SEMINÁRE A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Organizácia seminárov (kurzy, školenia) odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, odborná spôsobilosť v taxislužbe, preukaz vodiča taxislužby a poradenská činnosť k odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v platnom znení
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov

Prinášame vám "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

Kedy je potrebná odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, odborná spôsobilosť v taxislužbe ?

 • Odbornú spôsobilosť v cestne doprave je potrebné preukázať pri žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a koncesie na taxislužbu. 
 • Ďalej by mala byť zabezpečená odborná spôsobilosť počas celej doby podnikania a v prípade kontroly ju preukázať kontrolnému orgánu.

ZÁKONNÉ DEFINÍCIE DRUHOV CESTNEJ DOPRAVY

s povinnosťou odbornej spôsobilosti

 

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Taxislužba

Osobná doprava s vozidlami pre maximálne 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Odborná spôsobilosť v cestnej doprave sa preukazuje OSVEDČENÍM a jeho súvislosti

 • Osvedčenie vydávajú okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Osvedčenie sa vydáva na meno fyzickej osoby, nie na firmu alebo spoločnosť
 • V súčasnosti podľa platných predpisov nie je platnosť odbornej spôsobilosti obmedzená, nie je potrebné ju po niekoľkých rokoch obnovovať

Moje osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Vladimír Šimko
Vladimír Šimko
Autor a lektor Akadémie pre dopravcov

Som držiteľ Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy. K čomu je osvedčenie potrebné ? A niečo viac o ňom.

 • Zákonná povinnosť dopravcu

  Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. musí byť u dopravcu menovaný vedúci dopravy.
 • Obsah skúšky podľa zákona o cestnej doprave

  Testová časť 80 otázok so 4 možnosťami odpovedí a riešenie prípadových štúdií v cestnej doprave. Ústna skúška je v prípade, ak v písomnej časti získa účastník 50 - 60 %.
 • Zmluvný vzťah s vedúcim dopravy

  Pracovná zmluva, manažérska zmluva, konateľ aj bez zmluvy. Menovací dekrét na výkon funkcie. Presné požiadavky doporučujem riešiť podľa požiadaviek okresných úradov.
 • Moja odborná spôsobilosť od roku 1999

  Prvýkrát som získal osvedčenia skúškou na nákladnú dopravu, osobnú dopravu a taxislužbu. Vzhľadom k zmene Nariadenia EP a zákona o cestnej doprave som si odbornú spôsobilosť obnovil ďalšou skúškou v roku 2016.
 • Osvedčenie ako príloha k povoleniu na podnikanie

  Kópia osvedčenia, zmluvný vzťah a výpis z registra trestov sú požadované prílohy k získaniu povolenia na cestnú nákladnú dopravu, osobnú dopravu a koncesie na taxislužbu. V taxislužbe musí byť držiteľom osvedčenia štatutárny orgán u právnickej osoby.

MOŽNOSTI PRÍPRAVY NA SKÚŠKU

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, odborná spôsobilosť v taxislužbe

Samoštúdium

 • Odporúčam učebné texty spracované Žilinskou univerzitou, katedrou cestnej a mestskej dopravy
 • V učebných textoch sú podrobne spracované témy skúšky, obsahujú aj zoznam testových otázok, vhodné sú aj pre praktické podnikanie 

Účasťou na seminári

 • Seminár na cestnú nákladnú a cestnú osobnú dopravu trvá 3 dni, seminár na taxislužbu 1 deň
 • Účastník študuje z nášho  zborníka, ktorý je všetkým účastníkom doručený, obsahuje vzorové prípadové štúdie , testové otázky a správne odpovede, ako aj  súvisiace pomocné materiály

Účasťou na konzultácii

 • Konzultácia je v rozsahu cca 2 hodiny na  cestnú nákladnú dopravu, osobnú dopravu a taxislužbu
 • Účastník študuje z nášho  zborníka, ktorý je všetkým účastníkom doručený, obsahuje vzorové prípadové štúdie , testové otázky a správne odpovede, ako aj  súvisiace pomocné materiály

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY 

SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ

 • 1

  Občianske právo

 • 2

  Obchodné a finančné riadenie podniku

 • 3

  Obchodné právo

 • 4

  Prístup na trh

 • 5

  Sociálne právo

 • 6

  Technické normy a technické aspekty prevádzky

 • 7

  Daňové právo

 • 8

  Bezpečnosť na cestách

 • CIEĽ SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ

  Pripraviť účastníkov seminára, školenia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)
 • ADRESÁTI SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ

  Záujemcovia o získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, odbornej spôsobilosti v taxislužbe, ktorí nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti bez skúšky a majú záujem získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušného druhu dopravy, vykonaním skúšky podľa zákona o cestnej doprave č. 56/ 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Vladimír Šimko, mobil: 0918 112 174

Odporúčané učebné texty

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

Anotácia - popis učebných textov

     Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku  na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa  cestnej dopravy  v cestnej nákladnej doprave a tiež sú určené ako učebné texty  pre študentov študijného  programu Cestná doprava  na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie  učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškolského štúdia.
     Učebné texty po obsahovej stránke plnia požiadavky Prílohy 1 Nariadenia európskeho parlamentu a Rady  /ES/ č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú  spoločné  pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.
     Učebné texty sa skladajú z troch učebníc, obsahujú podrobné spracovanie obsahu skúšky a súpis testových otázok.

Neobsahujú spracovanie správnych testových odpovedí.

V prípade záujmu vám zašlem e-mailom link a kontakt na e-shop s priamym objednaním.

PROGRAM SEMINÁROV

NA NÁKLADNÚ A OSOBNÚ DOPRAVU

Seminár trvá TRI dni

PROGRAM:

 • 1

  deň 11.00 - 18.00 hod.

  Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. a riešenie prípadových štúdií, prednášky, konzultácie a diskusia
 • 2

  deň 09.30 - 18.00 hod.

  Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia
 • 3

  deň 09.30 - 18.00 hod.

  Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia a otázky na ústnu časť skúšky

12.30 - 13.30 hod. obedňajšia prestávka

PROGRAM SEMINÁRA

NA TAXISLUŽBU

Seminár trvá JEDEN deň

PROGRAM:

 • 1

  deň 11.00 - 17.00 hod.

  Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z., prednášky, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia a otázky na ústnu časť skúšky

13.00 - 14.00 hod. obedňajšia prestávka

Semináre a konzultácia k PREUKAZU VODIČA TAXISLUŽBY sú samostatné.

Odporúčané učebné texty

Odborná spôsobilosť v taxislužbe

CENNÍK A OBJEDNÁVANIE SEMINÁROV

A KONZULTÁCIÍ

SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
270 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
270 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
SEMINÁR Odborná spôsobilosť v taxislužbe - ku koncesnej listine na taxislužbu TAXISLUŽBA
95 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
1 deň
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
 • Možná je aj kombinácia konzultácia a následne seminár

  Začiatok prípravy je možný s konzultáciou a s následným seminárom. Doplatok je rozdiel v cene seminára a konzultácie.
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
120 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 150 EUR
Osobne aj cez skype
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
120 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 150 EUR
Osobne aj cez skype
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť v taxislužbe - ku koncesnej listine na taxislužbu TAXISLUŽBA
65 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 30 EUR
Osobne aj cez skype
 • Ilustračný príklad - úspora za výkon funkcie vedúceho dopravy inou osobou: cca 100,- EUR/mesiac, 1 200,- EUR/ rok, 3 600,- EUR/ 3 roky

  Výkon funkcie vedúceho dopravy je možný v cestnej nákladnej a osobnej doprave na základe pracovnej zmluvy, môže byť aj pracovná zmluva na kratší pracovný čas podľa zákonníka práce. V taxislužbe musí mať odbornú spôsobilosť v právnickej osobe konateľ. U fyzickej osoby podnikateľ. Orientačný výpočet je pre ilustráciu pre náklady na odmenu, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, daň zo závislej činnosti. Cena je samozrejme dohodou. Prepočet Vašich možností iného riešenia, ako byť držiteľom vlastného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, je na Vás.
 • 1

  Zašlite nám fakturačné údaje alebo objednávku

  na email infokomplexcentrum@gmail.com alebo SMS na mobil: 0918 112 174
 • 2

  Vaše fakturačné údaje

  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3

  Zašlite nám druh dopravy na seminár alebo konzultáciu

  Cestná nákladná doprava, cestná osobná doprava alebo taxislužba
 • 4

  Zašleme Vám zálohovú faktúru

  Na Váš e-mail a aj poštou alebo osobne podľa dohody
 • 5

  Platba za zálohovú faktúru

  Na účet alebo v hotovosti pred konaním seminára alebo konzultácie
 • 6

  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra

  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 7

  Zborník zo seminára alebo konzultácie

  Zborník Vám zašleme vopred po úhrade do troch pracovných dní poštou alebo osobne
 • 8

  Forma konzultácie

  Osobne aj cez skype: vladino18
 • 9

  Miesto a termíny konania seminárov alebo konzultácií

  Trenčín, Prievidza a podľa záujmu. Semináre sa uskutočňujú v zásade v piatok - sobota - nedeľa. V prípade záujmu je možný termín seminára aj cez pracovné dni.
 • 10

  Pozvánka na seminár

  Po dohodnutí termínu a miesta konania bude účastníkom zaslaná pozvánka na seminár
 • 11

  Individuálne štúdium a písanie prípadových štúdií

  Odporúčam aj pred seminárom individuálne štúdiu zo zborníka, ktorý Vám bude doručený po úhrade poplatku za seminár alebo konzultáciu v sume 120,- EUR. Individuálne je potrebné štúdium a tréning cca 4 dni intenzívnej prípravy pred skúškou.

Na seminári vážne aj s úsmevom !

“ Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku “ sa hovorí…

... s takýmto postupom a prístupom je možné zvládnuť skúšku na prvý pokus, po skúške tiež s úsmevom.

Podrobné informácie Vám budú zaslané v pozvánke e-mailom.

Termíny a miesto seminárov 

___________________________________________

CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA

30. november - 02. december 2018

piatok - sobota - nedeľa

Hotel plus, Bulharská 72

BRATISLAVA

 

Odborná spôsobilosť v taxislužbe

je samostatný seminár.

KALENDÁR PODUJATÍ A LINKY NA VIAC INFORMÁCIÍ:

CESTNÁ DOPRAVA A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE S KOMPLEX CENTRUM

24.11. - 25.11.GRAND hotel ***+ Trenčín
Stretnutie podnikateľov v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave, taxislužbe a zástupcov verejnej správy. Sekcia cestnej dopravy a sekcia pozemných komunikácií občianskeho združenia Komplex centrum, ktoré realizuje aj Akadémiu pre dopravcov. Účastnícky poplatok je 37,- EUR. Informácie: Ing. Vladimír Šimko 0918 112 174, e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com. Propagačné balíky na podujatie budú zaslané v prípade záujmu.

SKÚŠKA VEDÚCI DOPRAVY OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

28.11. - 28.11.08.00 hod. OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, NÁM. Ľ. ŠTÚRA 1, BANSKÁ BYSTRICA
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy a odborná spôsobilosť v taxislužbe. Prihlášku na skúšku a žiadosť o vydanie osvedčenia doručiť na úrad minimálne 7 dní pred skúškou.

SEMINÁR - VEDÚCI CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY, HOTEL PLUS BRATISLAVA

30.11. - 2.12.Hotel PLUS, Bulharská 72, BRATISLAVA
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy. Cena 270,- EUR/ osoba Informácie a potvrdenie záujmu: Vladimír Šimko: 0918 112 174 e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

SKÚŠKA VEDÚCI DOPRAVY OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

5.12. - 5.12.08.30 hod. OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA. TOMÁŠIKOVA 46, BRATISLAVA
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy a odborná spôsobilosť v taxislužbe. Prihlášku na skúšku a žiadosť o vydanie osvedčenia doručiť na úrad minimálne 7 dní pred skúškou.

SKÚŠKA VEDÚCI DOPRAVY OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

13.12. - 13.12.8.30 hod. OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, VYSOKOŠKOLÁKOV 8556/33B, ŽILINA
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy a odborná spôsobilosť v taxislužbe. Prihláška na skúšku a žiadosť o vydanie osvedčenia minimálne 7 dní pred skúškou.

Kde nás nájdete v Prievidzi ?

 • V Prievidzi, Hviezdoslavova 3,  na kruhovom objazde pri mimoúrovňovej križovatke od Trenčína alebo od Žiliny - smer Bojnice.
 • Potom cca 300 metrov po ulici Hviezdoslava na pravej strane vedľa budovy LEK & MED, oproti obchodnému domu Vtáčnik. 
 • V okolí vchodu sú platené parkovacie miesta.

Business & Innovation Centre - Podnikateľské a Inovačné Centrum, vpravo od LEK & MED

Vchod, kancelária 2. poschodie vľavo

Konzultácie a semináre v Lehote pod Vtáčnikom

okres Prievidza

 • Reštaurácia IMPRESS, Partizánska 211/47, Lehota pod Vtáčnikom
 • Medzi Novákmi a Prievidzou z rýchlostnej komunikácie cca 5 km

DODÁVATEĽ - naše fakturačné údaje: 

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

IČO: 42 280 214     DIČ: 2023789603
Nie sme platcami DPH

Tomáš Magušin
Tomáš Magušin
vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave

Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková
Dana Šedivoková
konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk

Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová
Dana Tonkovičová
logistics manager

Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Máte otázky ?

Rád vám na ne odpoviem:

Ing.Vladimír Šimko
Ing.Vladimír Šimko
predseda Komplex centrum

lektor seminárov a poradenskej činnosti

Mobil:  0918 112 174, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

Skype: vladino18

Pondelok - Sobota: 09.00 - 20.00 hod.


 

Pridaj sa do skupiny na Facebooku

Akadémia pre dopravcov

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v platnom znení
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov