Základy zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Možné sankcie.

Povinnosti a postupy v obchodnom registri rieši zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vladimír Šimko, zakladateľ a lektor AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Účastníkov seminárov a klientov v rámci Akadémie pre dopravcov informujeme o zákonných povinnostiach, ktoré aj tak nerealizujú vždy do praxe v obchodnom registri. Stáva sa, že aj väčšie firmy v cestnej doprave s desiatkami až stovkami vozidiel nemajú správne údaje v obchodnom registri, aj keď majú svojich platených právnikov… preto sa tejto téme venujem na úvod v tomto článku a postupne s ďalšími informáciami v následných e-mailoch. Keď si pozriem údaje dopravcov a skontrolujem ja alebo naša manažérka, tak si to môže pozrieť aj zástupca štátneho orgánu. Možným pokutám je lepšie predchádzať… a ušetriť na kávu, alebo iné …

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (ďalej len „zapisované údaje“),

b) obsah zbierky listín,

c) postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov (ďalej len „registrácia“),

d) podmienky zápisu údajov do obchodného registra, zápisu zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných údajov,

e) ukladanie listín do zbierky listín,

f) nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra, ako aj vyhotovovanie kópií listín a potvrdení zo zbierky listín.

Zapisované údaje a obsah zbierky listín

§ 2 Zapisované údaje

(1) Do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku1a) tieto údaje:

a) obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,

b) identifikačné číslo,

c) predmet podnikania alebo činnosti,

d) právna forma právnickej osoby,

e) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým táto osoba koná v mene zapísanej osoby, a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ako aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,

f) označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra, spolu s menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom vedúceho odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,

g) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného registra ako prokurista, s uvedením spôsobu konania za podnikateľa a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,

h) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu zapísanej osoby, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, ak má zapísaná osoba dozorný orgán zriadený; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,

i) zrušenie právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,

j) dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,

k) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,

l) rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,

m) vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,

n) meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,

o) dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,

p) zavedenie nútenej správy podľa osobitných predpisov a jej skončenie,

q) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca na výkon nútenej správy a jeho zástupca; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,

r) právny dôvod výmazu zapísanej osoby,s)nezahladené tresty uložené zapísanej právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných právnych nástupcov,

t) ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon.1)

(3) Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,1c) rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora,1ca) zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.1d) Zápis podľa prvej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.1e)

Pre základnú kontrolu dopravcu stačí počítač, tablet, mobil a internet… nie je potrebná návšteva dopravcu alebo kontrola „papierov“…

Pokutám je vhodné predchádzať

Podľa mojich skúseností sa problematika obchodného registra v cestnej doprave značne podceňuje.

§ 11 Sankcie

(1) Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť

Zodpovedný je podnikateľ fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby, v spoločnosti s ručením obmedzeným je to konateľ.

a) podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom,

b) predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom,

c) ustanovenú podľa osobitného predpisu.18)

(2) Registrový súd uloží fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak

a) uvedie v návrhu na zápis nepravdivé údaje,

b) doloží návrh na zápis listinami, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu,

c) predloží registrovému súdu na uloženie do zbierky listín listiny, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu,

d) táto osoba nesplní povinnosť podať včas návrh na zrušenie spoločnosti podľa osobitného predpisu.18a)

(3) Pri uložení pokuty sa postupuje podľa osobitného zákona.19)

Ďalšie ustanovenia v zákone o obchodnom registri:
  • Obsah zbierky listín
  • Registrácia a ukladanie listín do zbierky listín
  • Nahliadanie do obchodného registra, výpisy, odpisy a potvrdenia z obchodného registra, kópie listín a potvrdenia zo zbierky listín

Úplné znenie zašleme v prípade záujmu e-mailom po kliknutí na link pod článkom a následnom vyplnení formulára.

V cestnej doprave je dôležitá súvislosť so zákonom o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a Obchodným registrom Slovenskej republiky.

Otázne je, či máte údaje v obchodnom registri v cestnej doprave o vašom dopravnom podniku podľa zákonných povinností a základných pravidiel a súvislostí… ?

Pre záujem o ďalšie informácie kliknite na link pod článkom.

Chcem mať obchodný register podľa zákonov TU >>>

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů