Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19

Od 4.4.2020 je schválený zákon č. 67/2020 Z. z. tzv. LEXKORONA, ktorý výrazne ovplyvňuje oblasť účtovníctva a daní.

Zákon obsahuje viaceré OPATRENIA, V článku je výber niektorých. Podrobnosti sú v linku na celé znenie zákona.

Menia sa termíny na podanie viacerých povinností na podanie daní, hlásení a ich splatnosti.

  • OPATRENIA V DAŇOVEJ, COLNEJ A ÚČTOVNEJ OBLASTI
  • OPATRENIA PRI DOVOZE TOVARU
  • OPATRENIA V OBLASTI ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY
  • OPATRENIA V OBLASTI DANE Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

§ 18

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane podľa osobitného predpisu,17) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň podľa osobitného predpisu17) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  • OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVNYCH POPLATKOV
  • OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA

§ 20

(1) Počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov19) považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

(2) Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla objektívne splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa osobitného predpisu,20) z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

(3) Ak lehota na uloženie pokuty podľa osobitného predpisu21) začala plynúť pred začatím obdobia pandémie a neuplynula do začatia obdobia pandémie, obdobie pandémie sa do tejto lehoty nezapočítava.

  • OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV

§ 21  Daňové priznanie k dani z príjmov

(1) Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu22) uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak. V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu23) daň z príjmov aj zaplatiť.

§ 22 Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

(1) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov30) daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

§ 24 Hlásenie a ročné zúčtovanie

(1) Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa osobitného predpisu24) uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.

Zákon rieši aj opatrenia podpory pre malých a stredných podnikateľov

  • OPATRENIA V OBLASTI FINANČNÉHO TRHU

§ 25 Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky
v malých podnikoch alebo stredných podnikoch

(1) Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch podľa osobitného predpisu41) (ďalej len „malý zamestnávateľ“) ministerstvo financií môže poskytnúť finančnú pomoc. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „banka“), v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom42) a zmluvou medzi ministerstvom financií a bankou.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37 Spoločné ustanovenia

(1) Na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy,60) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo a Kriminálny úrad finančnej správy podľa osobitného predpisu,61) a ktoré podľa tohto zákona patria do pôsobnosti správcu dane, sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú rovnako.

§ 38 Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 39 Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů