Návrhy v oblasti aplikácie legislatívy v cestnej doprave a pozemných komunikácií jún 2020

V oblasti aplikácie legislatívy v cestnej doprave navrhujeme najmä pre nákladnú a osobnú cestnú dopravu k rozpracovaniu programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky:

  1. Zmenu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 15. februára 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z.

a) upresnenie niektorých definícií zo zákona o cestnej doprave k vydávaniu povolení na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy pre nákladnú dopravu a osobnú dopravu

b) predĺženie termínu zápisu predmetov podnikania v cestnej doprave do obchodného registra v čase pandémie, v súčasnosti je do 30 dní

Zdôvodnenie z praktických skúseností: Okresné súdy nestíhajú realizovať zmeny v obchodných registroch v stanovených termínoch a dopravcom hrozia pokuty za nedodržanie 30 dňovej doby na zápis do obchodného registra podľa zákona o cestnej doprave. Poznatky od februára 2020, posúdiť je potrebné aktuálny stav.

c) upresnenie termínu zverejnenia prepravných poriadkov dopravcov na webovom sídle dopravcu a upresnenie definície webového sídla z praktických skúseností

d) upresnenie činnosti okresných úradov v sídlach krajov a skúšobných komisií na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej a osobnej dopravy skúškou a preukázanie odbornej spôsobilosti bez skúšky

e) upresnenie definície povinnosti pracovnej zmluvy vedúceho dopravy v nákladnej doprave a osobnej doprave v prípade spoločníka alebo konateľa obchodnej spoločnosti

f) upresnenie definície predmetov podnikania zapisovaných do obchodného registra SR v nadväznosti aj na zápis predmetov podnikania do obchodného registra, najmä čo sa týka počtu prevádzkovaných vozidiel a úpravy súvisiacich vzorových rozhodnutí na okresných úradoch v sídlach krajov, odborov dopravy a pozemných komunikácií

Zdôvodnenie: praktické skúsenosti sú také, že na niektorých okresných súdoch ( napríklad v Žiline) požadovali zapísať do predmetov podnikania v obchodnom registri aj počet vozidiel, ktoré sa uvádzajú v povolení prevádzkovateľa cestnej dopravy, čo by sa muselo meniť pri každej zmene počtu vozidiel

2. Zlepšenie kvality funkčnosti Jednotného informačného systému v cestnej doprave (ďalej JISCD), ktorý spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR – https://www.jiscd.sk/

a) Realizácia podania žiadosti na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencie Spoločenstva ELEKTRONICKY, vrátane úhrady správnych poplatkov prevodným príkazom z banky a doručenia vydaných povolení s právoplatnosťou podľa zákona o správnom konaní. Cieľom je zrýchlenie konaní tak, ako je to v prípade vydania živnostenského oprávnenia do 3 dní elektronicky a nie do 30 dní, ako je to bežne v cestnej doprave na okresných úradoch v sídlach krajov, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Link na menu žiadosť o vydanie povolenia na výkon povolania cestnej dopravy v Jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave dňa 29.06. 2020, skúšané aj predtým cca 7 dní…

Po kliknutí na formulár s pripojením na občiansky preukaz s čítačkou sa NEZOBRAZÍ žiadosť o vydanie povolenia, ZOBRAZÍ SA ŽIADOSŤ O ODŇATIE POVOLENIA NA VÝKON POVOLANIA… a že všetko je funkčné vraj…. keď bude systém funkčný, budem informovať.

Doručená odpoveď z Ministerstva dopravy a výstavby SR:

Predmetnú nejasnosť sme preverili a zároveň na portáli JISCD aktualizovali (odstránenie „chyby“). V tomto prípade išlo o technickú chybu spôsobenú poslednou aktualizáciou webového portálu JISCD – niektorých textov, pri ktorej došlo k nesprávnemu prepojeniu vnútorného odkazu na príslušný eForm „Žiadosť na vydanie povolenia na výkon povolania“. Pre úplnosť tejto informácie dávame do pozornosti aj zoznam všetkých eFormov (zoznam elektronických žiadosti/služieb), ktoré je možné v rámci tohto portálu JISCD pri elektronickej komunikácii s príslušnými úradmi využiť:https://www.jiscd.sk/esluzby/

b) Realizácia podávania prihlášok na skúšky k preukázaniu odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a osobnej dopravy ELEKTRONICKY, vrátane úhrady správnych poplatkov prevodným príkazom z banky s vygenerovaním platobných údajov automaticky v súčinnosti s portálom slovensko.sk maximálne bez poruchovosti a potreby urgovať generovanie platobných údajov žiadateľom

c) Zmena vedúceho v povolení a licencii Spoločenstva súčasne v JISCD naraz pre obe povolenia

Zdôvodnenie: v súčasnosti pri zmene vedúceho v povolení zostáva v licencii pôvodný vedúci, čo je chyba systému – praktická ukážka je na fotografi. Ak je možná oprava určitým spôsobom špeciálnym postupom, to mal definovať dodávateľ systému alebo opraviť ho tak, aby to fungovalo automaticky.

3. Skvalitnenie webových stránok Okresných úradov v sídlach krajov, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Slovenskej republike, ktoré spravuje Ministerstvo vnútra v SR

4. Zjednotenie a skvalitnenie postupov Okresných úradov, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií a ich postupov v súlade so zákonom o cestnej doprave a zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

Zdôvodnenie: praktické skúsenosti vrátane písomných dokumentov otázok a odpovedí z okresných úradov v sídlach krajov a Ministerstva dopravy a výstavby SR doručíme

a) preukazovanie finančnej spoľahlivosti dopravcu

b) zjednotenie požadovaných príloh k povoleniu na výkon povolania a licencii Spoločenstva

5. Posúdiť počet pracovníkov na okresných úradoch v sídlach krajov, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií v SR s možnosťou zastupovania pri vybavovaní agendy tak, ako to je na okresných úradoch, odboroch živnostenského podnikania v SR v záujme urýchlenia vybavovania agendy pre podnikateľov v cestnej doprave. Počty pracovníkov sú viac rokov podľa našich informácií a skúseností podhodnocované.

6. Vytvorenie a zasadnutie pracovnej skupiny k aplikácii zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ministerstvom vnútra SR, sekcie pre verejnú správu, ČESMAD Slovakia, Úniou súkromných autobusových dopravcov, Komplex centrum, Žilinskou univerzitou v Žiline a ďalšími inštitúciami k zmene vykonávacej vyhlášky a prípadne zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

7. Posúdenie súvisiacej legislatívy v cestnej nákladnej a osobnej doprave, najmä:

a) vedenie cudzieho motorového vozidla na živnosť – živnostenský zákon

Sú rôzne názory, čo to je takáto živnosť a kedy sa môže použiť. Na podnikanie s vozidlami nad 3,5 tony nie je možné použiť, informácie sú v inom článku…

b) pracovná zmluva a možnosti druhu pracovného pomeru vodiča v nákladnej a osobnej doprave, prípadne definície v taxislužbe

8. Koordinácia aplikácie legislatívy v kontrolnej činnosti Okresných úradov v sídlach krajov, Polície Slovenskej republiky, Národného inšpektorátu práce a jeho pobočiek v SR a informovanosť samosprávy obcí a miest, obecných a mestských polícií pri kontrole dopravcov v nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe

9. Vytvorenie Komisie dopravy pri výbore Národnej rady Slovenskej republiky v nadväznosti na činnosť Komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti v predchádzajúcom funkčnom období NR SR. Pre cestovný ruch vytvoriť samostatnú komisiu.

10. V oblasti pozemných komunikácií skvalitniť činnosť Slovenskej správy ciest Žilina v Trenčianskom kraji a zrejme aj iných krajoch v komunikácii s orgánmi verejnej správy a občianskych združení na základe skúseností od roku 2017 k riešeniu cesty I/9 pri obci Nitrica.

Problematika bude upresnená samostatne s informáciou o žiadostiach, podnetoch prokuratúre a trestnom oznámení k ceste pri Nitrici od Komplex centrum v rokoch 2017-2020.

Sťažnosť k zamietnutiu sťažnosti zaslaná podľa zákona o sťažnostiach a návrhy postupov

11. Odporúčam posúdiť vplyv vyhlášky Ministerstva vnútra SR o dopravnom značení č. 30/2020 Z. z. účinnej od 01.04.2020 na štátny rozpočet a posúdenie súladu s európskymi dohovormi.

Podľa dostupných informácií je vo vyhláške nepresná definícia a potrebné sú navyše financie k jej aplikácii v platnom znení.

Poznámky:

Presné paragrafové znenie bude dodané v termíne podľa dohody v prípade záujmu riešiť uvedené návrhy do praktických legislatívnych zmien a praktického života podnikateľov v cestnej doprave.

Máme k dispozícii aj rôzne názory na podnikanie v taxislužbe, ktoré môžeme následne spracovať a doručiť.

Spracoval: Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum

V Prievidzi 04.06.2020 a priebežne aktualizované

Návrhy budú doplnené a aktualizované, zaslané boli na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Daň z motorových vozidiel riešia iné združenia a prebiehali rokovania s ministrom dopravy a ministrom financií SR.

Doručená nám bola odpoveď z ministerstva, článok budem aktualizovať.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov

VYJADRITE VAŠU PODPORU

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů