CESTNÁ DOPRAVA

A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

S KOMPLEX CENTRUM

Úvodné stretnutie podnikateľov k cestnej doprave a pozemným komunikáciám  k legislatíve s občianskym združením Komplex centrum a jeho partnermi. Informácie o návrhoch Ministerstvu dopravy a výstavby SR, Ministerstvu vnútra SR a ďalším orgánom verejnej správy v SR. Informácie o schválených odborných sekciách Komplex centrum s možnosťou členstva a využívaním výhod.

 

V RÁMCI PROJEKTU

ROZVOJ CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  V REGIÓNOCH SLOVENSKA

27. - 28. október 2018

sobota - nedeľa

 

Hotel pod zámkom, Bojnice

Červený salónik, 1. poschodie

 

 

ODBORNÍ GARANTI:

 • Ing.Vladimír Šimko
 • JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.
 • Peter Kotrík
 • Marianna Mandúchová

PROGRAM PODUJATIA

 

sobota 27. október 2018

 • 13.30 hod. Príchod účastníkov, prezentácia
  Červený salónik, 1. poschodie
 • 14.00 hod. Otvorenie
  Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum
 • 14.15 hod. Spolupráca s Komplex centrum v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum
 • 14.45 hod. Diskusia
  Moderuje: Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum
 • 15.00 hod. Mazacie systémy vozidiel
  Peter Kotrík, sekcia cestnej dopravy Komplex centrum
 • 15.30 hod. Poistenie cestnej dopravy v praxi
  Marianna Mandúchová, sekcia cestnej dopravy Komplex centrum
 • 16.00 hod. Právne aspekty cestnej dopravy
  JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš,PhD.
 • 16.30 hod. Zmena zákona o cestnej doprave
  Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum
 • 17.00 hod. Záver
  Červený salónik
 • 18.00 hod. Večera, neformálne diskusie
  Hotel pod zámkom

nedeľa 28. október 2018

 • 09.00 hod. Diskusie, návrhy, odporúčania
  Hotel pod zámkom
 • 11.00 hod. Záver podujatia
  Hotel pod zámkom

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

PRE PODNIKATEĽOV V CESTNEJ DOPRAVE: 

37,-  EUR za osobu

 • Poplatok za organizačné zabezpečenie a občerstvenie
  Prenájom priestorov, režijné súvisiace náklady, káva, minerálka, koláč
 • Individuálna konzultácia 15 minút, bežná cena 60,- EUR/hodina
  Konzultácia dopravcu k jeho podniku s odbornými garantmi podujatia
 • Večera na vlastné náklady účastníka
  V Hoteli pod zámkom s možnou diskusiou k cestnej doprave
 • Ubytovanie a raňajky na vlastné náklady účastníka
  V Hoteli pod zámkom je cena 79,- EUR za dvojlôžko, miestny poplatok 1,- EUR.
 • Kontakty na Hotel pod zámkom
  Recepcia hotela: +421 465 185 100, recepcia@hotelpodzamkom.sk

 

BONUSY KOMPLEX CENTRUM

 • Audit zverejnených údajov dopravcu na internete v bežnej cene 27,- EUR
 • 20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
 • 20 % zľava za zápis dopravcu a zmien do obchodného registra

PREČO JE V NÁZVE "S KOMPLEX CENTRUM" ?

Poskytovanie informácií a vzdelávanie s Komplex centrom v rámci projektu Akadémia pre dopravcov z webovej stránky, osobne, telefonicky, e-mailom, videami, webinármi a inými formami modernej komunikácie sa realizuje a bude sa rozširovať. V odborných sekciách, ako aj mimo nich sa môžu s Komplex centrum spojiť dopravcovia s odborníkmi a vytvoriť tím, ktorých vzájomná komunikácia a spolupráca bude užitočná. Spolu s Komplex centrum môžeme tiež ďalej obhajovať záujmy dopravcov aj občanov v konaniach s orgánmi verejnej správy, stretávať sa na odborných podujatiach aj so sprievodným spoločenským a relaxačným programom. Verím, že spolu s Komplex centrom to bude aspoň o niečo lepšie v rámci možností a bude to FAJN !...

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor seminárov a poradenskej činnosti Akadémie pre dopravcov

CIELE PODUJATIA

 • 1
  Poskytnúť informácie o zákonných povinnostiach dopravcu a možných pokutách najmä podľa zákona o cestnej doprave a podľa ďalších zákonov
 • 2
  Poskytnúť informácie o možných zákonných postupoch v konaní s orgánmi verejnej správy a právach dopravcov
 • 3
  Vytvoriť podmienky na obhajobu záujmov dopravcov v súčinnosti s Komplex centrom
 • 4
  Skvalitniť pokračovanie budovania občianskej spoločnosti v cestnej doprave a pozemných komunikáciách v rámci schválených koncepcií v Slovenskej republike
 • 5
  Vytvoriť podmienky na osobné praktické skúsenosti z praxe pri aplikácií zákonov a návrhy na riešenia ústavným orgánom
 • 6
  Umožniť nadviazanie osobných kontaktov a vytvorenie partnerstiev v cestnej doprave
 • 7
  Umožniť výmenu skúseností z praxe v oblasti mazacích systémov a riešenia poistenia v cestnej doprave
 • 8
  Poskytnúť informácie o možnosti členstva v sekcii dopravcov podľa Stanov občianskeho združenia Komplex centrum
 • 9
  Umožniť diskusiu a doplnenie návrhov zaslaných Ministerstvu dopravy a výstavby SR v roku 2016 a v septembri 2018, doplnenie návrhov ústavným orgánom v Slovenskej republike
 • 10
  Umožniť diskusiu k zmene zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá je prerokovávaná v NR SR v roku 2018

ADRESÁTI PODUJATIA

 • Podnikatelia v cestnej nákladnej a osobnej doprave
 • Podnikatelia v taxislužbe
 • Odborní garanti v cestnej doprave a pozemných komunikáciách
 • Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
 • Ústredné orgány štátnej správy a miestnej štátnej správy
 • Vyššie územné celky, mestá a obce
 • Neziskové organizácie
 • Stredné a vysoké školy so zameraním v doprave
 • Reklamní finanční partneri
 • Mediálni partneri

SÚVISIACE ZÁKONY

 • Zákon o cestnej doprave
 • Zákon o pozemných komunikáciách
 • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon o sťažnostiach
 • Daňový poriadok
 • Občiansky zákonník
 • A iné...

ZMENA ZÁKONA

O CESTNEJ DOPRAVE V ROKU 2018

 

Zmena zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky podnikania v cestnej doprave

PARLAMENTNÁ TLAČ 1137

PRE PREDBEŽNÝ ZÁUJEM O ÚČASŤ ALEBO SPOLUPRÁCU

VYPLŇTE TENTO FORMULÁR. ĎAKUJEME.

Po spracovaní údajov zašleme informácie, podrobný schválený program aj zálohovú faktúru. 

K partnerskej spolupráci vás budeme kontaktovať k ďalšiemu postupu dohodou.

MOŽNOSTI PARTNERSTVA

 

 • Spoluorganizátor
  Spolupráca na organizovaní podujatia podľa dohody
 • Odborný garant
  Odborná prednáška, poradenstvo a spracovanie odborných odpovedí na otázky
 • Reklamný finančný partner
  Generálny partner, hlavný partner, partner
 • Mediálny partner
  Propagácia podujatia v printových, rozhlasových a televíznych médiách

Prinášame vám "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

REFERENCIE V CESTNEJ DOPRAVE

A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

NESĽUBUJEME, ŽE BUDEME KONAŤ, KONÁME... V RÁMCI MOŽNOSTÍ...

 

Ing. Vladimír Šimko s podporou členov Komplex centrum

 

ZASLANIE INFORMÁCIE O ZMENE

ZÁKONA O CESTNEJ DOPRAVE

S ÚSPOROU ČASU A NÁKLADOV DOPRAVCOV

Informácia bola v roku 2015 potrebná vzhľadom k zmenenému Nariadeniu Európskeho parlamentu a zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.

 • Zverejnenie dôležitej informácie v oblasti podnikania v nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe, k zákonnému termínu ukončenia realizácie výmeny osvedčení o odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy na podnikanie v cestnej doprave dňa 04. decembra 2015
 • Zaslanie viac ako 900 SMS správ bývalým klientom a cca 100 e-mailov. Na základe tejto aktivivity si vymenilo osvedčenia cca 300 osôb
 • Podnikatelia v medzinárodnej cestnej doprave a taxislužbe si splnili zákonnú povinnosť. Ak by nekonali, mohli im byť zrušené povolenia na podnikanie alebo by museli znovu získať príslušné osvedčenie.
 • Žiadosť o ďalšie zverejnenie informácie bola zaslaná aj na Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo vnútra SR

Mediálny výstup, ktorý  som spracoval za občianske združenie Komplex centrum roku 2015 do TASR a ďalších médií - link tu:

Môj mediálny výstup na Blog.sme.sk - link tu:

AKTIVITY V CESTNEJ DOPRAVE

Obhajoba záujmov dopravcov v podnikaní

Členstvo v Komisii dopravy, výstavby a cestovného ruchu,

pri Výbore Národnej Rady Slovenskej republiky

pre hospodárske záležitosti

Na základe oslovenia ústavných orgánov, ministerstiev a orgánov miestnej štátnej správy bolo schválené v Komplex centrum moje členstvo v uvedenej komisii s následným menovaním za člena komisie.

 • Aktuálne informácie
  Získavanie informácií z Národnej rady Slovenskej republiky a ďalších orgánov
 • Návrhy v cestnej doprave
  Predkladanie návrhov v cestnej doprave na základe poznatkov z praxe
 • Aktivity na zlepšenie podnikateľského prostredia v cestnej doprave
  Návrhy kompetentným orgánom a inštitúciám

Tu sedím vľavo aj sa pozerám vľavo ... snažím sa konať priamo.

Ustanovujúce zasadnutie Komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu v roku 2016

 

 • Diskusia k programovému vyhláseniu vlády SR v roku 2016
 • Návrh na spoločné podujatie zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva vnútra SR a ďalších organizácií

AKTIVITY A KONANIE

KOMPLEX CENTRA V OBLASTI

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Video o ceste R2 Trenčín - Nováky - Žiar nad Hronom.
Natočené 08.10.2017
Štátna cesta I. triedy úsek Horné Vestenice - nehodový úsek Nitrica - Nováky.
Natočené 8.10.2017

Cesta Nováky - Brezina, cesta vedľa Nitrice, Dolné Vestenice do obce Hradište natočené 18.10.2017

 

KOMPLEX CENTRUM ZASLALO

ŽIADOSŤ O VÝKON ŠTÁTNEHO ODBORNÉHO DOZORU

 K CESTÁM PRI NITRICI VIACERÝM ORGÁNOM

 

Žiadosť zaslaná podľa zákona o pozemných komunikáciách

Viac informácií ako modelový príklad konania na podujatí

Stav ciest pri Nitrici pred podaním našej žiadosti

Stav ciest pri Nitrici po opravách k 30.09.2018

Projekt výstavby s odbočovacími pruhmi pripravuje Slovenská správa ciest

S ČLENMI SEKCIE CESTNEJ DOPRAVY,

SEKCIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

A ODBORNÝMI GARANTMI

BUDEME SILNEJŠÍ A LEPŠÍ TÍM !

 

Jaroslav Kolibík

Člen Správnej rady Komplex centrum, Zvolen

Ľubica Dámerová

Manažérka

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

FINANČNÉ MODELY PRIPRAVUJEME A BUDÚ AJ PREDMETOM DISKUSIE NA PODUJATÍ.

 • 1
  Jednorazový registračný poplatok za členstvo v sekcii
 • 2
  Ročný poplatok za informačné a poradenské služby cez internet, telefón, skype
  Cena 110,- EUR/ rok, uvádzacia zľava 30 % do 31.12.2018: 77,- EUR/ rok, ďalej podľa situácie v roku 2019.
 • 3
  Poplatok za špeciálne vzdelávacie produkty
 • 4
  Karta výhod so zľavami
 • 5
  Množstevné zľavy pre členov sekcií od dodávateľov

PRE PREDBEŽNÝ ZÁUJEM O ÚČASŤ ALEBO SPOLUPRÁCU

VYPLŇTE TENTO FORMULÁR. ĎAKUJEME.

Po spracovaní údajov zašleme informácie, podrobný schválený program aj zálohovú faktúru. 

K partnerskej spolupráci vás budeme kontaktovať k ďalšiemu postupu dohodou.

DODÁVATEĽ - naše fakturačné údaje: 

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

IČO: 42 280 214     DIČ: 2023789603
Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.     číslo účtu: SK50 1100 000000 2928896368

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

Máte otázky ?

Rád vám na ne odpoviem:

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor seminárov a poradenskej činnosti

Mobil:  0918 112 174, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

simko@akademiapredopravcov.sk

Skype: vladino18

Pondelok - Sobota: 09.00 - 20.00 hod.


 

Pridaj sa do skupiny na Facebooku

Akadémia pre dopravcov