Konečný užívateľ výhod do 31.12.2019 v obchodnom registri

Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ing. Vladimír Šimko, lektor Akadémia pre dopravcov

Informácie, možno pre niekoho na poslednú chvíľu… termín 31.12.2019 sa veľmi blíži. Viacerí dopravcovia to už majú vyriešené podľa informácií, ktoré dostávam e-mailom od nich.

Aké údaje konečného užívateľa výhod sa zapisujú do obchodného registra?

Do obchodného registra sa zapíšu údaje konečných užívateľov výhod v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti (najmä občiansky preukaz)
  • údaje, ktoré odôvodňujú postavenie konečného užívateľa výhod.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nie sú „zobrazené“ v obchodnom registri verejné prístupné, t. j. nie sú viditeľné na internetovej stránke obchodného registra www.orsr.sk a ani v listinnej forme výpisu z registra, ktorý je prístupný verejnosti na požiadanie. Každý má právo požiadať o výpis z obchodného registra v papierovej forme, napríklad na príslušnej pošte po podpísaní žiadosti s občianskym preukazom a zaplatení správneho poplatku. Informácie konečných užívateľov výhod sú zapísané v neverejnej časti obchodného registra. Prístup k údajom majú len vybrané subjekty (napr. súdy, finančná polícia, daňový úrad a pod.).

Podľa § 6a Konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37) rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ako sa dá podať zápis do obchodného registra ?
  1. Elektronicky s elektronickým podpisom a občianskym preukazom
  2. V papierovej forme v listinnej podobe
Aký je termín podania ?
  • Podanie je potrebné podať do 31.12.2019
  • Praktická realizácia na okresných súdoch môže byť realizovaná postupne neskôr podľa mojej telefonickej informácie, vzhľadom k predpokladanému zaťaženiu súdov

Na základe komunikácie s dopravcami mám skúsenosť, že majú „akési“ pochybnosti o potrebe realizácie, že však oni majú len jedno vozidlo… „akože“ to sa ich „netýka“… Moja dobrá rada je, že je potrebné postupovať vždy podľa zákona a definícií, nehľadať akúsi „svoju“ logiku….

Fyzická osoba – podnikateľ

V § 6a Konečný užívateľ výhod zákona 297/2008 Z.z. je definovaná aj fyzická osoba – podnikateľ, písmeno b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.

Formulár Ministerstva spravodlivosti SR umožňuje navrhovateľa fyzickú osobu, avšak v uvedených skratkách skratka Firm (fyzická osoba v obchodnom registri) nie je v zozname možných skratiek. Jeden dopravca telefonoval na nemenovaný okresný registrový súd, kde mu povedali, že sa nemusí ako zapísaná fyzická osoba – podnikateľ v obchodnom registri zapísať ako konečný užívateľ výhod… na rôznych weboch s odbornými špeciálnymi návodmi sa tejto téme fyzickej osoby – podnikateľa skoro vôbec nevenujú… podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadosť o informáciu na Ministerstvo spravodlivosti SR je málo času do 31.12.2019…. ja radím zapísať konečného užívateľa výhod, definícia v zákone je taká, aká je.

Záujem o ďalšie informácie je TU

Formulár na ďalšie informácie je na zaslanie vášho e-mailu a ďalších kontaktov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR po kliknutí na horeuvedený „Záujem o ďalšie informácie je TU“.

Formulár na elektronický zápis TU
Formuláre v listinnej podobe​ TU
Najčastejšie otázky Obchodný register SR
Vyhláška č. 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Zápis konečného užívateľa výhod nie je zložitá vec a keď to treba, tak to treba… či a kedy budú možné pokuty je otázne, avšak pokutám je potrebné predchádzať.

Ministerstvu spravodlivosti SR, Odbor zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava  bola podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zaslaná žiadosť o informáciu s otázkami:
1. Musí sa fyzická osoba – podnikateľ ZAPÍSANÁ v Obchodnom registri SR,
zapísať ako konečný užívateľ východ do Obchodného registra SR ?

2. Musí sa fyzická osoba – podnikateľ NEZAPÍSANÁ  v Obchodnom registri SR, zapísať ako konečný užívateľ východ  do Obchodného registra SR ?

S vecou poskytovania informácií z ústredných orgánov máme za združenie Komplex centrum rôzne skúsenosti, uvidíme, aká odpoveď nám bude doručená. Budem informovať…

Aktualizácia: 27.12.2019

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov

VYJADRITE VAŠU PODPORU

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů