CESTNÁ DOPRAVA

A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

S KOMPLEX CENTRUM

Úvodné stretnutie podnikateľov k cestnej doprave a pozemným komunikáciám  k legislatíve s občianskym združením Komplex centrum a jeho partnermi. Informácie o návrhoch Ministerstvu dopravy a výstavby SR, Ministerstvu vnútra SR a ďalším orgánom verejnej správy v SR. Informácie o schválených odborných sekciách Komplex centrum s možnosťou členstva a využívaním výhod.

 

V RÁMCI PROJEKTU

ROZVOJ CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  V REGIÓNOCH SLOVENSKA

27. - 28. október 2018

sobota - nedeľa

 

Hotel pod zámkom, Bojnice

Červený salónik, 1. poschodie

 

 

ODBORNÍ GARANTI:

 • Ing.Vladimír Šimko
 • JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.
 • Peter Kotrík
 • Marianna Mandúchová

PROGRAM PODUJATIA

 

sobota 27. október 2018

 • 13.30 hod. Príchod účastníkov, prezentácia
  Červený salónik, 1. poschodie
 • 14.00 hod. Otvorenie
  Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum
 • 14.15 hod. Spolupráca s Komplex centrum v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum
 • 14.45 hod. Diskusia
  Moderuje: Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum
 • 15.00 hod. Mazacie systémy vozidiel
  Peter Kotrík, sekcia cestnej dopravy Komplex centrum
 • 15.30 hod. Poistenie cestnej dopravy v praxi
  Marianna Mandúchová, sekcia cestnej dopravy Komplex centrum
 • 16.00 hod. Právne aspekty cestnej dopravy
  JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš,PhD.
 • 16.30 hod. Zmena zákona o cestnej doprave
  Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum
 • 17.00 hod. Záver
  Červený salónik
 • 18.00 hod. Večera, neformálne diskusie
  Hotel pod zámkom

nedeľa 28. október 2018

 • 09.00 hod. Diskusie, návrhy, odporúčania
  Hotel pod zámkom
 • 11.00 hod. Záver podujatia
  Hotel pod zámkom

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

PRE PODNIKATEĽOV V CESTNEJ DOPRAVE: 

37,-  EUR za osobu

 • Poplatok za organizačné zabezpečenie a občerstvenie
  Prenájom priestorov, režijné súvisiace náklady, káva, minerálka, koláč
 • Individuálna konzultácia 15 minút, bežná cena 60,- EUR/hodina
  Konzultácia dopravcu k jeho podniku s odbornými garantmi podujatia
 • Večera na vlastné náklady účastníka
  V Hoteli pod zámkom s možnou diskusiou k cestnej doprave
 • Ubytovanie a raňajky na vlastné náklady účastníka
  V Hoteli pod zámkom je cena 79,- EUR za dvojlôžko, miestny poplatok 1,- EUR.
 • Kontakty na Hotel pod zámkom
  Recepcia hotela: +421 465 185 100, recepcia@hotelpodzamkom.sk

 

BONUSY KOMPLEX CENTRUM

 • Audit zverejnených údajov dopravcu na internete v bežnej cene 27,- EUR
 • 20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
 • 20 % zľava za zápis dopravcu a zmien do obchodného registra

PREČO JE V NÁZVE "S KOMPLEX CENTRUM" ?

Poskytovanie informácií a vzdelávanie s Komplex centrom v rámci projektu Akadémia pre dopravcov z webovej stránky, osobne, telefonicky, e-mailom, videami, webinármi a inými formami modernej komunikácie sa realizuje a bude sa rozširovať. V odborných sekciách, ako aj mimo nich sa môžu s Komplex centrum spojiť dopravcovia s odborníkmi a vytvoriť tím, ktorých vzájomná komunikácia a spolupráca bude užitočná. Spolu s Komplex centrum môžeme tiež ďalej obhajovať záujmy dopravcov aj občanov v konaniach s orgánmi verejnej správy, stretávať sa na odborných podujatiach aj so sprievodným spoločenským a relaxačným programom. Verím, že spolu s Komplex centrom to bude aspoň o niečo lepšie v rámci možností a bude to FAJN !...

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor seminárov a poradenskej činnosti Akadémie pre dopravcov

CIELE PODUJATIA

 • 1
  Poskytnúť informácie o zákonných povinnostiach dopravcu a možných pokutách najmä podľa zákona o cestnej doprave a podľa ďalších zákonov
 • 2
  Poskytnúť informácie o možných zákonných postupoch v konaní s orgánmi verejnej správy a právach dopravcov
 • 3
  Vytvoriť podmienky na obhajobu záujmov dopravcov v súčinnosti s Komplex centrom
 • 4
  Skvalitniť pokračovanie budovania občianskej spoločnosti v cestnej doprave a pozemných komunikáciách v rámci schválených koncepcií v Slovenskej republike
 • 5
  Vytvoriť podmienky na osobné praktické skúsenosti z praxe pri aplikácií zákonov a návrhy na riešenia ústavným orgánom
 • 6
  Umožniť nadviazanie osobných kontaktov a vytvorenie partnerstiev v cestnej doprave
 • 7
  Umožniť výmenu skúseností z praxe v oblasti mazacích systémov a riešenia poistenia v cestnej doprave
 • 8
  Poskytnúť informácie o možnosti členstva v sekcii dopravcov podľa Stanov občianskeho združenia Komplex centrum
 • 9
  Umožniť diskusiu a doplnenie návrhov zaslaných Ministerstvu dopravy a výstavby SR v roku 2016 a v septembri 2018, doplnenie návrhov ústavným orgánom v Slovenskej republike
 • 10
  Umožniť diskusiu k zmene zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá je prerokovávaná v NR SR v roku 2018

ADRESÁTI PODUJATIA

 • Podnikatelia v cestnej nákladnej a osobnej doprave
 • Podnikatelia v taxislužbe
 • Odborní garanti v cestnej doprave a pozemných komunikáciách
 • Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
 • Ústredné orgány štátnej správy a miestnej štátnej správy
 • Vyššie územné celky, mestá a obce
 • Neziskové organizácie
 • Stredné a vysoké školy so zameraním v doprave
 • Reklamní finanční partneri
 • Mediálni partneri

SÚVISIACE ZÁKONY

 • Zákon o cestnej doprave
 • Zákon o pozemných komunikáciách
 • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon o sťažnostiach
 • Daňový poriadok
 • Občiansky zákonník
 • A iné...

ZMENA ZÁKONA

O CESTNEJ DOPRAVE V ROKU 2018

 

Zmena zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky podnikania v cestnej doprave

PARLAMENTNÁ TLAČ 1137

PRE PREDBEŽNÝ ZÁUJEM O ÚČASŤ ALEBO SPOLUPRÁCU

VYPLŇTE TENTO FORMULÁR. ĎAKUJEME.

Po spracovaní údajov zašleme informácie, podrobný schválený program aj zálohovú faktúru. 

K partnerskej spolupráci vás budeme kontaktovať k ďalšiemu postupu dohodou.

MOŽNOSTI PARTNERSTVA

 

 • Spoluorganizátor
  Spolupráca na organizovaní podujatia podľa dohody
 • Odborný garant
  Odborná prednáška, poradenstvo a spracovanie odborných odpovedí na otázky
 • Reklamný finančný partner
  Generálny partner, hlavný partner, partner
 • Mediálny partner
  Propagácia podujatia v printových, rozhlasových a televíznych médiách

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Prinášame vám "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

REFERENCIE V CESTNEJ DOPRAVE

A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

NESĽUBUJEME, ŽE BUDEME KONAŤ, KONÁME... V RÁMCI MOŽNOSTÍ...

 

Ing. Vladimír Šimko s podporou členov Komplex centrum

 

ZASLANIE INFORMÁCIE O ZMENE

ZÁKONA O CESTNEJ DOPRAVE

S ÚSPOROU ČASU A NÁKLADOV DOPRAVCOV

Informácia bola v roku 2015 potrebná vzhľadom k zmenenému Nariadeniu Európskeho parlamentu a zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.

 • Zverejnenie dôležitej informácie v oblasti podnikania v nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe, k zákonnému termínu ukončenia realizácie výmeny osvedčení o odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy na podnikanie v cestnej doprave dňa 04. decembra 2015
 • Zaslanie viac ako 900 SMS správ bývalým klientom a cca 100 e-mailov. Na základe tejto aktivivity si vymenilo osvedčenia cca 300 osôb
 • Podnikatelia v medzinárodnej cestnej doprave a taxislužbe si splnili zákonnú povinnosť. Ak by nekonali, mohli im byť zrušené povolenia na podnikanie alebo by museli znovu získať príslušné osvedčenie.
 • Žiadosť o ďalšie zverejnenie informácie bola zaslaná aj na Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo vnútra SR

Mediálny výstup, ktorý  som spracoval za občianske združenie Komplex centrum roku 2015 do TASR a ďalších médií - link tu:

Môj mediálny výstup na Blog.sme.sk - link tu:

AKTIVITY V CESTNEJ DOPRAVE

Obhajoba záujmov dopravcov v podnikaní

Členstvo v Komisii dopravy, výstavby a cestovného ruchu,

pri Výbore Národnej Rady Slovenskej republiky

pre hospodárske záležitosti

Na základe oslovenia ústavných orgánov, ministerstiev a orgánov miestnej štátnej správy bolo schválené v Komplex centrum moje členstvo v uvedenej komisii s následným menovaním za člena komisie.

 • Aktuálne informácie
  Získavanie informácií z Národnej rady Slovenskej republiky a ďalších orgánov
 • Návrhy v cestnej doprave
  Predkladanie návrhov v cestnej doprave na základe poznatkov z praxe
 • Aktivity na zlepšenie podnikateľského prostredia v cestnej doprave
  Návrhy kompetentným orgánom a inštitúciám

Tu sedím vľavo aj sa pozerám vľavo ... snažím sa konať priamo.

Ustanovujúce zasadnutie Komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu v roku 2016

 

 • Diskusia k programovému vyhláseniu vlády SR v roku 2016
 • Návrh na spoločné podujatie zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva vnútra SR a ďalších organizácií

AKTIVITY A KONANIE

KOMPLEX CENTRA V OBLASTI

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Video o ceste R2 Trenčín - Nováky - Žiar nad Hronom.
Natočené 08.10.2017

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Štátna cesta I. triedy úsek Horné Vestenice - nehodový úsek Nitrica - Nováky.
Natočené 8.10.2017

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cesta Nováky - Brezina, cesta vedľa Nitrice, Dolné Vestenice do obce Hradište natočené 18.10.2017

 

KOMPLEX CENTRUM ZASLALO

ŽIADOSŤ O VÝKON ŠTÁTNEHO ODBORNÉHO DOZORU

 K CESTÁM PRI NITRICI VIACERÝM ORGÁNOM

 

Žiadosť zaslaná podľa zákona o pozemných komunikáciách

Viac informácií ako modelový príklad konania na podujatí

Stav ciest pri Nitrici pred podaním našej žiadosti

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Stav ciest pri Nitrici po opravách k 30.09.2018

Projekt výstavby s odbočovacími pruhmi pripravuje Slovenská správa ciest

S ČLENMI SEKCIE CESTNEJ DOPRAVY,

SEKCIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

A ODBORNÝMI GARANTMI

BUDEME SILNEJŠÍ A LEPŠÍ TÍM !

 

Jaroslav Kolibík

Člen Správnej rady Komplex centrum, Zvolen

Ľubica Dámerová

Manažérka

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

FINANČNÉ MODELY PRIPRAVUJEME A BUDÚ AJ PREDMETOM DISKUSIE NA PODUJATÍ.

 • 1
  Jednorazový registračný poplatok za členstvo v sekcii
 • 2
  Ročný poplatok za informačné a poradenské služby cez internet, telefón, skype
  Cena 110,- EUR/ rok, uvádzacia zľava 30 % do 31.12.2018: 77,- EUR/ rok, ďalej podľa situácie v roku 2019.
 • 3
  Poplatok za špeciálne vzdelávacie produkty
 • 4
  Karta výhod so zľavami
 • 5
  Množstevné zľavy pre členov sekcií od dodávateľov

PRE PREDBEŽNÝ ZÁUJEM O ÚČASŤ ALEBO SPOLUPRÁCU

VYPLŇTE TENTO FORMULÁR. ĎAKUJEME.

Po spracovaní údajov zašleme informácie, podrobný schválený program aj zálohovú faktúru. 

K partnerskej spolupráci vás budeme kontaktovať k ďalšiemu postupu dohodou.

DODÁVATEĽ - naše fakturačné údaje: 

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

IČO: 42 280 214     DIČ: 2023789603
Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.     číslo účtu: SK50 1100 000000 2928896368

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

Máte otázky ?

Rád vám na ne odpoviem:

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor seminárov a poradenskej činnosti

Mobil:  0918 112 174, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

simko@akademiapredopravcov.sk

Skype: vladino18

Pondelok - Sobota: 09.00 - 20.00 hod.


 

Pridaj sa do skupiny na Facebooku

Akadémia pre dopravcov