Práca vodičov v cestnej doprave do 3 500 kg a vodičov zo zahraničia v SR

Odpovede na dve otázky od orgánu verejnej správy k “ Poskytovaniu služby vedenia cudzieho motorového vozidla“ a práci vodičov zo zahraničia v SR.

1. Otázka: Vykonávanie živnosti „Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla“ pre vozidlá do 3 500 kg je možné naďalej vykonávať pre iného podnikateľa?

Dňa 11.01.2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená novela zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 56/2012 Z. z.“) prostredníctvom zákona č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „zákon č. 9/2009 Z. z.“).

         Zákon č. 9/2009 Z. z. v čl. 6 mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z .z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z . z. v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 462/2007 Z. z.“).

         Zmena zákona č. 462/2007 Z. z. sa týka najmä jednoznačného určenia, kto môže vykonávať povolanie vodiča nákladných vozidiel nad 3,5 tony. Ak sa jedná o vodiča ako samostatne zárobkovo činného vodiča, ktorý prevádzkuje cestnú dopravu prenajatými vozidlami, ide o prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z. z. Prevádzkovateľ cestnej dopravy môže vykonávať cestnú dopravu iba na základe povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a medzinárodnú dopravu iba na základe licencie Spoločenstva. Z uvedeného vyplýva, že ak je vodič samostatne zárobkovo činná osoba (čiže zároveň dopravca – prevádzkovateľ cestnej dopravy), musí byť na jeho meno – povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencia Spoločenstva. 

         Z hore uvedeného vyplýva, že samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá disponuje živnostenským oprávnením „Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla“, nemôže na základe iba tohto oprávnenia vykonávať činnosť vodiča nákladného vozidla nad 3,5 t pre dopravnú spoločnosť, ktorá je vlastníkom nákladných vozidiel.

O skutočnostiach, vykonávanie živnosti „Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla“ pre vozidlá do 3 500 kg, zákon č. 462/2007 Z. z. nepojednáva. Preto Vám odporúčame obrátiť sa na príslušný živnostenský úrad, ktorý je oprávnený vyjadrovať sa k živnostenským oprávneniam.

2. OTÁZKA: Povinnosti k aplikácii zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave majú vodiči, ktorí majú trvalý pobyt v ……. republike alebo sídlo živnosti je v ……. republike a vykonávajú prácu vodiča pre dopravcu v Slovenskej republike?

Z dôvodu určitej diskrétnosti presný názov republiky neuvádzam, požadovaná bola otázka pre konkrétnu republiku. Pravidlo by malo platiť aj pre iné štáty mimo Slovenskej republiky.

V zákone č. 462/2007 Z. z. je uvedené, že vodič v cestnej doprave môže vystupovať ako:

 • mobilný zamestnanec (mobilný pracovník), kedy musí byť podľa § 7 ods. 1 zákona č. 462/2007 Z. z. v pracovnom pomere ku zamestnávateľovi (dopravcovi), alebo
 • ako samostatne zárobkovo činný vodič, avšak  povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencia Spoločenstva musí byť na jeho meno, čiže vodič je zároveň dopravcom v cestnej doprave.

          Vodič, ktorý má trvalý pobyt v ……. republike môže vykonávať prácu vodiča pre dopravcu v Slovenskej republike, ak sú splnené všetky zákonom stanovené predpisy.

Ak sa jedná o vodiča ako samostatne zárobkovo činného vodiča, ktorý prevádzkuje cestnú dopravu prenajatými vozidlami, ide o prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z. z. Prevádzkovateľ cestnej dopravy môže vykonávať cestnú dopravu iba na základe povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a medzinárodnú dopravu iba na základe licencie Spoločenstva.

Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy:

1.                  mať skutočné a stabilné miesto usadenia v členskom štáte,

2.                  byť bezúhonný,

3.                  preukázať zodpovedajúcu finančnú spoľahlivosť,

4.                  požadovanú odbornú spôsobilosť. 

Všeobecnou požiadavkou na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov; ak prevádzkovateľom cestnej dopravy je právnická osoba, túto požiadavku musia spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu a vedúci dopravy.

            Skutočným a stabilným miestom usadenia sa na účely tohto zákona a osobitného predpisu rozumie sídlo podniku, alebo sídlo pobočky alebo odštepného závodu zahraničného prevádzkovateľa cestnej dopravy v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri po celý čas výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, pričom:

 1. vedenie podniku, jeho pobočky alebo odštepného závodu musí s potrebným personálom a dokladmi o prevádzkovaní cestnej dopravy sídliť na území Slovenskej republiky,

2. musí mať na území Slovenskej republiky technickú základňu potrebnú na prevádzkovanie cestnej dopravy. 

Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov.

            Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov.

Pre úplnosť uvádzame, že XXXXX a YYYYY nepodávajú všeobecne záväzné výklady právnych predpisov a ich stanoviská (usmernenia, poradenstvá) sú iba návodom pre aplikačnú prax prevažne v konkrétnych prípadoch.

Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podáva záväzné výklady právnych predpisov Najvyšší súd Slovenskej republiky svojou rozhodovacou činnosťou.

V prípade záujmu a zabezpečenia financií môžeme riešiť v súčinnosti s advokádskou kanceláriou aj prípadné oslovenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Plánujem otázku podľa zákona o slobode informácií alebo iným spôsobom ďalšiemu ústrednému orgánu verejnej správy. 

Ing. Vladimír Šimko

Odpovede na písomné a telefonické otázky v rámci našich ONLINE KURZOV. 

ONLINE KURZY TU >>>

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre
 1. Daniela píše:

  Dobrý deň , hlasi sa mi vodič so živn.listom do zamestnania na dod. vozidlo do3,5t. Chce byť zamestnany u mňa na živnosť. je to v sulade so zákonom ? Keď vozidlo je majetkom našej firmy.Ak je to možné , ako tvrdí vodič čo je potrebné – aku zmluvu treba spraviť , aby som neporušila zákon…

  • Zdravím Vás Daniela, podľa živnostenského zákona je definovaná voľná živnosť Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla, ktorá sa môže uvádzať aj v rámci voľnej živnosti Poskytovanie služieb osobného charakteru V zozname voľných živností Ministerstva vnútra SR je však uvedená aj poznámka…

   Poznámka: Jedná sa o činnosť spočívajúcu v poskytovaní osobnej služby majúcej charakter obsluhy (vedenia) cudzieho motorového vozidla a nie činnosť spočívajúcu v preprave osôb, zvierat, vecí alebo zásielok dopravcom na základe zmluvy o preprave podľa vypracovaného prepravného poriadku a tarify alebo podľa dohodnutej trasy.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů