Ústavné a zákonné súvislosti činnosti Policajného zboru SR a príslušníkov Policajného zboru SR

Podľa Ústavy Slovenskej republiky, č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien

Čl. 2

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

(2)

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Čl. 23

(1) Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.

(2) Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto územie slobodne opustiť.

(3) Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody.

(4) Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.

(5) Cudzinca možno vyhostiť iba v prípadoch ustanovených zákonom.

Podľa ústavného zákona č. 227/ 2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Čl. 5

Núdzový stav

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

(2) Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

(3) V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu, podľa písmen a) až l).

Nie je uvedené v ústavnom zákone č. 227/ 2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

ŽIADNE USTANOVENIE, ŽE VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

môže obmedziť slobodu pohybu svojim uznesením.

Podľa článku 23 Ústavy Slovenskej republiky obmedzenie pohybu môže byť obmedzené len ZÁKONOM, ktorý prijme Národná rada Slovenskej republiky, NIE UZNESENÍM vlády Slovenskej republiky.

Schválený zákon by mal byť v súlade Nariadeniami EP, ku ktorým Slovenská republika pristúpila a zosúladený s inými zákonmi.

(4) V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,

b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

Podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

(2) Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda.

(3) Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

TRETIA HLAVA

POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY POLICAJTA A POLICAJNÉHO ZBORU

Prvý oddiel

Povinnosti policajta

§ 8

(1) Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister.

(2) Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.

(3) Služobnou činnosťou sa podľa odseku 1 rozumie činnosť policajta spojená s plnením úloh podľa tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 9

(1) Policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.

(2) Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.

(3) Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.

Podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

§ 17

Služobná prísaha

(1) Občan pri vzniku služobného pomeru policajta skladá služobnú prísahu, ktorá znie:

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!“.

SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA A DISCIPLINÁRNA PRÁVOMOC

§ 47

Služobná disciplína

Služobná disciplína policajtov spočíva v dôslednom plnení povinností ustanovených ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, služobnou prísahou, rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených.

Poradie považujem za dôležité, na prvom mieste je ústava !!! a ďalej ústavné zákony a zákony.

Počul som názor, že v záujme zdravia sa môže a dokonca musí porušiť Ústava SR. To je začiatok organizovaného CHAOSU ! …

§ 48

Základné práva a povinnosti policajta

(3) Policajt je povinný

a) plniť svedomite úlohy, ktoré sú mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne oboznámený,

Podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach v znení dodatkových protokolov

Článok 3

Zákaz mučenia

Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Nútenie zdravého človeka používať ochranu úst a nosa, tzv. rúško“ je možné právne považovať za mučenie.

Používanie ochrany úst a nosa považujeme za primerané a potrebné pre zdravotnícky personál a pomocný zdravotnícky personál, pre chorých ľudí s koronavírusom pre možné zabránenie rozširovania vírusov.

Ako dobrovoľná je možná primeraná ochrana pred vírusmi pre rizikové skupiny, ako sú onkologickí pacienti, ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabeticky chorí ľudia, ľudia o chorením dýchacích ciest, starší ľudia a iní ľudia, ktorí majú záujem sa takto chrániť. Podľa príslušnej STN EN 149 +A1 je ochrana pred vírusmi v kvalite FFP3.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky Čl. 149

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

          Vzhľadom k súčasnej právnej situácii v Slovenskej republike považujeme okresné prokuratúry v Slovenskej republike za kompetentné orgány v systéme deľby moci orgánov ústavných orgánov a verejnej správy, ktoré by mohli prispieť k lepšiemu a stabilnejšiemu právnemu prostrediu a aplikácie zákonov podľa zákona o prokuratúre s uplatňovaním zákonných kompetencií.

          Právny štát Slovenská republika a právny systém je dôležitý s dodržiavaním Ústavy Slovenskej republiky, medzinárodných dohôd a Nariadení Európskeho parlamentu, ZÁKONOV PRIJATÝCH v NÁRODNEJ RADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, vyhlášok so schválenými príslušnými ministrami k upresneniu zákonov a ďalším legislatívnymi predpismi.

          Postavenie a úloha občianskych združení a občianskych aktivít je potrebná aj v dnešnej dobe v čase mimoriadnej ekonomickej a zdravotnej situácie v Slovenskej republike, ako aj vo svete.

Na záver: Nie je potrebné všetko vedieť, stačí vedieť, kde to nájsť…. a potom už LEN čítať s porozumením základných pojmov… a počúvať NEZÁVISLÝCH právnikov s porozumením. Ja sa tak snažím…

ZÁKON SCHVAĽUJE JEDNOJEDNOZNAČNE NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY … 150 POSLANCOV ZVOLENÝCH V DEMOKRATICKÝCH A SLOBODNÝCH VOĽBÁCH.

Zakladajúci členovia občianskej iniciatívy
Občania slovenskej republiky za právny štát:

Michal Gašparovič, občan, Lehota pod Vtáčnikom

Ing. Vladimír Šimko, predseda občianskeho združenia, Komplex centrum s podporou a so súhlasom dvoch členov

Rozpracovaná je spolupráca s ďalšími subjektmi a osobami.

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů