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.  (1).
2. Odchylne od odseku 1 príslušný orgán môže súhlasiť alebo
vyžadovať, aby podnik preukázal svoju finančnú spoľahlivosť
osvedčením, akým je banková záruka alebo poistenie vrátane poistenia
zodpovednosti za výkon povolania, od jednej alebo viacerých
bánk alebo iných finančných inštitúcií vrátane poisťovní,
ktoré sa spoločne a nerozdielne zaručia za podnik vzhľadom na
sumy určené v odseku 1 prvom pododseku.
3. Ročná účtovná závierka uvedená v odseku 1 a záruka uvedená
v odseku 2, ktoré sa majú skontrolovať, sa musia týkať hospodárskeho
subjektu usadeného v členskom štáte, v ktorom sa
požiadalo o povolenie, a nie prípadne iného subjektu usadeného
v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

PODĽA DOSTUPNÝCH INFORMÁCIÍ JE PRAKTICKÁ REALIZÁCIA NA OKRESNÝCH ÚRADOCH V SÍDLACH KRAJOV V SR V TROCH VERZIÁCH:

 • 1
  Okresné úrady v sídlach krajov akceptujú základné imanie z výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti
  Vznik spoločnosti je do 15 mesiacov ku dňu podania žiadosti na povolenie
 • 2
  Okresné úrady v sídlach krajov akceptujú po 15 mesiacoch len účtovnú závierku dopravcu
  Vlastné imanie za predchádzajúci účtovný rok dopravcu
 • 3
  Okresný úrad v sídle kraja akceptuje aj poistenie, zrejme poistenie všeobecnej zodpovednosti dopravcu, tak ako to bolo aj v minulosti
  Poistenie na príslušný počet vozidiel podľa definície v predpisoch
 • Odporúčam orgánom verejnej správy presnú analýzu stavu a riešenie zjednotenia postupov okresných úradov v sídlach krajov, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií v rámci Slovenskej republiky
  Nariadenie, zákon, vykonávacia vyhláška k zákonu, alebo... ?

DISKUSIA

napíšte aj Vy svoje názory !

 1. Vladimír Šimko píše:

  Napríklad preukazovanie finančnej spoľahlivosti dopravcu v cestnej nákladnej doprave a osobnej doprave by bolo potrebné upresniť tak, aby okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy postupovali jednotne. Niektoré uznávajú formu poistenia a niektoré nie.

 2. Vladimír Šimko píše:

  Návrhy na doplnenie zákona na upresnenie z praktických skúseností v konaní s orgánmi verejnej správy spracujeme.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

Podrobné informácie o zásadách spracúvania osobných údajov Zásady spracúvania osobných údajov